Comedia del Rey Matarot y la Infanta Tellina o siga Secret de peixar tellines y masa de matar les rates

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

incomplet


Comedia
del
Rey Matarot y la Ynfanta Tellina;
ó siga
Secret de peixar tellines, y
trasa de matar les rates.

Composta
Per el Pare Mulet, Dominico
del Convent de Sant Domingo de
la Ciutat de Valencia del Cid.

Valencia añ 1809
 Persones que parlen en ella
 Matarot Rey de la China, nobio de
 Tellilla Infanta;
 Tabalada som pare Rey.
 Torral Marques
 Sorolla Meló.
 Tofiu, criat de Matarot.
 Piula criada de Tellina.
 Grumet, Conde.
 Criats que no parlen.

La esena esen Valencia en los tres actes en un corral ó caballerisa, conforme la proporsió que seacha__.
Ixen el Rey Tabalada, el Marques Tor-
rally Sorollamelo__


Tabalada. Fesli escorfoll rigurós

Entre alforches y maleta
Mirali hasta la bragueta
No em deixes Marques ductós.
Que tinc por no siga espia
Del Rey Matarot, Grumet
I acha prés eixa invensió
Pera tindre la ocasió,
De esplorar una monarquía.
No el deixes anar de nit
Fent á les fosques pul pul
Perque li calfaré el cul
Si el trobe fora del llit.

Torral. Com les figues en lo buc

He de tindre la pasensia
Que es molta la impertinencia
Si pegues en un cul cul
¿No veus que el Embaixador

Del Rey Matarot, Grumet

Y del seu consell elet
Es cosa de gran primor?
Escoltal mira que vol
Y si li descobrix trasa
Fical en la carabasa
Y tirali lo cresol.

Tabalada. Be dius Marques, be has pensat

Així eres clar com lo riu
¡Ho que enteniment tan viu!
Benacha qui ta criat.
Feslo entrar sens fer rumor
No moga pols en la sala
Perque la Infanta está mala

No li cause algun dolor...
Sen vá Torrall.
.

Per si acás porta emboscada
Li he de mostrar gran castic
Y sabrá que sempre estic
En la ballesta parada.

Sorollamelo. Señor aixo es lo millor

Y encara que só criat
Os tinc lley perque só nat

Pera vostron servidor.

Cuidado en lo que os diu
Y en lo que vos responeu.

Tabalada. Aon estic yo no parleu

Borinot bola de riu
Que no he de menester consells.

Sorollam.
apart.
Miren quin parell de anells

Que per el consell me dona
Este Rey cara de mona

Yxen el Conde Grumet de Embaixador
Torral y Tofiu.
Grumet.. Señor á tes potes vinc

De part del Rey Matarot.
Só el Conde Grumet.

Tabalada... Grumet?

Pues á escoltarte me detinc
Digues que vols en un brinc
Com un rosí sinse traves.
No me estigues pelant faves
Perque et batxé les orelles
Y et faré caure les baves.

Grumet.. Pues diu com desde un terrat

Matarot Rey de la China
Veu que la Infanta Tellina

Trea el cap per un forat

No sabent que la mirava
Al sol se estaba esplugant
Yel sol ab ella chuant
Tot lo cabell li dauraba
Lo pit de carn de doncella
Mostrava, entre conches blanques
Y al mirarli el Rey les anques
Estaba rabiant per ella.
Pentinaba la madeixa
Que li penchaba á la cinta
Y ell miraba per la pinta
De que no la té tota esqueixa.
La cara li contemplaba
Com en lalfals la rosella
Y en totes les faccions de ella
Un alfals novell mirava.
Volgue peixcarla en la ma
Y ella que rumor sentí
En les conches se encubrí
Y el Rey Burlat se quedá.
Está tan enamorat
De la Infanta Matarot
Que pareix un borinot,

Cuant les ales li han cremat

Y es de tal modo el encant
Deste amor tan falaguer,
Que va com gat en Chiner
Per les taulades maulant.
Y pera casarse en ella
Te la vinc á demanar.
Ha de tindre gran querella
Si tu no lai vols donar
Mira pues com ha de ser
Pera que son gust se logre
Que á tu te tinga per sogre
Y á Tellina per Muller.
Ya les gales se estan fent
Y despachant un marchant
Pera que compre en lencant
Les choyes de or y archent
Anells, collars, arracades
Brasilets, perles, manilles,
Botons pera les cotilles
Y unes pantofles picades.
Que em respons?


Tabalada. Que eres un ase

Pues no has pensat que ma filla
Com may ha portat cotilla
Encara no es temps que es case.

En tota terra de babia

Aningun abre, asó es cert,

Se li pot posar lempelt

Sens que li puche la rabia

Em te molt esbalait

Que el que de gran Rey se pica

Vol casarse en una chica

Que encara es pixa en lo llit.

Diguesli al Rey de ma part

Que es molt tendra Tellineta

Pera ferli la traveta

Y encara está vent lespart. Fa com qui sen va y el
  deté Grumet.

Grumet Espera señor aguarda

Nom respongues tan eixut.

Tabala. Ves en hora mala brut

Ans que aferre la alabarda

- Sen van Tabalada, Torrall y Sorollamelo. -
Tofiu.. Señor molt be ta respost

A tan solemne embaixada.

¿Este es el Rey Tabalada?

Mes pareix un tros de porc

Grumet. Tofiu estic aturdit

Pero presto em vengaré

Y á Matarot li diré

Lo que ha de fer esta nit

Si en sa casa no estiguera

Yo sé no parlara tant

Perque li embocara el guant

Enmich de la cervellera.

Mes yo sé que Matarot

Pendrá severa vengansa

De aquesta mala criansa

Que ma fet este arriot... .Sen va.

Tofiu. Yo mire que asó va mal

Y que ha de haber calvisó

Per si acás tinc ocasió

Vach a esmolar lo puñal... .Sen va.

