Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CCXXVIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CCXXVIII.
Com Ximelich Turch volch participar ab la companya ab LXXX homens a cauall, e com dita companya fo crexcuda de MDCCC homens de cauall de Turchs.

Si que, com tot aço fo feyt, los Turchs que nos hauiem gitats del Natuli saberen lo mort del cesar e la preso den Berenguer Dentença, e saberen les victories que Deus nos hach donades, e que erem tant pocha gent, tornaren per lo Natuli, e sotsmeterense totes les ciutats e viles e castells de Grechs, e estrenguerenlos mes que no hauien, com nos hi anam. Veus, quin be vench per les males obres del emperador e per la traycio quens faeren: que tot lo Natuli sen perde, qui era restaurat, que hagren Turchs, e nos qui consumam tota la Romania; que saluant la ciutat de Constantinoble e Dandrinopla e de Christofol e de Salonich no hi hach vila ne ciutat que no fos affegada e cremada per nos: ne llohoc negu, si donchs castells de muntanya no eren.

Si que dels Turchs vench a Galipol un cap per nom Ximelich e demana parlament, e dix que, sins playa, volia passar a Galipol a parlar a nos. E yo tramis li un leny armat, e axi ell vench ab X cauallers qui eren sos parents, e aqui ell passa dauant en Rochafort e en Ferran Eximenis e mi, que ell era aparellat ab sa companya e ab sa muller e ab sos infants de passar a nos; e quens faria sagrament e homenatge, que seria ab nos com a frare, e ell e tota sa companya; e quens valria contra totes les gents del mon, e que metrien en poder nostre llurs mullers e llurs infants; e que volien estar en tot e per tot al nostre comandament, axi com los pus sotils de la companya; e quens darien la quinta de tot ço que guanyarien. E daço haguem nostre acord e consell ab tota la companya, e tuyt tengren per be, quels reebessem. Ab tant reebem aquell Ximelich qui passa ab nos ab DCCC homens a cauall e ab dos milia dapeu. E si hanc negunes gents foren obedients a senyor, ells ho foren a nos; e si hanch nuls homens foren lleyals e vertaders, ells ho foren a nos tostemps, e foren molt bons homens darmes, e de tot feyt. E axi estegren ab nos com a frares, e tota hora ells estauen host feyta per ells mateixos prop de nos.

E axi com aquests foren venguts a nos, al emperador eren romasos tantsolament mil homens a cauall turchs qui eren soldaus seus, qui be solien esser quatre milia homens de cauall; mas a la primera batalla ne matam nos be tres milia, e axi romangueren li aquests mil qui axi mateix se meteren en nostre poder ab llurs mullers e ab llurs infants, com hauien feyt los altres Turchs: e axi mateix foren bons e lleyals tostemps a nos, e obedients. E axi nos nos fom crescuts de MDCCC homens de cauall de Turchs, e haguem morts e lleuats al emperador tots quants soldaus hauia.

E axi senyorejam tota la terra, e caualcauem limperi a nostra guisa, que com los Turchs e els Turcoples anauen en caualcades, anauen hi dels nostres aquells qui anar hi volien, e feyen los molta donor, e feyen en guisa, que tota hora venien ab dos tant de guany que ells no feyen. E axi james nos poch trobar, que entre nos e ells hagues negu contrast.