Carta europea de les llengües regionals o minoritàries

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Carta europea de les llengües regionals o minoritàries
Consell d'Europa (versió de la Generalitat de Catalunya)
La Carta és el tractat europeu STE núm. 148 adoptat el 1992 pel Consell d'Europa.
 Baixa

Preàmbul[modifica]

Els estats membres del Consell d'Europa, signataris d'aquesta Carta,

 • Considerant que l'objecte del Consell d'Europa és aconseguir una unió més estreta entre els seus membres, especialment a fi de protegir i de promoure els ideals i els principis que constitueixen el seu patrimoni comú;
 • Considerant que la protecció de les llengües regionals o minoritàries històriques d'Europa, algunes de les quals es troben en risc de desaparició amb el pas del temps, contribueix a mantenir i a desenvolupar les tradicions i la riquesa culturals d'Europa;
 • Considerant que el dret d'usar una llengua regional o minoritària en la vida privada pública constitueix un dret imprescriptible, de conformitat amb els principis continguts en el Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics de les Nacions Unides, i de conformitat amb l'esperit de la Convenció de Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals del Consell d'Europa;
 • Tenint en compte el treball realitzat en el marc de la CSCE, i en particular l'Acta final d'Hèlsinki de 1975 i el document de la reunió de Copenhaguen de 1990;
 • Subratllant el valor de la interculturalitat i del plurilingüisme, i considerant que la protecció i l'impuls de les llengües regionals no haurien de fer-se en detriment de les llengües oficials i de la necessitat d'aprendre-les;
 • Conscients del fet que la protecció i la promoció de les llengües regionals o minoritàries en els diferents països i regions d'Europa representen una contribució important a la construcció d'una Europa basada en els principis de la democràcia de la diversitat cultural, en el marc de la sobirania nacional i de la integritat territorial;
 • Tenint en compte les condicions específiques i les tradicions històriques pròpies de cada regió dels països d'Europa,

Han convingut el que segueix:

Part I. Disposicions generals[modifica]

Article 1. Definicions[modifica]

En el sentit d'aquesta Carta:

 1. per l'expressió llengües regionals o minoritàries, hom entén les llengües:
  1. usades tradicionalment en un territori d'un estat per naturals d'aquest estat que constitueixin un grup numèricament inferior a la resta de la població de l'estat;
  2. diferents de la llengua o de les llengües oficials d'aquest estat;

  no s'hi inclouen ni els dialectes de la llengua o de les llengües oficials de l'estat ni les llengües dels immigrants;

 2. per territori en què és usada una llengua regional o minoritària, hom entén l'àrea geogràfica en la qual aquesta llengua és el mode d'expressió d'un nombre de persones que justifiqui l'adopció de les diferents mesures de protecció i de promoció previstes per aquesta Carta;
 3. per llengües sense territori, hom entén les llengües usades per naturals de l'estat que són diferents de la llengua o de les llengües usades per la resta de la població de l'estat, però que, encara que usades tradicionalment en el territori de l'estat, no poden ser adscrites a una àrea particular del mateix estat.

Article 2. Compromisos[modifica]

 1. Cada part es compromet a aplicar les disposicions de la Part II al conjunt de les llengües regionals o minoritàries usades en el seu territori, que s'ajustin a les definicions de l'article 1.
 2. Pel que fa a tota llengua indicada en el moment de la ratificació, de l'acceptació o de l'aprovació, de conformitat amb l'article 3, cada part es compromet a aplicar un mínim de trenta-cinc paràgrafs o apartats escollits entre les disposicions de la Part III d'aquesta Carta, dels quals almenys tres han de ser escollits de cadascun dels articles 8 i 12 i un de cadascun dels articles 9, 10, 11 i 13.

Article 3. Modalitats[modifica]

 1. Cada estat contractant ha d'especificar en el seu instrument de ratificació, d'acceptació o d'aprovació cada llengua regional o minoritària, o cada llengua oficial menys estesa en el conjunt o una part del seu territori, a la qual s'apliquen els paràgrafs escollits de conformitat amb el paràgraf 2 de l'article 2.
 2. Tota part pot notificar, en qualsevol moment ulterior, al secretari general que accepta les obligacions derivades de les disposicions de qualsevol altre paràgraf de la Carta que no hagués estat pas especificat en el seu instrument de ratificació, d'acceptació o d'aprovació, o que aplicarà el paràgraf 1 d'aquest article a altres llengües regionals o minoritàries, o a altres llengües oficials menys difoses en el conjunt o una part del seu territori.
 3. Els compromisos previstos al paràgraf precedent es consideraran part integrant de la ratificació, de l'acceptació o de l'aprovació i tindran els mateixos efectes des de la data de la seva notificació.