Ixen la Infanta Tellina y Piula.

Piula. Alegrat un poquet no tamoines

Lo enteniment pedras si tenrosines.

Tellina. Ay Piula amiga com he de alegrarme

Si em te mon Pare el peu sempre al ferrarme

Sempre he de estar tancada

Sense poder eixir una vegada

Al sol ni á la serena

¿Com vols que estiga alegre en tanta pena?

Una dama com yo, no es trista cosa

No tindré qui en lo niu li fique brosa.

Piula. Calla calla no plores

Que pot ser que antes que pasen moltes hores

Estigues ya casada

Perque hui ha vengut una embaixada
Que Matarot á demanarte embia.

Tellina. Aixó que fora que bé me sabría

¿Y quin nom dius que té eixe quem demana?

Piula. Matarot de la China ó de la Chana
Tellina. Matarot? may quin nom cosa es molt llecha

Pues si en mi es vol casar, com no em festecha.
Mal nom te pera dames
Deu me lliure decaure entre ses cames.
¿Y tu Piula las vist?

Piula. Si, moltes voltes.

Pelant foches lo viu per carnistoltes
Y atra volta el vach veure per allá en cotes
Estava en un sequiol peixcant granotes.

Tellina. ¿Es home de bon tall de bona trasa?
Piula. Escoltam y et diré tot lo que pasa.

Lo Rey Matarot señora
Es home tan ben tallat
Que no ya en tota la lloncha
Qui li pose el peu davant
Ample de pits, gros de espales
Los muscles com un bastaix
Los brasos com dos biguetes

Mes diu que sa filla es tendra

Pera sufrir un marit.

Matarot. Tota dona en pendre sendra

Ya no te por al enfit.

Tofiu. Señor, si com á criat

Que só del Conde Grumet

Se me permitix parlar

Aon estau vos os diré,

Que el pornut de Tabalada

Mer que forn de cals ensés

Al oir vostra embaixada

Tan porcament respongué

Que yo el ficava en lo niu

Matarot. ¿Y com te dihuen de nom?
Tofiu. Em dihuen señor, Tofiu.
Matar. A ton Pare y á ta Mare

Els coneguí allá en lo riu

Cuant yo granotes peixcaba

Y yo que encara mamava

Aquella batalla viu.

Grumet. No et vullc lo demes contar

Del modo quem respongué

Deixemo per ara estar

Yo portaré al forn la post

Que á fe que hua de pagar.

Matar.. Home mostra ser bosal

Y de poca discresió
Pero hua pensat lo animal
¿Rey en ma comparasió
Aon le tr[o]ven igual?
Y en volerli dilatar
A sa filla el casament
Mostra enteniment poc clar
Que la dona y el leixarment
Son prontes en aferrar.
Guarde guarde bé á sa filla
Pero yo que sapia, vull
Que en la tardansa perilla.
Que la figa sino es cull
Per puns se pasa y clevilla.
Grumet dema li tinc de fer guerra
Y vorá cuant millor fora
Dar gust á mes pretensions.
Lo gran bovo de la alcora
Compra esta nit perdigons
Y dos onses de polvora
Fesme flascos de una baña
Y vachen apersevits
Soldats en llanses de caña
Y fones que ab esclafits

Hua ramblen tot.
Grumet.. Una maña

He pensat que es molt millor,
Que pendensies y batalles
En materia del amor
Pareix cosa de rialles.

Matarot.. Diguesla
Grumet.. Mira Señor

Doña Piula es una dama
Que cuina y bull á Tellina
De mol gran lliñache y fama
Y es la que li pren la orina
Sense ferli alsar la cama.
Aguda com una arista
Y té uns ulls com á cresols
Que hui en lo mercat la vista
Que sol vendre caragols
Y es del temps de la conquista.
Los dos nos volém casar
Yo ya ho tinc tratat així
Y ma promés achudar
A ensillar lo teu rosí
Perque pugues cavalcar.
Si tu et cases en Tellina
Y á mi en Da. Piula em cases

Vorás sens pendre mohina

Sens que en guerres te embarases
Com Tabalada safina.
Y apurat de nostres trases
Asó vacha ab gran secret
No ho penetre Tabalada
Perque apurat lo pertret
Si no mix be la bugada
No traurem lo sendrer net.
Vistet un vestit bribó
Y vestit deixa manera
Yo et daré serta invensió.
Entra en sa casa, y espera
Yxir en ta pretensió,
Que una volta dins de casa
Tindrás la pasta en les mans
Y pots fer bona fogasa.

Matar.. Perque no huas dit avans?

pareix es bonala trasa
Mereixes per lo consell
Una gran demostrasió.
Home eres de gran servell
Yo et cubriré lo reño
Pera que descanses bell.
Y pues dius quet vols casar

Lo vestit de sempiterna

Que tinc ahí et vullc donar,
Y et posaré una taberna
En lo carrer de la mar.
Unflát de content estic
O! y lo que mas obligat!
Sempre et tindré á mon abric
Perque estigues amantat,
Com lo macho de Alberic.
Mira asi la clau de casa
Fes della á ta voluntad.
Pren lo barral yla tasa,
La casoleta y els plats,
Lo setrill, la carabasa,
Orinal, basí, perols,
Y pendrás també la estora
Si pera un vestit la vols
Sols no em toques la escudella,
Perque si la treta no erre
Y del nas ó de la orella
A Doña Tellina aferre
La puga menchar en ella.
Mon sello real pendrás
Que yo mateix me le fet
De la cua de un matrás

Y ab ell, pues eres discret

Tot lo que vullgues farás.
En mon nom pencha y despencha
Fes nous fueros nova lley
Posa sises, pechos, tacha,
Sols en señal de ser Rey
Em reserve la borracha,
Que en donasió universal
Es be que en ella repare
Per la autoritat Real
Y ser consell de mon Pare.

