Carta de la Diputació del General (10-04-1714)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

H

AVENTSE dignàt la Alta , y Divina Providencia , promourer los cors dels Cathalans , influhintlos à pendrer las Armas , no sols en defensa de la justa Causa del Rey nostre Senyor ( que Deu guarde ) sino y tambe pera conseguir la amada Llibertat , que tant anciosament procuraren nostres gloriosos Progenitors , y arribát à noticia del Consistori de la Deputaciò , esta gloriosa Resoluciò : afectant , com á verdaders Pares de la Patria , que aquella tinga son major auge , y reste pera sempre venerada en la posteritàt , ab lo logro de la felicitat de fer Vassalls de sa Magestat C. y C. Perçò posan en noticia de totas las molt Illustres Ciutats , Vilas , y Llochs de aquest Principat, de com pera mes fervorisarlos à tant heroica Empresa ( á demès del gran exemple continuàt , que han regonegut en lo zel , y verdader aprecio de Patrici en lo Illustre Marquès del Poal ) han deliberàt los Deputats , y Oydors, que lo Coronel Don Armengol Amill , ab sos Destacaments , y subvencions , se conferesca en varias , y diferents parts del Principat , à fi de animarlos à semblant Prohesa , y que se alienten á deslliurar dels afáns , y ahogos que está suportànt sa amada Capital la Ciutat de Barcelona , per rahò del Siti , y Bloqueo que està patint , sacudintse al mateix temps lo pesàt jugo , que per tant llarga estaciò han reportàt , y reportan del Enemich , ja ab pesadas , y crescudas contribucions , com y tambe altrament ab tant inauditas crueltats ; no dubtant , que tots , à imitaciò de sos Antepassáts , empendràn à porfia esta Empresa ; ab singular emulaciò , pera eternisarse en lo temple de la Fama , ja ab tots los medis quels sia possible practicar ; com y tambe ab tal intrepidès , y valor , que quede lo Enemich molt escarmentàt : podent restar certs , que de quant se esmeraràn en subministrar grans , y demès havers per la famosa execuciò de est[il·legible]sumpto , ab dits Marquès del Poal , y Amill , cobrantne rebudas , les farà bon[il·legible] , y a[il·legible]esos [il·legible] reportaràn ; assegurant , que tots los Comuns , y Particulars del Principat que se esmerarán , en imitàr lo que los [il·legible] Excelentissima Ciutat , Bras Militar , y Deputaciò , per sa part incessantment invigilan , se aplican , y aplicaràn à esta summa Importancia ( de la qual dependeix unicament poderse respirar desprès , de una cadena tant dilatada , de afans , congoixas , y treballs , com es la que de present universalment atormenta , y fereix los cors de tots ) serán ab singular distinciò , apreciàts , reconeguts , y afavorits , y molt diferentment los que se desviaràn de semblant Idea. Pregant à la Divina Magestat , que ha principiàt esta obra , la acabe de colmar , y coronar ab aquellas felicitats , que pot , y desitjàm pera major honra , y gloria sua , y guart à   dilatàts anys. Barcelona, y Abril x. de M. DCC. XIV.

——————————— Fr.Don Ioseph de Vilamala. Dr.Mr.Anton Grases y Dès.
Don Francisco de Perpinyà Sala y Sasala.  Fr.Don Diego deOlzina y Vilanova.  Thomàs Antich Saladich menor. 
Deputats, y Oydors de Comptes del General
de Cathalunya, en Barcelona residints.

LOCVS SIGILLI.

Don Raymundus de Codina et de Ferreras
Secret. et S. M. G. C. S.

In Regestro Communi primo, fol. lxxxjx.