Article 4. Estatuts de protecció existents[modifica]

 1. Cap de les disposicions d'aquesta Carta no es pot interpretar com a limitativa o derogatòria dels drets garantits per la Convenció Europea dels Drets Humans.
 2. Les disposicions d'aquesta Carta no van en contra les disposicions més favorables que regeixin la situació de les llengües regionals o minoritàries, o l'estatut jurídic de les persones pertanyents a minories, que existeixin ja en una part o siguin previstes per acords internacionals bilaterals o multilaterals pertinents.

Article 5. Obligacions existents[modifica]

Res d'aquesta Carta no podrà ser interpretat en el sentit de donar dret a participar en qualsevol activitat o de dur a terme qualsevol acció que contravingui als objectius de la Carta de les Nacions Unides o a altres obligacions del dret internacional, inclòs el principi de sobirania i d'integritat territorial dels estats.

Article 6. Informació[modifica]

Les parts es comprometen a vetllar perquè les autoritats, organitzacions i persones corresponents siguin informades dels drets i deures establerts per aquesta Carta.

Part II. Objectius i principis cercats de conformitat amb el paràgraf 1 de l'article 2[modifica]

Article 7. Objectius i principis[modifica]

 1. En matèria de llengües regionals o minoritàries, en els territoris en què aquestes llengües són usades i segons la situació de cada llengua, les parts fonamenten la seva política, la seva legislació i la seva pràctica en els objectius i principis següents:
  1. el reconeixement de les llengües regionals o minoritàries com a expressió de la riquesa cultural;
  2. el respecte de l'àrea geogràfica de cada llengua regional o minoritària, de manera que assegurin que les divisions administratives ja existents o noves no constitueixen cap obstacle a la promoció d'aquesta llengua regional o minoritària;
  3. la necessitat d'una acció decidida de promoció de les llengües regionals o minoritàries, a fi de protegir-les;
  4. la facilitació i/o l'impuls de l'ús oral i escrit de les llengües regionals o minoritàries en la vida pública i en la vida privada;
  5. el manteniment i el desenvolupament de relacions, en els àmbits previstos per aquesta Carta, entre els grups que usen una llengua regional o minoritària i altres grups del mateix estat que parlin una llengua usada en una forma idèntica o pròxima, així com l'establiment de relacions culturals amb altres grups de l'estat que usin llengües diferents;
  6. la posada a l'abast de formes i mitjans adequats d'ensenyament i d'estudi de les llengües regionals o minoritàries a tots els estadis apropiats;
  7. la posada a l'abast de mitjans que permetin, a aquells que no parlen una llengua regional o minoritària i viuen a l'àrea on aquesta llengua és usada, d'aprendre-la si ho desitgen;
  8. la promoció dels estudis i de la recerca sobre les llengües regionals o minoritàries a les universitats o a les institucions equivalents;
  9. la promoció de les formes apropiades d'intercanvis transnacionals, en els àmbits previstos per aquesta Carta, per a les llengües regionals o minoritàries usades en una forma idèntica o pròxima en dos o més estats.
 2. Les parts es comprometen a eliminar, si encara no ho han fet, tota distinció, exclusió, restricció o preferència injustificades que afectin l'ús d'una llengua regional o minoritària i tinguin per objecte descoratjar o posar en perill el seu manteniment o el seu desenvolupament. L'adopció de mesures especials en favor de les llengües regionals o minoritàries, destinades a promoure una igualtat entre els parlants d'aquestes llengües i la resta de la població o encaminades a tenir en compte les seves situacions particulars, no és considerada com un acte de discriminació envers els parlants de les llengües més esteses.
 3. Les parts es comprometen a promoure, per mitjà de mesures apropiades, la comprensió mútua entre tots els grups lingüístics del país, especialment de tal manera que el respecte, la comprensió i la tolerància envers les llengües regionals o minoritàries figurin entre els objectius de l'educació i de la formació dispensades en el país, i a encoratjar els mitjans de comunicació de masses a perseguir el mateix objectiu.
 4. A l'hora de definir la seva política envers les llengües regionals o minoritàries, les parts es comprometen a prendre en consideració les necessitats i els desigs expressats pels grups que usen aquestes llengües. Hom les encoratja a crear, si cal, òrgans encarregats d'aconsellar les autoritats sobre totes les qüestions relatives a les llengües regionals o minoritàries.
 5. Les parts es comprometen a aplicar, mutatis mutandis, els principis enumerats als paràgrafs 1 a 4 precedents a les llengües sense territori. Tanmateix, en el cas d'aquestes llengües, la naturalesa i l'abast de les mesures a adoptar per donar efectivitat a aquesta Carta seran determinats de manera flexible, tenint en compte les necessitats i els desigs, i respectant les tradicions i les característiques dels grups que usen les llengües en qüestió.