Grumet. Ton Pare fou gran pardal

Y en tot lo temps que vixqué
Perdé la borracha de ull.

Matar. Fer son negosi sabé

Y aixi Conde fer yo vull
A sa imitasió també.

Grumet. Que eres son fill be es coneix

Lo enteniment com un cosi
Tens, en cuatre dits de greix.

Matarot.. Tornant á nostron negosi

Vecham com se mata el peix.
Ves á buscar un vestit
Pera que nostra invensió

Efecte tinga esta nit.

Vahc á buscar un chipó.. .

 
Grumet ¡Amor, achuda esta trasa

Ya que em tens rendit y esclau
Mira que la sabia es pasa
Y pues que yo tinc la clau
Deixam entrar en la casa.. . .

 
Tofiu. Ya que asoles he quedat.

Yo mos contes em bull fer
Ell tots se busquen muller
¿Y Tofiu que buscará?
Yo tinc pensamens dos mil
De qui será esta Piuleta
Ella pareix buixquereta
Y dona enamoradisa
Y pot ser que en la pallisa
Deixe á Grumet per Tofiu
Que la palla pera el niu
Es cosa molt adecuada
Y estant la guerra cridada
Mes que siga vora riu
Es pot armar la enfrascada.

Fi de la chornada primera.
Chornada segona

Yxen Tellina y Piula.

Tellina . No sé que em tinc alla dins

Si es alegria ó es por
Pareix que en lo cap y el cor
Me están relinchant rosins
No puc prendre dos bosin
Ni una gota traspasar
Que no em pose á suspirar
Y em quede com á encantada


Piula. No que estás enamorada.

Tellina. ¡Ah Piula deixam estar!

Digues, Grumet que ta escrit
Vecham la carta que diu.


Piula. Que el pardal diu que en lo niu

Ha de estar aquesta nit
Tu ves chitat en lo llit
Fesli á ton Pare el paper
Lo demes yo hue de fer
Y pues dius no pots dormir
Chitada podras oir
Lo que pasa en lo carrer


Tellina. Pues amigo yo men entre

Perque si mon Pare vé.


Pero no sosegaré

Que me estan rascant lo ventre
¡Que tant lo amor se consentre!
G[r]an señor deu ser lamor,
Pues sense causar dolor
Pasa el cor y el cor traspasa
Y com una dolsa trasa
Es va fent del cor señor.. ..

 
Piu. No se si vindrán per terra

Ó si vindran embarcats
Els que estan determinats.
Ya esta cridada la guerra
Si Tabalada els aferra
Han de tindre gran pesar
Pero yo em bull retirar
Que crec que una reña han fet
Puche á la gabia Grumet
Que ell descubrirá la Mar.

 
Ixen Tabalada, Tellina y Sorollamelo.
Tabalada. ¿Que tens Infanta Tellina?

Alegrat llevam la por
Que em causa veuret mohina
Mira que em cobrix lo cor
Una negra tarañina
Vechat ma filla alegrar

Nom fases estar ductos

Que estant trista em pots matar
Pues com si portara bos
No puc beure ni menchar.
Si vols festes si vols chocs
Mira quins seran millors
Castells invensions de focs
Caballs homens corredors
Danses de espasa llueenta
Ó vols el choc de la piu?

Tellina. Señor res de aixó em contenta.
Tabalada. Es posible que estic viu

Y que la terra em sustenta
¡O mal aventurat Pare!
Com me fora estat millor
Pendre un capucho de Frare.
¿Aon tens ma filla el dolor?
¿Per ventura es mal de Mare?

Tellina. No señor
Tabalada. Pues que mal es

Pruñons ó mal de quixals
Traume ma filla de penes
Que et faré curar lo mal
Dant als dotors grans estrenes.

Sorollamelo. Señor á mi me pareix

Que yo sense ser dotor
Dire lo que te la Infanta

Tabalada. ¿Pues tu Sorollamelo

En quin llibre has estudiat?

Sorolla. En los fransels y cató

Y aprofití tant lo temps
Que á una mosa de un dotor
La curí dins de dos hores
Dun achaque molt penós
Y la deixí sosegada.

Tabalada. Home que dius ¿y com fou?
Sorollam. Ni la vach encontrar febra

Ni cursos, ni meñs pruñons
Sols tenia cosquerelles
De les mes groses...

Tabalada. Aon?
Sorollam. Si hue de dir clar

En lo rat penat, señor.
Yá mi em pareix que la Infanta
Te la mateixa pasió

Tabalada. ¿Y quin remei li aplicares

Digues Sorollamelo?

Sorollam. Li posí caldo de olives

Suc de fava y albercocs
Que es un remei mol probat.

Tabalada. Per deu que em pareix dotor

Este diable de criat
Y tu Sorollamelo
¿Curar[i]es á la Infanta?

Sorolla. No poses ducte señor
Tabalada. Filla si tens cosquerelles

Mira que el remei millor
Es posar caldo de Olives
Suc de fava y albercocs.
Es pues aixó lo que et mata?

Tellina. Ay señor Pare yo tinc

En ma aposent una rata
Que dic una rata? sinc
que em desperten.

Tabalada. Si aixó et mata

Com á curarte em detinc
Ola criades criats
Preveniume una llanterna
Y porteume ben lligats
Cuatre dotzenes de gats
De la primera taberna.
Aneu presto com lo fum
Y torneu també en un tranc
Y mireu que porten llum
Que ya aquesta nit mol fanc.


diu dins Matarot
Matarot. Matarrotorum Matarrotorum
Tabalada. Ven aquell home piuletes

Camarroches ó sabates?

Sorollam. No ven coses tan perfectes

Sino pera agafar rates
Unes gallandes boletes.

Tabalada. Pues cridalo borinot
Sorollamelo. Señor pera matar rates

Suc de fava y albercocs

Tabalada. Nom sigues tan bachiller

Fes lo que et mane virot.

