Crònica de Ramon Muntaner/Capítol CLXXXVI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL CLXXXVI.
Com lo senyor rey Darago rete les illes de Mallorques e de Manorca e Yuiça al rey de Mallorques son auonclo, e ana al papa, per tractar pau entre son frare lo rey Fraderich e lo rey Carles; e com lo rey de Castella desafia lo senyor rey en Iacme Darago.

Com lo senyor rey Darago vae, que hauia pau ab tot lo mon, pensa que era bo, que retes les illes de Mallorques e de Manorca e Diuiça al rey de Mallorques son auonclo. E com jaus he dit, lo senyor rey Darago ana una vegada a veure lo papa en Roma, depuix les paus foren feytes: e lo papa e los cardenals faeren li molta donor, e tots los Romans; e encara li fo feyta molta donor en Genoua e en Pisa. E en aquella venguda nos poch acabar la pau ques faes del rey Carles e del rey de Sicilia, si que sen torna en Cathalunya, e menassen madona la regina, axi com jaus he dit dauant.

E puix per temps a auant, lo senyor rey Darago trames missatge al almirall en Sicilia, que vengues en Cathalunya: e lalmirall encontinent vench a ell. E puix no ana a molt de temps, quel senyor rey ab gran estol parti de Cathalunya per anar al papa, per tractar de tot en tot la pau del rey Fraderich e del rey Carles. E com fo espaetxat a Palamos hon se reculli, trames al rey de Mallorques son auonclo, quel trobas a Coplliure, que ell se volia veure ab ell. E lo senyor rey de Mallorques vench hi encontinent. Axi quel senyor rey Darago parti de Palamos ab CV galees. E ab les parades de Coplliure ell se vae ab lo rey de Mallorques son auonclo: e en aquella vista feu gran festa la hu a laltre. E lo senyor rey Darago rete li la illa de Mallorques e les illes de Manorca e de Yuiça, e refermaren llur pau e llur amor, axi com de pare a fill: de que fo gran alegre de tots aquells qui be los volien. E lo senyor rey Darago lexa son lloch al noble en Ramon Folch e al noble en Berenguer de Sarria, que li retessen les illes per ell: e axis feu es compli.

E lo senyor rey ana e treballa en aquell viatge, que hanchpau no poch endreçar ques faes entre lo rey Carles son sogre e lo rey Fraderich son frare, ans sen torna en Cathalunya: de que les gents hagren plaer gran, com Deus lach tornat sa e saul; e madona la regina atre tal.

E axi lexar vos he a parlar dels feyts de Sicilia, e tornar vos he a parlar del rey en Ferrando de Castella qui per son mal consell desafia lo senyor rey Darago, com les paus foren feytes del rey Carles, no ana llonch temps auant.

E alcuns diran: com se passa en Muntaner axi sumariament daquests feyts? e si a mi ho deyen, yo diria, que paraules hi ha que no han respost.