Chronik des edlen en Ramon Muntaner/Capítol CLXII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

CAPITOL CLXII.
Com missatgers del papa e del rey de França e del rey Danglaterra vengren al senyor rey Nanfos Darago per requerir lo de pau, e que poguessen hauer lo rey Carles qui era en preso.

E mentre estauen en aquest solaç, micer Bonifaci de Salamandrana vench al senyor rey per missatge del papa, que requiria lo senyor rey de pau, e lo rey de França atre tal; e que poguessen hauer lo rey Carles qui era en preso, e que matrimoni se faes dell e de sa filla.

E estant en aquest parlament, micer Ioan Dagrilli vench en Barcelona per part del rey Nandoart Danglaterra, qui li parlaua, que sacostas ab ell de matrimoni: ço es asaber, quel senyor rey Darago prengues sa filla per muller, e que ell ques metria per mijancer entre ell e la sancta sgleya de Roma e el rey de França e el rey Carles, que haguessen ab ell bona pau.

Queus dire? que com micer Bonifaci sabe la missatgeria de micer Ioan Dagrilli, e micer Ioan sabe la sua, acostarensen amdos, e sa unaren. Si que micer Bonifaci troba, quel senyor rey Darago volia abans lo acostament del rey Danglaterra, que del rey Carles. E axi pensa, que per aquella via podien hauer abans la pau, e trer lo rey Carles de preso, que per neguna altra: e axi feu se principal ab micer Ioan Dagrilli ensemps a tractar del matrimoni de la filla del rey Danglaterra. Queus diria pus noues? quels tractaments se menaren en moltes maneres, que seria llonch de escriure: si que micer Bonifaci e micer Ioan Dagrilli sacordaren, que micer Bonifaci sen tornas al papa e al rey de França, e micer Ioan al rey Danglaterra, e cascuns responguessen de ço que hauien tractat ne podien fer; e que a jorn cert fossen ensemps a Tolosa per saber ço que cascuns haguessen respost. E axi preseren comiat del senyor rey Darago, e anasen cascu axi com hauien acordat.

Ara vos lexare a parlar dels missatgers que sen van cascuns per llur cami, e tornare a parlar del senyor rey de Sicilia.