Cap a Betlem caminem

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu


CAP A BETLEM CAMINEM


Pastors, tots anem
amb gran reverencia
a adorar Jesús,
rei de cel i terra.

 Caminem,
 caminem, que's fa vespre,
 a Betlem.

 Lai-la la-ra lara lai,
 lai-la la-ra lara lai,
 lai-re-ta lai ró,
 la-ra-la laire tomba
 pet i fus,
 pet i fus i la vella
 i el fus.

No voldria pas
que tinguessim guerres,

puix tots som iguals:
no hi haja mà dreta.

A Jesús, que es nat,
mirem-lo com plora;
la Mare li diu:
—No ploreu tot'hora.

Pastors, si hi anau
a la vall d'Andorra,
direu a la gent
que es nada una rosa.

Un clavell hermós,
cosa molt donosa,
puix Jesús es nat
d'una gran Senyora,

que es Reina del Cel,
també Emperadora.
Veniu, pastorets,
veniu, que ja es hora.


{ \key f \major \tempo \markup {\italic Alegret} \time 3/8
 r4 c''8 c'' c'' bes' a'4
 bes'8 \bar "|" \break c'' c'' bes' a' g' 
 a'8 c'' bes' a' \bar "|" \break g' (a')
 bes'8 c'' c'' a' c'' bes'
 \bar "'" \noBreak           % pausa de respiració
 a'16 g' \bar "|" \break c''8     %caminem
 bes'8 a' c'' d'' e'' f''4 \fermata  % que es fa vespre a Betlem
 f''8 \bar "|" \break f'' e''16 d'' c'' bes' a'4  % lai-la ...
 f''8 f'' e''16 d'' c'' bes' \bar "|" \break  % lai-la ...
 a'8 bes' a' c'' bes' a' g'4
 a'16 bes' \bar "|" \break c''8 c'' a' c'' bes'
 a'16 g' f'4
 a'16 bes' \bar "|" \break c''8 bes' a' c'' d'' e'' f''4 \fermata r8 \bar "||" 
}
\addlyrics {
Pas -- tors, tots a -- nem
amb gran re -- ve -- ren -- cia
a‿a -- do -- rar Je -- sús,
rei de cel i ter -- ra.

 Ca -- mi -- nem,
 que's fa ves -- pre,‿a Bet -- lem.

 Lai -- là la -- ra la -- ra lai,
 lai -- là la -- ra la -- ra,
 lai -- là lai -- re -- ta lai -- ró,
 la -- ra -- la lai -- re tom -- ba
 pet i fus,
 pet i fus i la ve -- lla i‿el fus.
}