Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCLVIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCLVIII.
Com lo rey Robert passa en Sicilia e pres terra a Palerm e guanya Castellamat e assatia Trapena; e com lo senyor rey trames linfant en Ferrando al munt de sent Iulia, don feya grant damnatje a dit rey Robert.

E axi lo senyor rey Robert com vench en Sicilia, pres terra a Palerm e cuyda hauer Palerm; mas en Berenguer de Sarria fo dins ab sa companya, qui defes la ciutat en tal manera, que be conech, que als no hi poria fer. E parti de Palerm e per mar e per terra anassen a un castell qui es entre Palerm e Trapena a la marina, qui ha nom Castellamat, en que hauia entro a XX homens, e reterense. E com hach aquell castellet, cuyda hauer tota la Sicilia, e establil be; e puys per mar e per terra ana satiar Trapena. E dins Trapena fo en Simon de Vayllguarnera, un caualler de Peralada molt bo e espert darmes, e gran trebayllador e caualler molt saui de guerra; e axi mateix hi fo lo noble en Berenguer de Vilaragut, e daltra part be mil Cathalans bons darmes dacauayll e de peu que defensaren la ciutat molt varonilment. Si quel rey Robert posa aqui son setge. E lo senyor rey Fraderich trames al munt sent Iulia, qui era prop del setge a un miller, lo senyor infant en Ferrando ab bona caualleria e almugaueria. E daltra part hi vench en Berenguer de Sarria ab tota sa companya, e daquell lloch dauen molt mal jorn a la host: que tots dies hi ferien els arrauatauen deu o dotze vegades, els lleuauen adzembles e gents que anauen a erba e a llenya. Si quen esta mala vida estauen, e aquells de dins de la ciutat los dauen mals dies e males nuyts, e als uns e als altres se treyen ab trebuchs.