Sorollamelo. Per deu que el Rey tabalada                      sen va.. ap..

Es grandisim tabalot.

Tellina. Si es Matarot el que pasa                      ...ap.

Si fos esta la invensio
Ara el ficarán en casa
Si es ell, venturosa só
Pues haura acertat la trasa.

Tabalada. Si este home fos tan valent

Que les rates em matás.
No se en lo ventre que em sent
Que el cor me esta fent tris tras.

 Ixen Sorollamelo y Matarot

Sorolla.. Ya tens asi al Rey present
Matar. Que em mana ta Machestat?

Que em te llansat á tes potes.

Tabala. Home deu te ma portat

Pera matarme unes rates
Vull quem servixques de gat.

Tellina. Per vida mehua que es ell                    ... ap.

Per les señes el conec

Matarot. Ya el tinc agafat del bec                    ... ap.

Y á Tellina en lo llibrell.

Tellina.. Mas yo vull disimular... ap.

Que no entenga que una Infanta,
Es molt facil de pelar
Encara que amor mencanta
No el puc deixar de mirar.

Tabalada.. ¿Digues me sabras matar

Cinc groses rates que volen
A la Infanta despertar?

Matarot.. Si son penades y bolen

Yo no les puc agafar
Mes si terrestres nou deixe
En una casa ninguna
Que de mes tretes no es queixe.

Tabalada.. ¿Y aixó es en llur corredor?

Visc ó gabia paradora
Ó alguna trampa de llops?

Matarot... Señor

Si es rata grosa ó traidora
Ha menester mes primor
Yo he de estar en lo aposent
Perque en sentirles rascar
No se me escapen que atent
Bellament les sé agafar.

Tabala.. Unflat estic decontento!

Home deu te ma portat
Pera ma consolació.

Sorollam.. Señor aixó es desbarat
Suc de fava i albercocs
Tabala. Sorollamelo ya et dic

Nom fases desbaratar
Ficat en fer los bosins
Perque em tens molt enfadat
No to diga atra vegada.
Filla quina hora ha tocat?

Tellina. Les deu
Tabalada. Pues ya es ocasió

De veure esta habilitat.
Yo em recullc á la pallisa,
A pesar lo bon sucés
Tu dell en un crit mavisa.

Tellina. Señor Pare em dirá res

Si em veu este home en camisa?

Tabalada. El pareix home discret

Be pots estar descansada
Chitat devés la paret.

Matarot. Per deu que al Rey Tabalada

Li habem asertat lo tret. . . . ap.

Tabalada. Prevenius al eixercisi

Bon home que yo men vach
Feu molt be vostron ofisi
En res no tingau empach.

Matarot. No so señor tan novisi

Molt presto vorás la pell
Treta á la rata mes grosa
Que so en lo ofisi gat vell

Tabala. Pues yo et promet una cosa
Matarot... Que es?
Tabalada. Un sayal de una pell.
Matarot.. Pues deixém estar

Tabalada.. A Dios.  sen va

Sorollam.. Yo em vull deixar cremar viu

Si asi gran trampa no ya
Y Tabalada vorá
Que pera curar la Ynfanta
De la rata que la espanta
Se encontren remeis mol pocs
Non curabit si no pren
Suc de fava y albercocs.... sen va


Tellina. Yo em comense á despullar

Ficaus deball lo llit vos


Matarot. Primer me tens de escoltar

Estant á soles los dos
No so bella Infanta
Com tu pensarás
Que yo mate rates
Si so yo el matat.
De dos matadures
Machors que dos plats
Que eixos bells ullasos
Tan amples les fan.
Lo Rey Matarot
Só que vixc penat

Desde que una volta

Et viu en lo ball
Alla en lort de ensendra
Pasant disfrasat
Vente que ballaves
Pero quin ballar!
Com una cabreta
Pegabes los salts
En dos castañetes
En aqueixes mans
Que acostant la llengua
Les fees parlar.
Em parí á mirarte
Tellina de espai
Que atre no poguera
Detindrem un pas,
Que parar un Rey
Ve á ser ben pensat
Com parar un carro
De Bous arrancat.
Moltes altres dones
Habia en lo ball
Mes ninguna delles
Ta arribaba al nas
Que ya gran diferencia

De Juan á Chuan.

Belles hembres eren
Mes ton brio y tall
Les deixaba á totes
En la pota en alt.
Tu has vist un ganado
Cuant va á pasturar
Y entre les ovelles
Un gran ase va
Y la diferencia
Y ventacha gran
Que entre totes elles
Lo gran Ase fa?
Pues aixó Señora
En aquell bestiar
De tantes ovelles
Tu eres lase gran.
Has vist una balsa
Cuant se va secant
Y que un llicso tendre
En mich de ella naix
Té unes fulles amples
Y unes flors gallards
Y al costat no es vehuen
Sino purs llimacs?
Ya mentens y entonces
Diguí qui entornás


Ase per poder

En dos mosos grans
Menchar eixes flors
Les que viu davant,
Que les de darrere
Eixes pera el gat.
Lo cor al mirarte
Me va fer tric trac.
No puc desde entonces
Dormir ni menchar,
Sentinse ferit
Dels peus hasta el cap.
Fui embaixador
Perque te em donás
Per muller ton pare
Y em respongué mal.
Diu que eres molt tendra
Per lo mateix cas
Et desiche i busque
Que el que alcansa á mans
La polla mes tendra
Te lo gust doblat.
En la millor trasa
Que es pot alcansar
He entrat en ta casa
Asoles estam.
Mira Infanta bella
A que ma portat

La tehua hermosura

Pues ma fet esclau.
No á matar rates
Vinc perque el matar
Sols per a tu es guarda
Que bellament saps
A morir señora
Vindré á tes mans
Si remey nom dones
Com mas dat lo mal.
Yo faré la rata
Tu la agafarás
Obri la ratera
Y deixam entrar.
Casemse Tellina
Donam eixa ma
Rey só com tu Reyna
No estigues pensant.

