Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCLXXXIX

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCLXXXIX.
Com lo senyor rey Darago ab lo senyor rey de Mallorques trameteren tal secors a Bonayre, que aquells de Caller se tengren per perduts, e hagren los Pisans a tractar pau ab dit senyor rey, e retrel lo castell de Caller.

Com lo senyor rey Darago e lo senyor infant Namfos vaeren los Pisans malament e iniqua, qui tractauen aytant com podien, que poguessen hauer secors de moltes parts, perque poguessen desasatiar lo castell de Caller: pensaren de fer boscar galees e terides, e ordonaren, que tots dies trametrien cauallers e pahons en Serdenya. Encara com lo matrimoni fo cumplit e fermat del senyor rey de Mallorques, feu armar VI galees e dos naus a Mallorques, qui ab gran secors de moltes gents trames al castell de Bonayre en ajuda del senyor rey Darago; e axi mateix hi anaren moltes naus e llenys e terides de Cathalunya, qui totes anauen plenes de bones gents, si que a pochs de dies lo senyor rey Darago e lo senyor infant hagren tramesa tanta de caualleria e tantes gents e tantes terides e galees, que aquells qui eren dins lo castell de Caller se tengren per morts, e trameteren a dir al commu de Pisa, quels acorreguessen; que si nou feyen, no podien pus tenir. E los Pisans, sabent lo gran poder quel senyor rey Darago hi hauia trames, tengren tot llur feyt per perdut, e pensaren, quel dit castell de Caller no podien storcre daqui auant, ans aurien goig, quel senyor rey Darago los lexas viure en pau en la ciutat de Pisa. E axi ab tot poder tramesseren missatges al senyor rey Darago, que vengren a Barcelona hon trobaren lo dit senyor rey, e a qui molt humilment suplicaren al senyor rey e al dit senyor infant, quels plagues, quels perdonassen ço que feyt hauien contra ells, e que li retrien lo castell de Caller e tot quant hauien en la illa de Serdenya.

E lo dit senyor rey mogut de pietat, e lo dit senyor infant, perço com ells e llurs antecessors son estats e son moguts de pietat e plens de charitat e de misericordia, perdonals, e hi fermaren paus ab ells, en tal manera, quencontinent li reteren soltament lo castell de Caller e tot quant hauien en Serdenya; e lo senyor rey als feyta gracia, que pusquen mercadejar per tota Serdenya e per totes les sues terres saluament e segura, pagant ells empero los peatges e les lleudes e els drets que ordonats son o ordenats seran per lo senyor rey; e encara que pusquen hauer consols e lloctinents en les ciutats del senyor rey, axi com los Cathalans han e hauran en lo ciutat de Pisa.

E axi fermada la dita pau los Pisans ab gran alegre, com hagren trobada marce ab lo senyor rey e ab lo senyor infant, anarensen per retre lo castell de Caller al senyor rey Darago e a cauallers quel senyor rey hi ordona per ell, e encara quels dits Pisans li deguessen retre tots los altres llochs qui per ells se tenguessen en Serdenya.