Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCLXVI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCLXVI.
Com lo senyor infant en Ferrando de Mallorques comana a mi Ramon Muntaner lo senyor infant en Iacme, char fill seu, per raho quel portas e lliuras a la regina sa mare; em dona carta de procuracio, pera fer tot ço quem plagues.

Veritat es, que Deus nos ha donat aquest fill en Iacme de madona nostra muller, e axi pregam vos, que vos lo rebats el portets a la regina nostra mare, e en les sues mans vos la lliurets. E pensats de noliejar naus, o armar galees, o tot ço ab que vos conegats, que anets pus saluament. E nos farem lletra al honrrat en Berenguer Despuig, caualler procurador nostre, queus do tot ço que hi haurets bestret, e queus crega de tot ço que vos li direts de part nostra; e axi mateix nescriurem a madona la regina mare nostra e al senyor rey de Mallorques frare nostre. E nos fer vos hem carta de procuracio general per totes les quatre parts del mon, ço es a saber de lleuant a ponent e de mig jorn a tremontana; e que vos ço que prometrets ne façats ne deurets per nos a caualler ne a hom de peu e a totes altres persones, que nos ho tenim per bo e per ferm, e que per res non vendriem a menys, e hi obligarem totes les terres e castells e llochs que hauem ne esperam hauer ab la ajuda de Deus: e axi ab tot poder nostre vos yrets. E com nostre fill a madona la regina mare nostre vos haurets lliurat, yrets a vostre alberch e regonexerets e endreçarets tots vostres feyts; e puys com vostres feyts hajats endreçats, vos vendrets a nos ab tota aquella companya dacauayll e de peu que puscats. E lo senyor rey de Mallorques nostre frare dar vos ha aytanta moneda, com vos li demanets, per pagar les companyes que vos nos amenarets: e aço es ço que nos volem, que vos façats per nos.

E yo que oy estes coses fuy molt esbalayt, com tant gran carrech me metia al dors, ço es a saber de son fill, e clame li marce, que mi donas companyo. E ell dix, que ya companyo no mi diria, mas que yom apareyllas el guardas axi com hom deu guardar senyor o son fill. E tantost yom lleue, e ane li besar la ma, e fiu me lo senyal de la creu e reebi aquella beneuyrada comanda. E lo senyor infant tantost mana an Nots de Monells caualler que tenia son fill en guarda al castell de Catania, quel lliuras a mi; e que de aqui auant quel tingues per mi, e no per altra persona; e que tota hora que yol volgues quel me lliuras. E daço me feu sagrament e homenatge: e axi ho feu. Perque de aquell dia auant linfant en Iacme, fill del senyor infant en Ferrando, fo en mon poder, e aquell dia hauia XL jorns que era nat, e no pus. E axi mateix feu me fer la carta de procuracio, axi com dauant es dit, ab sagell pendent, e totes les altres cartes.