Cansons de la terra - Volum II/Cansò de Nadal

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Disambig.svgAquest text tracta sobre una cançó popular. Per a altres versions, vegeu Cançó de Nadal.
CANSÓ DE NADAL.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key c \major
 \time 6/8
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 c4 c8 e4 d16[ e]
 f4.^>^( e4.) \break
 d4^( e16[ d]) c4.
 e4^\( f8 g4 a8
 g4. e\) \break
 e4^\( f8 g4 a8
 g2.\)
 e4^\( f8 g4 a8\)
 g4.^\( e\) \break
 e4^\( g8 f4 e8
 d2.\)
 c4^>\( d8 e4 d16 e \break
 f4.^> e\)
 d4^( e16[ d]) c4 b8
 c4^> d8 e4 d16 e \break
 f4.^> e
 d8 ~ d4 r e16[ d]
 c4 ~ c8 r4 r8
 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c, {
 \global
 \stemUp
 % La música comença aquí.
 \repeat unfold 20 {c8 c' c}
 \repeat unfold 2 {<c, f g>8 b' b}
 \repeat unfold 4 {c,8 c' c}
 \repeat unfold 8 {\stemUp g8 \stemDown g' g}
}
esqB = \relative c, {
 \global
 \stemDown
 % La música comença aquí.
 \repeat unfold 4 {c4 s8}
 \repeat unfold 22 {c4.}
 \repeat unfold 8 {g'4.}
 \oneVoice
 <c e g>4 r8 r4 r8
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Si'm vo -- leu llo -- gar
 jo so u -- na " " pas -- to -- ra
 vin -- gu -- da de nou
 no fa gay -- re_es -- to -- na

 ¡Ay " " Jo " -- " seph
 vos -- tre fill m'e -- na -- mo -- ra
 tan pe -- tit,
 tan pe -- tit y no plo -- ra
 ¡Ay Jo -- seph!
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s2.*9
 s4^\markup{\italic{Tornada}}
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\ignore \esqA \\ \esqB \\ \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ANDANTINO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 40
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 140
 }
 \midi {}
}

—Si 'm voléu llogar—jo sò una pastora
vinguda de nou—no hi ha gayre estona.

 ¡Ay Joseph
 Vostre fill m' enamora
 tan petit,
 tan petit y no plora,
 tan petit.

Jo no tinch parents—ne sò una pastora,
ne vinch d' Orient,—vaig cercant senyora.
No vull guanyar res,—ni vull que 'm deu cosa,
que de estar ab vos—ja 'm tinch per ditxosa.
Jo ja sè cusir—tela fina y bona,
sè filar tambè—de la seda flonja,
lo cánem tambè—millor que la borra,
tambè sè pastar—y fer l' olla bona,
tambè quan convè—no sò dormidora.
Si faig pera vos—donéumen resposta,
la vindré á saber—de aquí á una estona.
Mes ja que sò aquí,—encar que sò pobre,
deixáume adorar—al Fill de la Aurora.

NOTA.

 Aquesta cansò tè moltíssimas variants , mes cap d' ellas mereix esse conservada : es de las mes populars.