Tell. Tinte Rey escolta

Com yo ta escoltat
No es bo que estes coses
Sa presuren tant.
Ya saps que el amor
De tratarse naix
Y bosí per forsa
Sol sempre fer mal
May has posat lleña

En lo meu corral

Chunts en un estable
May habem estat
Ni may ta dat palla
Ques dicho vulgar.
¿Pues com vols tan pronte
Pucharten tan alt
Que á tocar arribes
En lo meu sagrat?
Del Embaixador
No en sabé art ni part
Si be Doña Piula
Despues me contá
Y ab tan chentil gracia
Et va dibuixar
Que et cobrí afisió
Y et vach desichar
Be veche que no cuadren
Ab lo orichinal
De aguella pintura
Tes perfectes parts.
Tu eres Matarot
Y no heu puc ductar
Que atre no poguera
Fer fet tan romá.
El cor desde entonces
Es va enardir tant

Que bastaba á ensendre

Un manoll de espart
Tu has vist un cresol
¿De fresc apagat
Per lo fum que llansa
La flama abaixar
Y tornarse á ensendre
Del que crema dalt?
Pues així les flames
Del cor abrasat
Per lo fum baixaven
Al cresol de baix.
Com quedí yo entonces
Ya tu to pots pensar
Tan sols podré dirte
Que es traidor lo mal
Pues cremant acaba
Y en fum comensá
Alló de les rates
Se me oferí acás
Y que tu asertares
Y que yo asertás
La mateixa trasa
Cosa es de admirar
Cridarte mon pare
Ferte en casa entrar
Deixarnos á soles


Son clars els señals

De que la fortuna
Está de la part
Y hasta que en mi et cases
No te he de deixar
Pero vullc que em digues
Una veritat
¿Diu que eres potrós?

Matarot. No á fé de Cristia

tota es ferramenta
De aser ben templat
Que no fará gancho
Primer se romprá
Sens tindre quebrasa
Fulla mi atre dañ.


[il·legible] Es lo que yo porte

La proba ó dirá

Tellina. Espera que á Piula

Cridaré en un salt
Fará testimoni.

Matarot. Aixó no farás

No penses que siga
Home tan bosal
Que desixe ten vaches
Ya del meu costat
Abans que la rata
Es fique en lo cau

Tellina. Pues vine tu en mi
Matarot.. Vesmo tu guiant

Perque yo á les fosgues
Puc entropesar.

Tellina.. Vine pues seguixme...Sen va.
Matarot.. Ya seguinte vach....Sen va.

 Ix Tofiu arrebosat

Tofiu. ¿Saurá vist encant com este?

Aon dimoni mas ficat
Rodant salesymes sales
Asó es palacio encantat
El meu amo y Matarot
Sen han eixit desfrasats
De casa, y per seguirlos
Casi ma romput un bras.
Ells van tots plens de secrets
Mes calens que un forn de cals
Asó bugada em pareix
Y yo en ella tinc de entrar
Que pera cuansevol cosi
Porte el canó de colar
Ya sabeu quem dic Tofiu
Y encara que arrebosat
Vinc á este puesto y no tinc
Part alguna que amagar


Ah! si encontrara yo á Piula

Per asi asoles sagrat
Li diría dos requiebros
Y tentaría en la ma
Pera veure... mes sent pases
Y capa asi caminant
Venen sinse detensió
Aon me podré amagar?
Pare Fracisco de Paula
De por estic tremolant.
No encontre caixa ni almari
Ni porta, mes asi ya
Un rinconet yo ma mague
Y vorém lo que eixirá.

 Ixen Grumet y Piula

Piula.. Molt atrevits son los homens!

¿Com has entrat tan secret?

Grumet.. Cuant Matarot á la porta

Es finchí matarrater
Los criats de Tabalada
Lan cridat y hi han ubert
Y ell ma garrat baix los brasos
Com qui agarra un albadet
y ma entrat per mich de tots
Sens que ningú em conegués

Yarrimanse baix la escala

Em deixá en un rinconet.
Yo entonces et sentí vindre
Y á tento y á boniquet
He anat seguint lo rumor
Y á tu ta encontrat sernent

Tofiu. Catso y quina bona bugada

Entre els dos van component
Vechám asó en lo que para
Que ya em relinches los dents.

Piula.. Sols fea com qui sernia

Per fer rumor y fer temps
Molt la fortuna ens achuda
Pues que tot os ix tan bé.
Entremon asi en la cuina
Que pareix que parlar sent
No siga el Rey Tabalada
Y caigám en mans del Rey.

Grumet.. Guia Piula per aon vullgues

Que molt alegre y content
No deixaré de seguirte
Si et fiques en un braser... Sen va.

 Ix Tofiu.

Tofiu.. No he quedat ben apañat?

Que be digué un palleter
En asunte de les dones

Que son com en laigua el peix

Que cuant pensa u que es segur
Sinse ningun ducte el te.
Fica la ma y en un punt
Se li esmuñ y no pareix.
Yo que enamorat de Piula
Un titilimundi fet
Ma rrisqui á entrar en palasio
En lo perill que ya es veu
Pensant posarli el canó
Que porte pera el intent
La encontre feta un dimoni
En lo meu amo Grumet
Y ell torbat com llall y oll
No pot parar asó en bé
Yo no he de tindre el fusil
Alla dins men entraré
Y com yo trobe la cuina
Liberamus dominé.
No conec amo ningú
Ya suponc Tofiu que tens
Este moro en la estacada
Aferra el canó y á ell
Ixca ó no ixca la bugada
Mes que quede sens sendrer

Que en calfarseli á u el [il·legible] cap

Tot lo demes te calent.

Fí de la Chornada Segona.

Chornada Tercera.

