La trapassera

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
LA TRAPASSERA.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 2/4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%{Variable per crear el percentatge de repetició d'una part de compàs%}
makePercent =
#'(define-music-function (parser location note) (ly:music?)
  "Make a percent repeat the same length as NOTE."
  (make-music 'PercentEvent
        'length (ly:music-length note)))

%{Variable per fer transparent la vírgula de les
corxeres%}
net =
\once \override Flag #'transparent = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 g4 g8 e
 f4.^> a8
 \repeat unfold 2 {\stemDown b8.^>[ a16]}
 \stemNeutral
 g4^> e \break
 g4 g8 <e g>
 f4. a8
 \stemDown
 \repeat unfold 2 {b8.[ a16]}
 \stemNeutral
 g4 e
 \bar"||"
 a4^> a8 a \break
 a4. \net e8
 f8[^> e] d[ cis]
 d4^> \net d8 d
 d4 d8 d
 g4 g8 f \break
 e4 d8 cis
 d4. d8
 g8[ f] e d
 c4 r
 s2 \bar"||"
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 \repeat unfold 2 {c16 e g c c,4
 c16 f a c c,4
 c16 f g b
 <<
  {\makePercent s4}
  {\hideNotes c,16 f g b \unHideNotes}
 >>
 c,16 e g c c,4}
 a4^> c8 e
 a4. e8
 f^>[ e d cis]
 d4^> f8 a
 d4^> d,
 \stemDown g,16 b d g \net \stemNeutral g,8 r
 \stemDown g16 cis e g \stemNeutral g,8 r
 \stemDown g16 d' f g \stemNeutral g,8 r
 \stemDown \repeat percent 2 {a16 b d g}
 \repeat percent 2 {c,16 e g c}
 \stemUp c,4 r
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 A dins del hort de lo meu pa -- re
 lo meu ga -- lant me hi_es -- pe -- ra -- va
 vi -- va, vi -- va vi -- va la_mo -- re -- ta
 so -- le ta
 vi -- va la -- ra la -- ra la --ra 
 a de vall del om.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4 s4^\markup{\null \right-align \italic{"Allegretto.    "}}
 s2*7 s4^\markup{\italic{Tornada}}
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 150
 }
 \midi {}
}

Y á dins del hort—de lo meu pare
lo meu galant—me hi esperava.
 ¡Viva, Viva l'amoreta
 soleta,
 vidòm
 á davall del òm!

Lo pare tot—s' ho escoltava.
—¿Qui n' era aquell—ab qui parlavas?
—N' era tan sols—una companya.
—Me sembla, que—barret portava.
—N' era lo lli—qu' ella filava.
—Ay! m' apar que—espasa portava.
—N' era lo fus—ab que filava.
—Ay! m' apar que—capa portava.
—N' era l' abrich—que l' abrigava.
—Ay! m' apar que—barba portava.
—N' eran monjetas—que menjava.
—No som al temps—de las monjetas
qu' al temps som de—las amoretas.

NOTA.

 Los dos darrers versos semblan afejits ó quan menys adulterats, naltres no hem trobat versiò prou bona per poder tornar á la cansò los que 'ns sembla que deuhen esser los veritables y que li mancan: per nosaltres los hemistichs finals deuhen fer assonant ab los altres versos del demes de la composiciò.

 Es notable la semblansa d' esta cansò ab la següent provensal.

lou jalous.


—¿Ount' eres tu quant te cridave?
—Er' au jardin culhiou d' auseilho.
—¿Qu' er' á bas que te parlavo?
—La fourniero que me mandavo.
—Les fremos pouerton pas de brayos.
—Ero sa jupo retrousseio.
—Les fremos pouerton pas l' espeio.
—Es la coulougno que fieravo.
—Les fremos pouerton pas plumachou.
—N' on er' un bel escouet de vigno.
—Les fremos pouerton pas moustacho.
—Er' un' amouro que mangeavo.
—Sou mes de Mars pouerto pa' amouro.
—Er' uno branco qu' autonavo.
—Vese qu' avetx fouesso d' adresso.
Faites-moi donc une caresse.
—Jou vous farai sautar la testo.
—Et que n' en fariatz vous doou resto?
—Lou jitarai per la fenestro.
—Les chins, les cats farien gran festo.
—Per aquestou cop te pardoune.
—Aquestou cop eme ben d' autres.