Part III. Mesures a favor de l'ús de les llengües regionals o minoritàries en la vida pública, que s'han d'adoptar de conformitat amb els compromisos subscrits en virtut del paràgraf 2 de l'article 2[modifica]

Article 8. Ensenyament[modifica]

 1. En matèria d'ensenyament, les parts es comprometen, en el territori en què aquestes llengües són usades, segons la situació de cadascuna d'aquestes llengües i sens perjudici de l'ensenyament de la llengua o de les llengües oficials de l'estat:
   1. a fer possible una educació preescolar garantida en les llengües regionals o minoritàries corresponents; o bé
   2. a fer possible que una part substancial de l'educació preescolar sigui garantida en les llengües regionals o minoritàries corresponents; o bé
   3. a aplicar una de les mesures apuntades als apartats i. i ii. precedents almenys als alumnes les famílies dels quals ho demanin i el nombre sigui considerat suficient; o bé
   4. si els poders públics no tenen competència directa en l'àmbit de l'educació preescolar, a afavorir i/o a fomentar l'aplicació de les mesures apuntades als apartats i. a iii. precedents;
   1. a fer possible un ensenyament primari garantit en les llengües regionals o minoritàries corresponents; o bé
   2. a fer possible que una part substancial de l'ensenyament primari sigui garantit en les llengües regionals o minoritàries corresponents; o bé
   3. a preveure, en el marc de l'educació primària, que l'ensenyament de les llengües regionals o minoritàries corresponents formi part integrant del currículum; o bé
   4. a aplicar una de les mesures apuntades als apartats i. a iii. precedents almenys als alumnes les famílies dels quals ho demanin i el nombre sigui considerat suficient;
   1. a fer possible un ensenyament secundari garantit en les llengües regionals o minoritàries corresponents; o bé
   2. a fer possible que una part substancial de l'ensenyament secundari sigui garantit en les llengües regionals o minoritàries; o bé
   3. a preveure, en el marc de l'educació secundària, l'ensenyament de les llengües regionals o minoritàries com a part integrant del currículum; o bé
   4. a aplicar una de les mesures apuntades als apartats i. a iii. precedents almenys als alumnes que ho desitgin (o, si escau, les famílies dels quals ho demanin) en nombre considerat suficient;
   1. a fer possible un ensenyament tècnic i professional garantit en les llengües regionals o minoritàries corresponents; o bé
   2. a fer possible que una part substancial de l'ensenyament tècnic i professional sigui garantit en les llengües regionals o minoritàries corresponents; o bé
   3. a fer possible, en el marc de l'educació tècnica i professional, l'ensenyament de les llengües regionals o minoritàries corresponents com a part integrant del currículum; o bé
   4. a aplicar una de les mesures apuntades als apartats i. a iii. precedents almenys als alumnes que ho desitgin (o, si escau, les famílies dels quals ho demanin) en nombre considerat suficient;
   1. a fer possible un ensenyament universitari i altres formes d'ensenyament superior en les llengües regionals o minoritàries; o bé
   2. a fer possible l'estudi d'aquestes llengües, com a matèries de l'ensenyament universitari i superior; o bé
   3. si, a causa del paper de l'estat respecte als centres d'ensenyament superior, els apartats i. i ii. no poden ser aplicats, a fomentar i/o autoritzar la posada en pràctica d'un ensenyament universitari o d'altres formes d'ensenyament superior en les llengües regionals o minoritàries, o de mitjans que permetin estudiar aquestes llengües a la universitat o en altres centres d'ensenyament superior;
   1. a adoptar les mesures adients per tal que s'imparteixin cursos d'educació d'adults o d'educació permanent garantits principalment o totalment en les llengües regionals o minoritàries; o bé
   2. a proposar aquestes llengües com a matèries de l'educació d'adults i de l'educació permanent; o bé
   3. si els poders públics no tenen competència directa en l'àmbit de l'educació d'adults, a afavorir i/o a fomentar l'ensenyament d'aquestes llengües en el marc de l'educació d'adults i de l'educació permanent; g) a adoptar disposicions per tal d'assegurar l'ensenyament de la història i de la cultura de les quals la llengua regional o minoritària és expressió; h) a assegurar la formació inicial i permanent dels ensenyants necessària per posar en pràctica els paràgrafs a) a g) acceptats per la part; i) a crear un o diversos òrgans de control encarregats del seguiment de les mesures adoptades i dels progressos realitzats en l'establiment o el desenvolupament de l'ensenyament de les llengües regionals o minoritàries, i a establir sobre aquests punts informes periòdics que seran fets públics.
 2. En matèria d'ensenyament i en allò que es refereix als territoris altres que aquells on són usades tradicionalment les llengües regionals o minoritàries, les parts es comprometen a autoritzar, fomentar o establir, si el nombre de parlants d'una llengua regional o minoritària ho justifica, un ensenyament en o de la llengua regional o minoritària als estadis apropiats de l'ensenyament.