Ixen Tabala, Torall y Sorollamelo.

Torrall.. Aon vas de aqueixa manera

Señor sense sarahuells?

Tabalada.. Amor la quietud maltera

Pareix que mil cascabells
Me sonen per la mollera
Desde el punt que ma chitat
Este cuidado rater
Ma tengut tan desvelat
Que sino lo del traser
Ningun ull se ma tancat.
Volguera saber si acás
A este home li ha caigut
Alguna rata en lo llás.
Entra Marques fent lo mut
Molt quietet y pas á pas
Y pera consolasió
De un pobre Rey que te espera
Examina en atensió
Si ha parat be la ratera

Ó si ha caigut lo piló.

Descalsat eixes sabates
Entra sense fer rumor Y no espantes á les rates

Torrall.. No tingues pena señor

Que no son tan grans mes pates.
Yo entraré de puntelletes
Que no em sentirá un mosquit.

Tabalada.. Si este home de les boletes

En lo que ha promés ha eixit.
Ell te per seu bones tretes
Y pareix també home honrat
Y cumplirá exactament
En lo que se li ha obligat
Si no vol estar calent.

Sorrolla.. Señor vostra Machestad

No ha tengut chens de rao
De comprarse en sos dines
No poder dormir de por
Este diable de rater
Y sabent molt be que yo
Tenia una medecina
Com os vach ya dir á vos
Y may volgueren oirme
Sent aixi que molts autors
Porten pera matar rates

Suc de fava y albercocs,
Tabalada. Calla no mafliixques mes

Calla, Sorollamelo,
Que cuant mes o vach pensant
mes conec que tens raó.
  Ix Torrall tot asustat.

Torrall. Mes me valguera no entrar

Aon sa vint tal disbarat!
Ah! Señor que gran desdicha.

Tabalada. Que tens que ta mohina

San mort les rates?

Torrall. Ni micha
Tabalada. Pues que es?
Torrall. La infanta tellina

Que está feta una salchicha.

Tabalada. Com?
Tabalada. Chitat en lo llit.

Lo señor matarrater
Li está trencant el enfit.

Sorollam. Domine labia mea aperies

El meu pronostic ha exit

Tabalada. Pues un home foraster

Ha d'estar tan atrevit?

Torrall. Son dos baix la manta estan
Sorollam. Resquiescant in pace amén
De segur san ofegat

En lo perfum de les rates

Tabalada. Semechant atreviment

En un foraster me espanta
Pero si Torrall no ment
Pobre de ell y la Infanta
Pendré vengansa al moment.
¿Están desperts o dormits?

Torral. Roncant com uns borinots.
Soromall. Pues perque no hi aplicaves

Suc de fava y albercocs?

Tabalada. Pues han estat atrevits

Portam de pell losasots
Yels aventaré els mosquits. Sen va Torall
No vullc entrar allá dins
Per no pendre mes pesar
Ves tu busca dos fadrins
Quels sapien molt be lligar
Com qui trava dos rosins
Tria los mes esforsats
Y alsades les camisoles
Vinguen ben aparellats

Soromall. Señor que estem en Ivisa

Perque allá en les prosesons
Porten al coll les camises

Penchant darrere els faldons

Que es cosa de molta risa.
Y que dirán els mirons
Quant vechen disiplinats
En comedia tots parats
Riense com á borinots?
Perque no els han aplicat
Suc de fava y albercocs? .. Sen va

Tabalada. Yo els he dar brava entrena

Ai tal que avans de oir misa
Sachen posat en faena
Los porcs de caballerisa
Lo Torral y li dona uns asots.
Ves y cridam a Puileta
Que prenga al coll á Tellina
Y portam una gamelleta
Perque si de por se orina
No se embruta la faldeta

Torrall. Señor doneume pasencia ....

Quin dimoni ma ficat
Ara a la mehua vellea
Sent conseller afamat
Del Rey, en les porqueries
De veure y escudriñar
Siparen be la ratera

Si les rates van matant

Y ells pasen com á dimonis!
Yo aixo no heu puc aguantar
Que encara que vell mensenc
Sens podero remediar ... sen va.

Tabalada. Que em dones tal ocasió

Sobre volerte yo tant
Oh filla de un mal cabró
Portenmela asi davant
Ans que perda la intensio.
Estos asots estan secs
En saliva els vullc bañar.
Perdeu que els he de asotar
Per mes que se posen prets

  Yo Torrall
Bons asots es donen ells

Piula en la cuina chitada
I li esta fent cosquerelles
Un home

Tabalada. Y tu las trobada?

Pues traula de les orelles
Y es tot un home ó son dos
Digues Torrall tu has mirat
Que em pareix dificultós
Del matarrater que ha entrat
Has vist si portaba gos?
Mirauy be no els desbarates
Ecsamina les accions

Que quisá eixes invensions

son pera matar les rates

Torrall. Si es gafen deixa manera

Molt gustós es el ofici
Elles obrin la ratera
Y ells tapen el orifisi
Y ells insensen la trasera
Mira asó com ha de ser
No queden sense castic
  abatollen lanohuer

Yasó si coneixera un chic

Que chamai no haura vistfer.
Digues presto lo que vols
Que está la chent...
Ysa paguen los cresols.

Tabalada. Pues fes quels vachen portant

Embolicats en llansols
Dume á Piula de la ma.... sen va Torral
Siga la primera que entre
Gallardament cantará.
Y provat lo atreviment
Els causaré tal orror
Que servirá de escarment
  Ixen Torrall y Piula.

Piula. Que mana vosté Señor

Vol un traguet de aiguardent?

