Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CLXXXIV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CLXXXIV.
Com lo senyor rey en Iacme Darago trames missatgers en Sicilia an Ramon Alamany e an Vilaragut, que desemparassen Sicilia; e com les gents se empararen dels llochs e castells per part del infant Fraderich.

Ab tant lo senyor rey Darago trames missatgers en Sicilia an Ramon Alamany qui era metre justicier de tot lo regne de Sicilia, e an Vilaragut qui era mestre portola, e puix a tots los altres, que desemparassen castells, viles e altres llochs qui fossen en Sicilia e en Calabria e per les altres parts del regne; e que guardassen, que a neguna persona no lliurassen castell negu, mas com lo castell haurien desemparat, que cridassen a la porta del castell ab les claus en la ma: ha hich negu hom del sanct pare apostolich qui vulla reebre aquest castell per part del sanct pare apostolich e de la sancta esgleya? e que aço cridassen alt tres vegades en cascu lloch. E si dins aquelles tres vegades no hi aparia negu que reebre lo volgues per la sancta sgleya, que lexassen obertes les portes, e les claus als forellats, e anassen sen. E axi se compli es feu, e hanch nul hom del pare sanct, ne de la sancta romana esgleya no hi aparech. E axi anauensen. E com eren anats, les gents dels llochs emparauensen per part del infant en Fraderich de cascu castell e lloch.

E axi desempararensen en Ramon Alamany e en Vilaragut, e tots los altres qui per lo senyor rey Darago hi eren en tota Sicilia, e recullirensen en naus e en galees, e vengrensen en Cathalunya al senyor rey, quils aculli molt be e feu a cascu bona esmena de ço que hauien desemparat, qui era llur en Sicilia, e li plague molt de ço que feyt hagren. E axi lo senyor rey Darago hach complides totes les conuinences de la pau, que en res no hach fallit, de que la sancta sgleya e lo papa se tengren per pagats e per alegres.

E axi lexar vos he a parlar del senyor rey Darago, e tornar vos he a parlar del infant Fraderich e dell almirall qui nos parti dell.