Article 9. Justícia[modifica]

 1. Les parts es comprometen, en allò que es refereix a les circumscripcions de les autoritats judicials en les quals resideix un nombre suficient de persones que usen les llengües regionals o minoritàries que justifiqui les mesures especificades a continuació, segons la situació de cadascuna d'aquestes llengües i a condició que la utilització de les possibilitats ofertes pel present paràgraf no sigui considerada pel jutge com a obstaculitzadora de la bona administració de la justícia:
  1. en els procediments penals:
   1. a assegurar que els òrgans jurisdiccionals, a petició d'una de les parts, menin el procediment en les llengües regionals o minoritàries; i/o
   2. a garantir a l'acusat el dret d'expressar-se en la seva llengua regional o minoritària; i/o
   3. a assegurar que els requeriments i les proves, escrites o orals, no siguin considerades inadmissibles per l'únic motiu que siguin formulades en una llengua regional o minoritària; i/o
   4. a expedir en aquestes llengües regionals o minoritàries, si hom ho demana, els actes vinculats a un procediment judicial, recorrent si cal a intèrprets i a traduccions que no impliquin costos addicionals per als interessats;
  2. en els procediments civils:
   1. a assegurar que els òrgans jurisdiccionals, a petició d'una de les parts, menin el procediment en les llengües regionals o minoritàries; i/o
   2. a permetre, quan una part en un litigi ha de comparèixer en persona davant un tribunal, que s'expressi en la seva llengua regional o minoritària sense incórrer per això en despeses addicionals; i/o
   3. a permetre la producció de documents i de proves en les llengües regionals o minoritàries, recorrent, si cal, a intèrprets i a traduccions;
  3. en els procediments davant els òrgans jurisdiccionals competents en matèria administrativa:
   1. a preveure que els òrgans jurisdiccionals, a petició d'una de les parts, menin el procediment en les llengües regionals o minoritàries; i/o
   2. a permetre, quan una part en un litigi ha de comparèixer en persona davant un tribunal, que s'expressi en la seva llengua regional o minoritària sense incórrer per això en despeses addicionals; i/o
   3. a permetre la producció de documents i de proves en les llengües regionals o minoritàries, per a la qual cosa recorreran, si cal a intèrprets i a traduccions;
  4. a adoptar mesures a fi que l'aplicació dels apartats i. i iii. dels paràgrafs b. i c. precedents i l'ús, si s'escau, d'intèrprets i de traduccions no impliquin costos addicionals per als interessats.
 2. Les parts es comprometen:
  1. a no refusar la validesa dels actes jurídics establerts dins l'àmbit de l'estat pel sol fet que siguin redactats en una llengua regional o minoritària; o bé
  2. a no refusar la validesa, entre les parts, dels actes jurídics establerts dins l'àmbit de l'estat pel sol fet que siguin redactats en una llengua regional o minoritària, i a preveure que es podran fer valer davant de tercers no parlants d'aquestes llengües, a condició que el contingut de l'acte es faci saber als tercers per les persones que el fan valer; o bé
  3. a no refusar la validesa, entre les parts, dels actes jurídics establerts dins l'àmbit de l'estat pel sol fet que siguin redactats en una llengua regional o minoritària.
 3. Les parts es comprometen a posar a l'abast, en les llengües regionals o minoritàries, els textos legislatius nacionals més importants i aquells que concerneixen particularment els usuaris d'aquestes llengües, llevat que aquests textos no siguin ja disponibles altrament.

