Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCXCVIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCXCVIII.
Com apres dauer reebuda la corona del reyalme un seti molt rich fonch feyt al senyor rey Namfos, en que sech ab sos richs homens e cauallers, e hi cantaren en Romaset e en Comi iutglars.

 E com lo senyor rey e tuyt hagren menjat en lo palau reyal, fo feyt un seti molt rich e honrrat al senyor rey e als arquebisbes, axi ab ell com sigueren a la taula. E lo senyor rey ab la corona en la testa, axi com auia segut a la taula, e ab lo pom a la ma dreta e ab la verga en la ma sinistra lleuas de la taula e vench siure al dit seti el dit palau; e als seus peus entorn dell segren nobles e cauallers e nosaltres ciutadans. E com foren tuyt asseguts, en Romaset iutglar canta altes veus un seruentesch dauant lo senyor rey nouell, quel senyor infant en Pere hach feyt a honor del dit senyor rey: e la sentencia del dit seruentesch era aytal, quel dit senyor infant li dix en aquell, que significaua la corona e el pom e la verga, e segons la significança lo senyor rey que deuia fer. E perço que ho sapiats, vull vos ho dir en summa; mas si pus clar ho volets saber, recorrets al dit seruentesch e lla trobar ho hets pus clar.

 La significança de la corona es aytal, que la corona, que es tota rodona e en rodonea no ha comensament ne fi, significa nostre senyor ver Deus tot poderos, que no hach comensament ne haura fi; e perço com significa Deus tot poderos, la li ha hom posada el cap e no en la mijania ne en los peus, mas en lo cap hon es lenteniment; e perço la memoria deu hauer Deus tot poderos, e qui li vaja lo cor, que ab aquesta corona qui ha presa pusca guanyar la corona de la gloria celestial, lo qual regne es perdurable. E la verga significa justicia que ell deu tenir sobre totes coses; que axi com la verga es llonga e tesa, e la verga bat e castiga, axi la justicia castiga, quels maluats no fassen mal e els bons sen milloren de llurs condicions. E lo pom significa, que axi com ell te lo pom en la ma sua, que los seus regnes te en la ma e en poder seu; e puys Deus los li ha comanats, quels defena e els reja els gouern ab veritat e ab justicia e abmisericordia; e que no consenta, que nul hom, ne per si ne per altre, los faça tort negu.

 E axi lo dit seruentesch entes be lo dit senyor rey, e la sentencia que porta, e si a Deus plau, ell ho metra en obra en tal manera, que tot lo mon ne sera pagat: axin lin do Deus gracia.

 E apres, com lo dit Romaset hach dit lo dit seruentesch, en Comi dix una canço nouella que hach feyta lo dit senyor infant en Pere; e perço com en Comi canta mills, que nul hom de Cathalunya, donala a ell, que la cantas. E com la hach cantada, calla, e lleuas en Nouellet iutglar e dix en parlant DCC versos rimats quel dit senyor infant en Pere hauia nouellament feyts, e la tenso e el regiment soue tot al regiment quel dit senyor rey deu fer a la hordonacio de la sua cort e de tots los seus officials, axi en la dita cort sua, com en totes les sues prouincies. E tot aço entes be lo dit senyor rey, axi com aquell senyor qui es lo pus saui que senyor qui el mon sia, e perço, si a Deus plau, axi mateix metra ho en obra.

 E com tot aço fo cantat e dit, fo vespre, e axi reyalment ab la dita corona el cap e lo pom en la ma dreta e la verga en la ma sinistra muntasen en la cambra a reposar, que be li era ops, e tuyt anamnosen a les nostres posades. E tota la ciutat anaua en joya, axi com dauant vos he dit. E daqui auant pot hom dir, que james tant reyal cort ne tant graciosa no fo tenguda, ne tant alegre ne ab tant gran solennitat. Nostre senyor ver Deus lo jaqueixca regnar molts anys al seu seruey e a be de la sua anima e a profit e a exalcament de tots los seus regnes e de tota la chrestiandat. Amen.

 E axi podets entendre, en qual manera lo dit senyor rey ha volgut resemblar nostre senyor Iesu Christ qui la verge madona sancta Maria e els seus sancts beneyts apostols e euangelistes e altres dexeples seus conforta en aquesta beneyta festa de pascha per la sua resurrectio; que dabans eren tuyt trists e marrits per la sua passio. E axi los sotsmesos del dit senyor rey Darago eren tuyt trists per la mort del bon senyor rey en Iacme son pare, e ell aquest jorn sanct beneyt de pascha hals alegrats e confortats tots en tal manera, que, si a Deus plau, tots viurem alegres e pagats, aytant com en aquest mon vixcam. Amen.