Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCLXXIX

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCLXXIX.
Com lo senyor infant Nanfos se torna en Cathalunya e lexa procurador general lo noble en Falip de Saluça, e lo noble en Berenguer Carros capita del castell de Bonayre, e thresorer de la illa Pere de Lebia e Agostin de Costa.

E com aço fo feyt, lo senyor infant a conseyll del iutge Darborea lexa los llochs e les viles, e lexahi procurador general lo noble en Palip de Saluça, qui ab conseyll del iutge faes sos alfers. E llexa capita del castell de Bonayre e de tota aquella encontrada lo noble en Berenguer Carros, fill del almirayll, e jaqui capita de Sacer en Semenat, e pus en cascu dels llochs atretal. E lexa thresorer de la illa lonrat en Pere de Lebia e A. de Costa ciutada de Mallorques. E com totes les terres e llochs hach ordonats e endrezats, axi de la illa de Serdenya com de Corsega, ell llexa lo noble en Falip de Saluça entro ab CCC homens dacauayll de noslra gent soldaus, e axi mateix dapeu romangueren a sou del senyor rey, e foren entro a mil. E feyt tot aço, pres comiat del iutge e del noble Falip de Saluça e del noble en Berenguer Carros e dels altres, e recullis ab madona la infanta, ab tota la host e ab tot lestol, e tornasen en Cathalunya sa e alegre ab gran honor. E pres terra a Barcelona hon troba lo senyor rey e madona la regina e lo senyor infant en Ioan, arquebisbe de Toledo, son frare, e el senyor infant en Pere e el senyor infant en Ramon Berenguer e el senyor infant en Falip, fill del senyor rey de Mallorques, e tots los capdals de Cathalunya qui si eren ajustats per ordonar, que trametessen secors al senyor infant en Serdenya. E com lo senyor infant e madona la infanta hagren presa terra aqui a la marina hon fo lo senyor rey e tots los infants e madona la regina, que aqui los reeberen ab gran honor. Queus dire? que la festa fo molt gran a Barcelona e per tota Cathalunya e Arago e el regne de Valencia e el regne de Murcia e a Mallorques e en Roseyllo, qui totes les gents faeren de la venguda del senyor infant e de madona la infanta. E aqui lo senyor rey e lo senyor infant faeren molts dons e gracies a tuyt aquells qui eren venguts ab lo senyor infant, e cascuns tornarensen alegres e pagats entre llurs amichs.