Article 10. Autoritats administratives i serveis públics[modifica]

 1. En les circumscripcions de les autoritats administratives de l'estat en què resideix un nombre de parlants de llengües regionals o minoritàries que justifiqui les mesures que segueixen i segons la situació de cada llengua, les parts es comprometen, en la mesura que això és raonablement possible:
   1. a garantir que les autoritats administratives usin les llengües regionals o minoritàries; o bé
   2. a garantir que els seus agents que estiguin en contacte amb el públic usin les llengües regionals o minoritàries en les seves relacions amb les persones que s'hi adrecen en aquestes llengües; o
   3. a garantir que els parlants de llengües regionals o minoritàries puguin presentar sol·licituds orals o escrites i rebre'n una resposta en aquestes llengües; o bé
   4. a garantir que els parlants de llengües regionals o minoritàries puguin presentar sol·licituds orals o escrites en aquestes llengües; o bé
   5. a garantir que els parlants de llengües regionals o minoritàries puguin presentar vàlidament un document redactat en aquestes llengües;
  1. a posar a l'abast de la població formularis i textos administratius d'ús freqüent en les llengües regionals o minoritàries, o en versions bilingües;
  2. a permetre a les autoritats administratives la redacció de documents en una llengua regional o minoritària.
 2. Pel que fa a les autoritats locals i regionals en els territoris de les quals resideix un nombre de parlants de llengües regionals o minoritàries que justifiqui les mesures que segueixen, les parts es comprometen a permetre i/o fomentar:
  1. l'ús de les llengües regionals o minoritàries en el marc de l'administració regional o local;
  2. la possibilitat per als parlants de llengües regionals o minoritàries de presentar sol·licituds orals o escrites en aquestes llengües;
  3. la publicació per les col·lectivitats regionals dels seus textos oficials igualment en les llengües regionals o minoritàries;
  4. la publicació per les col·lectivitats locals dels seus textos oficials igualment en les llengües regionals o minoritàries;
  5. l'ús per les col·lectivitats regionals de llengües regionals o minoritàries en els debats de llurs assemblees, sense excloure, tanmateix, l'ús de la llengua o de les llengües oficials de l'estat;
  6. l'ús per les col·lectivitats locals de llengües regionals o minoritàries en els debats de llurs assemblees, sense excloure, tanmateix, l'ús de la llengua o de les llengües oficials de l'estat;
  7. l'ús o l'adopció, si escau conjuntament amb la denominació en la llengua o les llengües oficials, de les formes tradicionals i correctes de la toponímia en les llengües oficials o minoritàries.
 3. Pel que fa als serveis públics garantits per les autoritats administratives o per qui actuï pel seu compte, les parts es comprometen, en els territoris en què les llengües regionals o minoritàries són usades, segons la situació de cada llengua i en la mesura que això sigui raonablement possible:
  1. a garantir que les llengües regionals o minoritàries siguin usades amb motiu de la prestació del servei; o bé
  2. a permetre als parlants de llengües regionals o minoritàries de formular una petició i a rebre'n una resposta en aquestes llengües; o bé
  3. a permetre als parlants de llengües regionals o minoritàries de formular una petició en aquestes llengües.
 4. Per tal de posar en pràctica les disposicions dels paràgrafs 1, 2 i 3 que han acceptat, les parts es comprometen a adoptar una o diverses de les mesures següents:
  1. la traducció o la interpretació eventualment sol·licitades;
  2. la selecció i, si s'escau, la formació dels funcionaris i altres empleats públics en nombre suficient;
  3. la satisfacció, en la mesura que sigui possible, de les peticions dels empleats públics que coneixin una llengua regional o minoritària de ser assignats al territori en què aquesta llengua és usada.
 5. Les parts es comprometen a permetre, a petició dels interessats, l'ús o l'adopció de patronímics en les llengües regionals o minoritàries.

Article 11. Mitjans de comunicació[modifica]

