Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCLVII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCLVII.
Com linfant en Ferrando de Mallorques passa en Sicilia segona vegada, e la honor que li fo feyta; e com en Berenguer de Sarria estigue ab la companya a Palerm, e en Dalmau de Castellnou passa en Calabria per capita, e pensa de garrejar.

E lo senyor infant en Ferrando, fill del senyor rey de Mallorques, qui sabe, que son cunyat lo rey Robert sapareyllaua de passar en Sicilia, apareyllas ab bona companya e anasen en Sicilia: de que lo rey Fraderich hach gran plaer, com lo vae, perço com no lauia vist, despus que passa en Romania per ell. E axi feu li tal aculliment, com pare poch fer a fill, e li dona la ciutat de Cathania ab totes justicies ciuils e criminals a tota la sua vida; e oltra la ciutat de Cathania li donaua dos milia unces de renda tots anys sobre sos cofrens. E axi vixqueren ensemps ab gran alegre e gran pagament, entro quel rey Robert passa en Sicilia, que hi passa ab gran poder, que tota hora hi passa ab mes de quatre milia homens a cauayll de bona gent, e de peu sens nombre, e ab CXX galees e moltes naus e lenys sens nombre.

E es veritat, que en aquella sahó era passat de Cathalunya en Sicilia lo noble en Berenguer de Sarria ab be CCC homens a cauayll e be mil de peu de Cathalans, e el noble en Dalmau de Castellnou be ab C homens a cauayll e CC de peu, e daltres cauallers. E pot be dir lo senyor rey de Sicilia, que nul hom no feu mes per senyor, com lo dit noble en Berenguer de Sarria feu per ell; que per passar en Silia lexa lalmirayllat del senyor rey Darago, e empenyora tota sa terra. E com foren en Sicilia aquests dos richs homens, lo senyor rey ordona, quen Berenguer de Sarria estigues ab sa companya a Palerm, e en Dalmau de Castellnou que fos capita en Calabria, e anasen a Regol e pensa de guerrejar en Calabria, axi com aquell qui era hu dels bons cauallers del mon.