Tabalada. Portamen un barralet.
Que no he dormit en

Y pera els tocament del pit
Es el remei més elet. . . Sen va
Sempre yo á aquesta fadrina
Li he reconegut voluntad
Que á tindreli amor no he inclinat
Pot ser que sacha engañat
Torrall perque ella es molt fina
Yx Piula en un barral de Aiguardent
  Y Tabalada beu

Piula. Begasel tot que es mol bó
Tabalada. Si Piula Deu que to pague

Perque tu mas fet del só
Diguesme ara que men adone
Punt per punt lo que ha pasat
Dins en la cuina chitada
Qui es lome que estaba en tu?
Declaram la enserrellada
No em fases ser importu.

Piula. Señor...

Yx Sorollamelo y porta lligat á Tofiu.

Piula. Per deu sagrallat

Que ta de fer mil banderes
Asi esta este home lligat

Piula. Home ó dimoni qui eres
De saber, gran señor

bent entrat allá dins
vaxeu manarvos
drins fornits
drelos al coll
per la antesala
aquí en lo corredor
ón una veu que era
Piuleta del meu cor
Ahon estás que no te encontre
Mira quet porte el canó
Per fer be la bugada.
Parem y escoltant millor
Capa quina part se oia
Vech que eixia del rincó
De les palletes aon tinc
La caixa y el servidor
Y com estabem á fosques
Qui eres, li xespone yo.
Yem diu pues nom coneixes
Tofiu, soc l'amolador
De canons y de llansetes
Norte de este corason
Yo ya rebente de ferto
Traume y dume al dormidor

Yo marrime y agarranli

La primer sarpada al coll
Deaguerte modo lligat
Os lo conduixc á vos
Perque diga qué buscaba.

Tabala. Digues atrevit bribó

Com has tengut osadía
De puchar els escalons
De este palacio real.

Tofiu. señor... será... si... cuant...yo...

El meu...amo...la...bugada...

Tabala. Ay grandisim recabró

No dona bona resposta?

Tofiu. Quant vach oir lo pregó

Que tots á matar les rates
Vingueren... agafant yo
La ratera baixo lo bras...

Sorollamelo. Si pero en la ma el canó

Y buscaves á Piuleta

Tofin. Vinguí á seros servidor.
Sorollamelo. Tot aixó es pura mentira

Eres un enredrador
Perque dius que et portará
Doña Piula al dormidor

Yo ya rebente de ferto

Norte de este corason.

Tofiu. Dormia y ensomiava

Y pensaba en la pasio

Sorollamelo. No lliga be el fill de puta

En totes estes raons?
Señor ni li traurás puntes
En un garrot sobre els lloms
Yo et lo faré confesar
Tinlo que despues los dos asoles...

Dins Tellina.
Tellina. Ai señor pare que...
Tabalada. Ay bellaca sinse amor

Que yo en lo punt que samare.
Sofegá en lo servidor
Mabia de haber fet frare.
Ves portaumela ben cuberta
Reconeixli si te sanc...  sen va.
Que si li ha picat lo cranc
Catarrocha descuberta.
Com yo sapia les bugades
Que man fet estes fadrines
Si estan les dos consertades
Faré vindre les madrines

Per veure si estan preñades.

Y lo que han fet los brivons
Tu cabro confesarás
Y á qui fees de alcabot
Y per lo clar em dirás
Tes perverses intensions
O sapies que morirás.

Tofiu. Ampara santa cleopatra

Al poble Tofiu que está
Ficant en tanta afliccio
Que yo promet arrasar
De contado el meu canó
Perque nom torne á atentar.

Ixen Piula y Tellina
Tellina. Perdó pare meu, perdó
Tabalada. Ya no es tems de perdonar

Aqueixes eren les rates
Digues bagasot pulit
Que et rascaben les sabates
Y et furgaben el melic ?
Mala febra encara esclates!
¡O com te donara un ou
Si sospechara yo tal
Que anares del ou al bou

Y de ser dona Real

Et feres dona de á sou!
En quin home tas posat!
En ú que no mereixses
Pera besar hi el traser
El delanter hi has donat?
Son tes accions poc medides
Pera ton pare afrontar
Pues de ta sanc tu tolvides
Per deu que ta de ficar
Moncha en les repenedides.
Tu ya may eretarás
Mon estat y patrimoni
Pues digues aon anirás
Ó que has pensat fer dimoni.
No et caiguera en terra el nas!
Me la pots arromangar
Que encara que es pose en creu
Lo traser li he de calfar

Fá acció de pegarli y ixen Matarot y Grumet.
Matarot. Detinte Rey Tabalada

Deixa els asots de la má.

Que está Tellina guardada

Ab salva y guarda real.
¿Em coneixes?

Tabalada. No eres tu aquell home

Que es finchí matarater
Y pera que les mates
Ta dat en ma casa entrada
Y tu en lloc de matar rates
Mas matat la pasterada.

Matarot. Yo só: més no á matar rates

Tellines vinc á peixcar
Que les tellines de terra
Se peixguen rates buscant.
Yo só el gran Rey Matarot
Aquell que pegant un bram
A Carlomagno espantí
Y al Cid el fiu tremolar.
En una barca de caña
En la Albufera embarcat
No vach deixar fulla verda
En les costes de Alfarach.
Entrí en Valencia la bella
Y per un festem en allá

Al magnat Miramamolí

Fiu com un drap mal llavat
Entre rascaña y rovella
Mol bé saben estes mans
Lo que feren estes ungles
En dos tripes de soldats
Vach arribar á la lloncha
En un gros pedrer al cap.
Ya les terres tremolaben
Ya tremolaba el tros alt
Y veent que tots se rendien
Alsí bandera de pau
No ya Rey que no em tremole
Los cuatre de millor tall
Que es troben en la baralla
Están sempre á mon manar.
Estes y atres valentíes
He fet com tot lo mon sap
Y ultimament á Tellina
Dins de la concha he peixcat
Y tinc per machor asaña
A Tellina haber pillat.
Que guañar oros y moros
Ni mil castells encantats