 1. Les parts es comprometen, per als parlants de les llengües regionals o minoritàries, en els territoris on aquestes llengües són usades, segons la situació de cada llengua, en la mesura que les autoritats públiques tenen, de manera directa o indirecta, una competència, unes atribucions o un paper en aquest àmbit, respectant els principis d'independència i d'autonomia dels mitjans:
  1. en la mesura que la ràdio i la televisió tenen una missió de servei públic:
   1. a garantir la creació d'almenys una emissora de ràdio i una cadena de televisió en les llengües regionals o minoritàries; o bé
   2. a fomentar i/o a facilitar la creació d'almenys una emissora de ràdio i una cadena de televisió en les llengües regionals o minoritàries; o bé
   3. a adoptar les disposicions apropiades per tal que els difusors programin emissions en les llengües regionals o minoritàries;
   1. a fomentar i/o facilitar la creació d'almenys una emissora de ràdio en les llengües regionals o minoritàries; o bé
   2. a fomentar i/o facilitar l'emissió de programes de ràdio en les llengües regionals o minoritàries, de manera regular;
   1. a fomentar i/o facilitar la creació d'almenys una cadena de televisió en les llengües regionals o minoritàries; o bé
   2. a fomentar i/o a facilitar l'emissió de programes de televisió en les llengües regionals o minoritàries, de manera regular;
  2. a fomentar i/o facilitar la producció i la difusió d'obres àudio i audiovisuals en les llengües regionals o minoritàries;
   1. a fomentar i/o facilitar la creació i/o el manteniment d'almenys un mitjà de premsa en les llengües regionals o minoritàries; o bé
   2. a fomentar i/o a facilitar la publicació d'articles de premsa en les llengües regionals o minoritàries, de manera regular;
   1. a cobrir els costos suplementaris dels mitjans de comunicació que usin les llengües regionals o minoritàries, en els casos que la llei preveu una assistència financera, en general, per als mitjans de comunicació; o bé
   2. a estendre les mesures existents d'assistència financera a les produccions audiovisuals en llengües regionals o minoritàries;
  3. a donar suport a la formació de periodistes i altre personal per als mitjans que usin les llengües regionals o minoritàries.
 2. Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d'una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d'emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua. Es comprometen, a més, a garantir que no sigui imposada a la premsa cap restricció a la llibertat d'expressió i a la lliure circulació de la informació en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d'una llengua regional o minoritària. L'exercici de les llibertats esmentades més amunt, que comporten deures i responsabilitats, pot ser sotmès a certes formalitats, condicions, restriccions o sancions previstes per la llei, que constitueixen mesures necessàries, en una societat democràtica, per a la seguretat nacional, per a la integritat territorial o per a la seguretat pública, per a la defensa de l'ordre i per a la prevenció de la delinqüència, per a la protecció de la salut o de la moral, per a la protecció de la reputació o dels drets d'altri, per impedir la divulgació d'informacions confidencials, o per garantir l'autoritat i la imparcialitat del poder judicial.
 3. Les parts es comprometen a garantir que els interessos dels parlants de llengües regionals o minoritàries siguin representats o presos en consideració en el marc dels òrgans que es puguin crear de conformitat amb la llei, amb la responsabilitat de garantir la llibertat i el pluralisme dels mitjans.

Article 12. Activitats i equipaments culturals[modifica]

 1. En matèria d'activitats i d'equipaments culturals (en particular de biblioteques, de videoteques, de centres culturals, de museus, d'arxius, d'acadèmies, de teatres i de cinemes, així com de treballs literaris i de producció cinematogràfica, d'expressió cultural popular, de festivals, d'indústries culturals, inclosa especialment la utilització de les noves tecnologies) les parts es comprometen, en allò que concerneix el territori en què tals llengües són usades i en la mesura que les autoritats públiques tenen una competència, unes atribucions o un paper en aquest àmbit:
  1. a fomentar l'expressió i les iniciatives pròpies de les llengües regionals o minoritàries, i a afavorir els diferents mitjans d'accés a les obres produïdes en aquestes llengües;
  2. a afavorir els diferents mitjans d'accés a altres llengües de les obres produïdes en les llengües regionals o minoritàries, ajudant i desenvolupant les activitats de traducció, de doblatge, de postsincronització i de subtitulació;
  3. a afavorir l'accés en llengües regionals o minoritàries a obres produïdes en altres llengües, ajudant i desenvolupant les activitats de traducció, de doblatge, de postsincronització i de subtitulació;
  4. a garantir que els organismes encarregats d'organitzar o de donar suport a activitats culturals incorporin de manera adequada el coneixement i l'ús de les llengües i de les cultures regionals o minoritàries en les activitats de les quals tenen la iniciativa o a les quals aporten un sosteniment;
  5. a afavorir la dotació dels organismes encarregats d'organitzar o de donar suport a activitats culturals de personal que domini la llengua regional o minoritària, a més de la llengua o de les llengües de la resta de la població;
  6. a afavorir la participació directa, en allò que concerneix els equipaments i els programes d'activitats culturals, de representants dels parlants de la llengua regional o minoritària;
  7. a fomentar i/o facilitar la creació d'un o de diversos organismes encarregats d'aplegar, de rebre en dipòsit i de presentar o publicar les obres produïdes en les llengües regionals o minoritàries;
  8. si escau, a crear i/o promoure i finançar serveis de traducció i de recerca terminològica amb vistes a mantenir i desenvolupar, especialment, en cada llengua regional o minoritària una terminologia administrativa, comercial, econòmica, social, tecnològica o jurídica adequada.
 2. Pel que fa als territoris altres que aquells en què les llengües regionals o minoritàries són tradicionalment usades, les parts es comprometen a autoritzar, a fomentar i/o preveure, si el nombre dels parlants d'una llengua regional o minoritària ho justifica, activitats o serveis culturals apropiats, de conformitat amb el paràgraf precedent.
 3. Les parts es comprometen, en llur política cultural a l'estranger, a donar un lloc apropiat a les llengües regionals o minoritàries i a la cultura de la qual són expressió.

