Carta de Jaume II d'Urgell als consellers de Barcelona (30-01-1411)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Carta
Jaume II d'Urgell
als consellers de Barcelona, per fer-los saber les raons que el van fer tenir captiva a una pubilla davant les crítiques de la seva tieta, la comtessa d'Empúries donya Joana de Rocabertí.
 Baixa


Als molt reverent nobles e honrats que son residents en lo parlament de la ciutat de Barcelona. A la gran saviesa de vosaltres certificam que es vingut a nostra oyda que alguns quins dien parents de Na Magdalena de Anglesola han dit devant lo parlament essent ajustat que per quina causa teniam nos la dita Magdalena e ab gran colp de paraules esplicant les quals paria no isquesen de homens rahonables mes voluntaris: de que notificam a la vostra saviesa de vosaltres que nos tenim la dita Magdalena perque nos fonc comanada per lo noble mossen Pons de Ribelles que ere son tudor ab benivolencia de sa mare. E axi mateix con son avi e son pare fosen amichs e servidors del infant nostre pare als quals Deus do santa gloria e reberen de grans beneficis dels dits senyors e la avia de la dita donzella isque de la casa de Ribelles que son poblats en lo comptat de Urgell que ere dels senyors damunt dits e morint lo senyor rey en Marti qui Deus perdo e lo dit mossen Pons qui ere tudor de la dita noble donzella romanent en casa nostra vehen que la successio del regne pertanyia a nos e erem gobernador general per sguart de les coses damunt dites e de aquelles altres quey han specificat de vostra part los embaxadors quins haveu trames e per aquest sguart tenim la dita pubilla e tendrem tant com raho dictara e scoltarem a tots aquells quins demanaran res per justicia: certificantvos que alguns nos han dit ques diuhen en favor de la damunt dita: vulla guardar vostra saviesa que los dits lurs son per lur propri interes no per profit de la dita pubilla pero veurets en nostres obres qual profit se seguira de aquella per moltes rahons que al present non cal specificar. Data en San Boy sots lo sagell de nostre anell a 30 de janer del any 1411.

Jayme Darago

JAIME.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)