Volguí lograrla en quietud

Y per la rao de estat
Fiu embaixador y en ell
Te la vinguí á demanar.
Negaresmela yo entonces
Puchantme la mosca al nas
Mes ensés que un pebrerroch
Mes que un morritort picat
Mes que un eriso punchós
Mes que una retama amarc
Mes vengatiu que una dona
Mes calent que un forn de cals
Mes que un tartamut coleric
Y mes que dos toros braus
Determiní mouret guerra
Y portaro á foc y á sanc.
Chuntí la chent, llansí bando
Y me armí de punt en blanc.
Lo Conde Grumet entonces
Ventme tan desesperat
Em va donar esta trasa
Que ya has vist y q ya saps
Fas com qui vach matant rates

Cridesme y em fas entrar

Deixesme en Tellina á soles
Peu per peu y ma per ma
Pues qui será tan gran ase
Que estant propet del alfals
No pendrá dos mosos de herba
Si ella es tendra y ell te fam?
¿Pues que crides? De que et queixes
¿De que te estás admirant?
¿Que vas fent lo borinot?
¿Qui et fica fer chumensos?
¿Per a que trics y barracs?
Si Tellina es ma muller?

Tabalda. Chica y aixó es veritat?
Tellna. Si señor Pare.
Tabalda. Este home es Matarot.
Tellna. Clar está.
Tabalda. Y tu el coneixes bé
Tellna. Pues poden engañarme á mi els señals
Tabal. Digues quins son?
Tell.na Tinc vergoñes
Tabal. ¡Catso! no te espliques mal
Tota dona de vergones

Lo all y oli vol tastar
Y en veure ma de morter
Rebenta per picar all


Tofui. Ah señor que nom coneixes

Mira asi á Tofiu que está
Ficat entre estos chodios
Y com un cristo lligat.


Grumet. Y com es que asi has vengut?
Tofui. Aixó es molt llarc de contar

Despues te daré raó


Grumet. Sapia vostra Machestat

que Tofiu es criat meu
Y així quel mane soltar li suplique.


Tabalda. ¡Soltarlo!

Basta que sacha empeñat
Lo señor Embaixador


Tofui. Deslligam trós de animal

Piula. Pues yo també soc casada

Tabalda. ¿En qui?

Piula. En este galan

Tabalda. Tu tas casat en Grumet

¿Y aixó com ho probarás?


Piula. Ya he tengut á este en la cuina

Y está fet y publicat

Y té son sello pendent
Y ab testimonis penchant.


Tab. Pues si les dos son casades

Yo em folgue de emparentar,
En Marot y Grumet.
Vixquen ses mercés mols añs.
Torral fesme vindre presto
Los masers de la Ciutat.
Que ab ses mases y ses cotes
Amb tromepetes y tabals
Vachen cridant, que ab grans penes
Penchen per los carrers draps
Posen cresols á les portes
Fasen bous, festes y balls
Traguen á fora les roques
Yxquen nanos y chagans
Yxca la moma y els momos
La diablera, el rat penat
Els chiquets de San Vicent
Les orates y els orats

Vullc que ixquen tots els oficis

Y els homens dels centenars.
Toquen danses y flautetes
Lo Bale, el Mustafás
Y tota la chent esgrima
Que es chust que que vinguen á honrar
Lo casament de ma filla
En un Rey tan afamat
Fasas la festa cumplida
Sapien que es festa real
Cridan tots los Carnicers
Y fes que maten en un tant
Sincsents bous, dosentes vaques
Trecens cabrits, sent primals
Gallines cuantes se troben
Perdius les que es trobarán
Tota la volatería
No em sigues Marques escás
Y per a la cansalada
Tots los porcs del maestrat.

Donau tot á un pasticer

Y fés que vacha bolant
A Inglaterra y hua comode
Molt curiós y aparellat.
En un pastís de la usansa
Y que el porte en cuatre naus
Y que en asó es done presa
Que es pera demá á dinar.
Que se obriguen les tabernes
Y el ví que no estiga aiguat
Y en les fleques les fogases
Ben fetes y de bon pa.
Taula franca pera tots
Menchen y beguen carall
Sapien que un Rey chenerós
Sap en ocasions gastar.
Ves presto a la eixecució
Y no tardes un instant
Publiques este precepte
Pera que puga aplegar
Sinse escusa de ignorancia

A noticia dels vasalls
Torrall. Bé esta señor¿y dinés?
Tabalada. Embolicats en un drap

Trobarás allí sinc sous
Que temps ha que vach guardant
Per a una ocasió com estas
Mira com es bó guardar
Gastau tot

Matar. Señor detinte

Que lo que fas es sobrat
Y donam hara llicencia
Per a besarte les mans
Puesto que eres ya mon sogre

Tabalada. Bese asi sa Machestat

Que em folque de veuret com
Si vera un atre volant.

Tellina. Y á mi també señor pare
Tabalada. Besam y et daré un abrás

Mes no tem acostes molt
Que si estás bruta de sanc
Com vach sinse saraguells
Me embrutarás lo faldal

Piula. Y á mi Señor?

Tabalada. Vine Piula que bellament has piulat (tiras un pet)

Piula. Ai! quin aire tan corrupte

Tabalada. Corre molt aire de baix

Y eixa finestra trasera
Mai la poguda tancar
¿Torrall com quedém nosatros?


Tor. Musties les crestes penchant

Com almanguena de roches
Que sobrepuchen al nas
Pareixen galls de les indies
Chirant lo de damunt davall


Tabalada. Pues busca dos matrimonis

Y fes q es fasa entretant
Un ball redó, que en ell entren
Gloses de estos desposats


Tofiu. Qui vullga peixcar tellines

Deprenga de agafar rates
Que en lo mes secret de aquelles
Solen estes agafarse


Sorallamelo. Qui tellines vol peixcar

Sino porta alguna trasa

No potará per mes que fasa Una tellina agafar

Fin de la comedia
Regal de Juan Senent
3.V.1959
}}