Article 13. Vida econòmica i social[modifica]

 1. Pel que fa a les activitats econòmiques i socials, les parts es comprometen, per al conjunt del país:
  1. a excloure de llur legislació tota disposició que prohibeixi o limiti sense raons justificables el recurs a llengües regionals o minoritàries en els documents relatius a la vida econòmica o social, i especialment en els contractes de treball i en els documents tècnics com les instruccions d'ús de productes o serveis;
  2. a prohibir la inserció, en els reglaments interns de les empreses i els actes privats, de clàusules que excloguin o limitin l'ús de les llengües regionals o minoritàries, almenys entre els parlants de la mateixa llengua;
  3. a oposar-se a les pràctiques tendents a desaconsellar l'ús de les llengües regionals o minoritàries en el marc de les activitats econòmiques o socials;
  4. a facilitar i/o fomentar per altres mitjans que els esmentats als apartats precedents l'ús de les llengües regionals o minoritàries.
 2. En matèria d'activitats econòmiques i socials, les parts es comprometen, en la mesura que les autoritats públiques hi tenen competència, en el territori en què les llengües regionals o minoritàries són usades, i en la mesura que això és raonablement possible:
  1. a incloure, en llurs reglamentacions financeres i bancàries, mesures que permetin, en condicions compatibles amb els usos comercials, la utilització de les llengües regionals o minoritàries en la redacció d'ordres de pagament (xecs, lletres de canvi, etc.) o d'altres documents financers, o, si escau, a vetllar per la posada en pràctica d'un procés així;
  2. en els sectors econòmics i socials dependents directament de llur control (sector públic), a realitzar accions que encoratgin l'ús de les llengües regionals o minoritàries;
  3. a vetllar perquè els equipaments socials com ara els hospitals, les llars de jubilats i els albergs ofereixin la possibilitat de rebre i tractar en llur llengua els parlants d'una llengua regional o minoritària que necessiten atencions per raons de salut, d'edat o per altres raons;
  4. a vetllar, segons modalitats apropiades, perquè les instruccions de seguretat siguin igualment redactades en les llengües regionals o minoritàries;
  5. a posar a l'abast en les llengües regionals o minoritàries les informacions proporcionades per les autoritats competents relatives als drets dels consumidors.

Article 14. Intercanvis transfronterers[modifica]

Les parts es comprometen:

 1. a aplicar els acords bilaterals i multilaterals existents que les vinculen amb els estats on la mateixa llengua és usada de manera idèntica o pròxima, o a esforçar-se per concloure'n, si cal, per tal d'afavorir els contactes entre els parlants de la mateixa llengua en els estats implicats, en els àmbits de la cultura, de l'ensenyament, de la informació, de la formació professional i de l'educació permanent;
 2. en interès de les llengües regionals o minoritàries, a facilitar i/o a promoure la cooperació a través de les fronteres, especialment entre col·lectivitats regionals o locals en el territori de les quals s'usa la mateixa llengua de manera idèntica o pròxima.

Part IV. Aplicació de la Carta[modifica]

Article 15. Informes periòdics[modifica]

 1. Les parts presentaran periòdicament al secretari general del Consell d'Europa, en una forma per determinar pel Comitè de Ministres, un informe sobre la política seguida, de conformitat amb la Part II d'aquesta Carta, i sobre les mesures adoptades en aplicació de les disposicions de la Part III que han acceptat. El primer informe ha de ser presentat l'any següent de l'entrada en vigor de la Carta pel que fa a aquella part, i els altres informes en intervals de tres anys després del primer informe.
 2. Les parts faran públics llurs informes.

Article 16. Examen dels informes[modifica]

 1. Els informes presentats al secretari general del Consell d'Europa en aplicació de l'article 15 seran examinats per un comitè d'experts constituït de conformitat amb l'article 17.
 2. Els organismes o associacions legalment establerts en una part podran cridar l'atenció del Comitè d'Experts sobre qüestions relatives als compromisos presos per aquesta part en virtut de la Part III d'aquesta Carta. Després d'haver consultat la part interessada, el Comitè d'Experts podrà tenir en compte aquestes informacions en la preparació de l'informe previst al paràgraf 3 d'aquest article. Aquests organismes o associacions podran, a més, presentar declaracions sobre la política seguida per una part, de conformitat amb la Part II.
 3. Sobre la base dels informes previstos al paràgraf 1 i de les informacions previstes al paràgraf 2, el Comitè d'Experts prepararà un informe adreçat al Comitè de Ministres. Aquest informe anirà acompanyat de les observacions que les parts seran invitades a formular i podrà ser fet públic pel Comitè de Ministres.
 4. L'informe previst al paràgraf 3 contindrà en particular les propostes del Comitè d'Experts al Comitè de Ministres amb vista a la preparació, si escau, de qualsevol recomanació d'aquest darrer a una o diverses parts.
 5. El secretari general del Consell d'Europa farà un informe bianual detallat a l'Assemblea Parlamentària sobre l'aplicació de la Carta.

