Crònica de Ramon Muntaner/Capítol XXV

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXV.
Com apres de esser vengut del concili, e vesitades les sues terres, volch vaer lo regiment que sos fills hauien feyt, de que fo molt pagat, e feu jurar al infant en Pere per rey Darago e Valencia, e al infant en Iacme de Mallorques e Manorques.

Com lo senyor rey en Iacme hach acompanyat lo dit rey de Castella, entro fos fora de son regne, e lo dit rey de Castella e sos infants se foren agraciats del senyor rey Darago, e la regina de Castella axi mateix, e ell los hach donada axi com a pare sa benedictio, ana vesitar tots sos regnes e ses terres en manera de pendre comiat, perço com lo romanent de sa vida volia finar a honor de Deus e a exalçar la sancta fe catholica, axi com hauia feyt en son jouent, e ab cor e ab seny ana en lo regne de Valencia, que anas sobre lo regne de Granada, en tal manera quel nom de Deus e de madona sancta Maria hi fos lloat e beneyt.

E com ell hach vesitades totes les sues terres, demana e vae lo regiment bo de sos fills que feyen ne hauien feyt; de que fo molt alegre e pagat, e lloa e beney Deus, com tant bons fills li hauia donats. E mana fer corts en Arago e en Caragoça, e aqui foren justats barons e maynades e prelats e cauallers e ciutadans e homens de viles. E quant la cort fo ajustada, el senyor rey los preyca els dix moltes bones paraules e rahons: e volch que jurassen lo senyor infant en Pere per rey Darago e per senyor, e a la senyora regina Costança muller sua (de quius he ja parlat) per regina. E axi com ell ho mana lo juraren tuyt ab gran alegre e ab gran plaer. E si en la dita cort hach joya ne festa, nous ho cal dir, que cascuns vos ho podets pensar. E com lo senyor infant en Pere fo jurat, e madona la regina, vengren tuyt en Valencia, e axi mateix feu aqui corts, e semblantment juraren lo, que fos rey de Valencia, e la regina atre tal. E puix anarensen a Barcelona. E axi mateix lo rey mana corts a Barcelona, e feu jurar lo senyor rey en Pere compte de Barcelona e senyor de tota Cathalunya, e axi mateix madona la regina per comptesa. E feyt tot aço areta e feu rey de Mallorques e de Menorques e Diuiça lo senyor infant en Iacme fill seu, e compte de Rosello e de Conflent e de Sardanya, e senyor de Muntpesller.

E com tot aço hach feyt e complit per la gracia de Deus, ells tornaren en Valencia per lenteniment que dauant vos he dit, que volia quel romanent de sa vida despenes en crexer e en multiplicar la sancta fe catholica, e abaxar e abatre la fe de Mahumet.