Carta de la Diputació del General (10-04-1714)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Escudo de Cataluña y Diputación del General.jpg

H

AVENTSE dignàt la Alta , y Divina Providencia , promourer los cors dels Cathalans , influhintlos à pendrer las Armas , no sols en defensa de la justa Causa del Rey nostre Senyor ( que Deu guarde ) sino y tambe pera conseguir la amada Llibertat , que tant anciosament procuraren nostres gloriosos Progenitors , y arribát à noticia del Consistori de la Deputaciò , esta gloriosa Resoluciò : afectant , com á verdaders Pares de la Patria , que aquella tinga son major auge , y reste pera sempre venerada en la posteritàt , ab lo logro de la felicitat de fer Vassalls de sa Magestat C. y C. Perçò posan en noticia de totas las molt Illustres Ciutats , Vilas , y Llochs de aquest Principat, de com pera mes fervorisarlos à tant heroica Empresa ( á demès del gran exemple continuàt , que han regonegut en lo zel , y verdader aprecio de Patrici en lo Illustre Marquès del Poal ) han deliberàt los Deputats , y Oydors, que lo Coronel Don Armengol Amill , ab sos Destacaments , y subvencions , se conferesca en varias , y diferents parts del Principat , à fi de animarlos à semblant Prohesa , y que se alienten á deslliurar dels afáns , y ahogos que está suportànt sa amada Capital la Ciutat de Barcelona , per rahò del Siti , y Bloqueo que està patint , sacudintse al mateix temps lo pesàt jugo , que per tant llarga estaciò han reportàt , y reportan del Enemich , ja ab pesadas , y crescudas contribucions , com y tambe altrament ab tant inauditas crueltats ; no dubtant , que tots , à imitaciò de sos Antepassáts , empendràn à porfia esta Empresa ; ab singular emulaciò , pera eternisarse en lo temple de la Fama , ja ab tots los medis quels sia possible practicar ; com y tambe ab tal intrepidès , y valor , que quede lo Enemich molt escarmentàt : podent restar certs , que de quant se esmeraràn en subministrar grans , y demès havers per la famosa execuciò de est[il·legible]sumpto , ab dits Marquès del Poal , y Amill , cobrantne rebudas , les farà bon[il·legible] , y a[il·legible]esos [il·legible] reportaràn ; assegurant , que tots los Comuns , y Particulars del Principat que se esmerarán , en imitàr lo que los [il·legible] Excelentissima Ciutat , Bras Militar , y Deputaciò , per sa part incessantment invigilan , se aplican , y aplicaràn à esta summa Importancia ( de la qual dependeix unicament poderse respirar desprès , de una cadena tant dilatada , de afans , congoixas , y treballs , com es la que de present universalment atormenta , y fereix los cors de tots ) serán ab singular distinciò , apreciàts , reconeguts , y afavorits , y molt diferentment los que se desviaràn de semblant Idea. Pregant à la Divina Magestat , que ha principiàt esta obra , la acabe de colmar , y coronar ab aquellas felicitats , que pot , y desitjàm pera major honra , y gloria sua , y guart à   dilatàts anys. Barcelona, y Abril x. de M. DCC. XIV.

——————————— Fr.Don Ioseph de Vilamala. Dr.Mr.Anton Grases y Dès.
Don Francisco de Perpinyà Sala y Sasala.  Fr.Don Diego deOlzina y Vilanova.  Thomàs Antich Saladich menor. 
Deputats, y Oydors de Comptes del General
de Cathalunya, en Barcelona residints.

LOCVS SICross-Pattee-Heraldry.svgGILLI.

Don Raymundus de Codina et de Ferreras
Secret. et S. M. G. C. S.

In Regestro Communi primo, fol. lxxxjx.