Article 17. Comitè d'experts[modifica]

 1. El Comitè d'Experts estarà integrat per un membre per cada part, designat pel Comitè de Ministres a partir d'una llista de persones de la més alta integritat, d'una competència reconeguda en les matèries tractades per la Carta, que seran proposades per la part implicada.
 2. Els membres del Comitè seran nomenats per un període de sis anys i llur mandat serà renovable. Si un membre no pot completar el seu mandat, serà reemplaçat de conformitat amb el procediment previst al paràgraf 1, i el membre nomenat en substitució d'aquell acabarà el terme del mandat del seu predecessor.
 3. El Comitè d'Experts ha d'aprovar el seu reglament intern. Els seus serveis de secretaria han de ser fornits pel secretari general del Consell d'Europa.

Part V. Disposicions finals[modifica]

Article 18[modifica]

Aquesta Carta és oberta a la signatura dels estats membres del Consell d'Europa. Serà sotmesa a ratificació, acceptació o aprovació. Els instruments de ratificació, d'acceptació o d'aprovació seran dipositats al secretari general del Consell d'Europa.

Article 19[modifica]

 1. Aquesta Carta entrarà en vigor el primer dia del mes següent a l'expiració d'un període de tres mesos després de la data en què cinc estats membres del Consell d'Europa hagin expressat llur consentiment a ser vinculats per la Carta, de conformitat amb les disposicions de l'article 18.
 2. Per a qualsevol estat membre que expressi ulteriorment el seu consentiment a ser vinculat per la Carta, aquesta entrarà en vigor el primer dia del mes següent a l'expiració d'un període de tres mesos després de la data de dipòsit de l'instrument de ratificació, d'acceptació o d'aprovació.

Article 20[modifica]

 1. Després de l'entrada en vigor d'aquesta Carta, el Comitè de Ministres del Consell d'Europa podrà invitar qualsevol estat no membre del Consell d'Europa a adherir-se a la Carta.
 2. Per a qualsevol estat que s'hi adhereixi, la Carta entrarà en vigor el primer dia del mes següent a l'expiració d'un període de tres mesos després de la data de presentació de l'instrument d'adhesió al secretari general del Consell d'Europa.

Article 21[modifica]

 1. Qualsevol estat pot, en el moment de la signatura o en el moment de presentar el seu instrument de ratificació, d'acceptació, d'aprovació o d'adhesió, formular una o diverses reserves als paràgrafs 2 a 5 de l'article 7 d'aquesta Carta. No pot ser admesa cap altra reserva.
 2. Qualsevol estat contractant que ha formulat una reserva en virtut del paràgraf precedent pot retirar-la totalment o en part adreçant una notificació al secretari general del Consell d'Europa. La retirada tindrà efecte en la data de recepció de la notificació pel secretari general.

Article 22[modifica]

 1. Qualsevol part pot, en tot moment, denunciar aquesta Carta adreçant una notificació al secretari general del Consell d'Europa.
 2. La denúncia tindrà efecte el primer dia del mes següent a l'expiració d'un període de sis mesos després de la data de recepció de la notificació pel secretari general.

Article 23[modifica]

El secretari general del Consell d'Europa notificarà als estats membres del Consell i a qualsevol estat que s'hagi adherit a aquesta Carta:

 1. qualsevol signatura;
 2. el dipòsit de qualsevol instrument de ratificació, d'acceptació, d'aprovació o d'adhesió;
 3. qualsevol data d'entrada en vigor d'aquesta Carta, de conformitat amb els seus articles 19 i 20;
 4. qualsevol notificació rebuda en aplicació de les disposicions de l'article 3, paràgraf 2;
 5. qualsevol acte, notificació o comunicació referent a aquesta Carta.

En fe de la qual cosa, els sotasignats, degudament autoritzats a aquest efecte, han signat aquesta Carta.

Fet a Estrasburg, el 5 de novembre de 1992, en francès i en anglès, els dos textos igualment fefaents, en un sol exemplar que serà dipositat als arxius del Consell d'Europa.

El secretari general del Consell d'Europa enviarà còpia certificada conforme a cadascun dels estats membres del Consell d'Europa i a tot estat invitat a adherir-se a aquesta Carta.

Referències[modifica]