Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCXCV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCXCV.
Com lo senyor rey Namfos parti de Barcelona e vench en la ciutat de Lleyda e vesita gran res de totes aquelles parts, e li trameteren grans presents e joyes lo rey de Trimise e de Granada; e com tots los nobles comensaren dapareyllarse pera venir en Çaragoça a la coronacio.


E feyt tot aço ell parti de Barcelona e anasen a la ciutat de Lleyda e vesita gran res de totes aquelles parts, e tot hom pensas dapareyllar per anar a la dita festa beneyta de la sua coronacio. E nous dire, que sen apareyllassen sos barons solament de sa terra; que ans hi vengren de Serdenya lo fill del iutge Darborea e larquebisbe Darborea e dos nabots del dit iutge Darborea, e hi vench ab ells ensemps ab tres galees armades lonrrat Emboxados, almirayll del dit senyor rey Darago e gouernador de Serdenya, e molts daltres honrrats homens; e encara li vengren missatges ab grans presents e joyes del rey de Trimise, e missatges axi mateix ab grans joyes e presents del rey de Granada; e hi vench molt honrrat hom de Castella, e ni hagren molt mes venguts, sino fos la guerra del rey de Castella e del noble don Ioan Manuel, fill del infant en Manuel de Castella; e encara hi vench molt honrrat hom de Nauarra e de Gascunya e de Prohença e de moltes altres parts, axi que tant gran fo la congregacio de les gents que si ajustaren en la ciutat de Çaragoça lo jorn de la dita festa beneyta de pascha, que tota hora haesmaua hom, que hi hauia mes de XXX milia caualcadors. E axi lo senyor rey Namfos fo a Çaragoça la semana del ram, e puys apres hi fo lo senyor arquebisbe de Toledo son germa; e apres hi vench lo senyor infant en Pere son germa, compte de Ribagursa e Dampuries, ab mes de DCCC homens a cauayll, e lo senyor infant en Ramon Berenguer germa seu, axi mateix compte de Prades, ab be D homens a cauayll; e apres hi vench lo noble don Iacme de Xirica ab be D homens a cauayll, e son germa don Pedro de Xirica ab be CC homens a cauayll, e apres lo noble en Ramon Folch, vescompte de Cardona, axi mateix ab molta caualleria, e apres lo noble A. Roger, compte de Pallars, ab gran companya de cauayll e de peu, e apres lo noble en Llop de Luna ab gran caualleria, e apres en Dalmau, vescompte de Castellnou, axi mateix ab molta bona companya de cauallers e daltres moltes bones gents, e apres lo noble en Not de Moncada ab molta bona companya de bons cauallers, e apres lo noble en G. Danglesola ab gran companya, e apres lo noble en Berenguer Danglesola, e apres en Ramon de Cardona, e apres lo noble en G. de Seruello, e apres lo noble Naxemen Corneyll e lo noble en Pere Corneyll e lo noble en Ramon Corneyll e el noble en Pedro de Luna e lo noble en Ioan Ximenis Darocha e el noble en Falip de Castre e el noble en Amores de Ribelles e lo noble en G. Darill e el noble vescompte de Vilamure el noble en Pons de Caramany e el noble en Gilabert de Cruylles e el noble Nalfonso Ferrandis Dixer e el noble en Pere Ferrandis de Vergar e el noble en Bertran de Castellot e el noble en Pere Dalmenara e el noble en Gonbau de Trameset e el noble en Artalet de Fosses e el noble Naxemen Perez Darenos e lo noble en Sandorta Darenos e el noble en Ferran Dabeylla e el noble en Iofre, vescompte de Rocabarti, e lo noble en Berenguer de Cabrera, vescompte de Monsoriu: e tots venien molt ricament apareyllats de bona gent dacauayll e de peu; mas venchlos missatge, que la cornptesa Dampuries, tia del dit noble Berenguer de Cabrera, era morta, e hagren a romandre; mas de les llurs companyes hi hach moltes. E axi mateix hi vench lo noble en Pere Daregaill e molts daltres nobles e Darago e de Cathalunya e del regne de Valencia e del regne de Murcia e de les altres prouincies, cascuns ab grans cauallerias, que seria gran cosa de nomenar e descriure. E encara hi vench ab gran caualleria lo maestre de Calatraua, lo mestre de la horda de Muntesa e lo Comanador de Muntalba, e lo noble frare Sanxo Darago, castella Damposta de la horda de caualleria del spital de Sanxo Ioan; e aqui fo axi mateix lo dauant dit arquebisbe de Toledo e el senyor arquebisbe de Çaragoça e larquebisbe Darborea dauant dit e lo senyor bisbe de Valencia e lo bisbe de Lleyda e lo bisbe Dosca e el bisbe de Tarasona e molts daltres bisbes, abats e priors.

E axi mateix hi fom nosaltres VI que hi fom tramesos per la ciutat de Valencia, qui hi anam ab gran companya; que tots dits donauem ciuada a besties nostres propries a LII, e hi hauiem be CXII persones, e hi menam trompadors e tabaler e nafil e dolsayna, los quals vestim tots de reyal ab los panons reyals, e tots be encaualcats. E cascu de nos tots VI menauem nostres fills e nostres nabots ab arnes de bornar, e tenguem casa uberta del jorn que partim de Valencia entro que hi fom tornats a tot hom qui menjar volgues ab nos. E donam en la cort vestidures de draps daur e daltres cascuns a juncals [1], e hi portam CL brandons de Valencia, cascu de dotze lliures, e fem los tots verts ab escuts reyals.

E axi mateix hi hach VI prohomens per la ciutat de Barcelona molt be arreats e be ordonats e ab molt bells brandons; e axi mateix ni hach de la ciutat de Tortosa quatre, e puys axi mateix de les altres ciutats e viles honrrades de totes les prouincies del dit senyor rey, que cascuns sesforçauen, que hi venguessen molt honrradament. Queus en diria? que james en Espanya no fo axi gran festa en un lloch de bona gent, com aquesta es estada.


  1. Var. jutglars.