Decret 113/1985, de 22 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova la nova denominacio del Municipi de Quart de les Valls

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 113/1985, de 22 de juliol, pel qual s'aprova la nova denominació del Municipi de Quart de les Valls.
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 277, el 5 d'agost de 1985
 Baixa


 L'Ajuntament de Cuart de les Valls (València), en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 1982, acordà de sol·licitar el canvi de l'actual nom del Municipi pel de Quart de les Valls.

 El Gabinet d'Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia de Quart de les Valls.
 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.
 En atenció d'aquests motius, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament de Cuart de les Valls per a l'alteració de la denominació actual per la de Quart de les Valls, i d'acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació, en la qual s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en reunió del dia 22 de juliol de 1985,

Decrete:

Article únic
 L'actual Municipi de Cuart de les Valls es denominarà Quart de les Valls. Les referències que a l'antic nom haguessen realitzat els òrgans de l'Estat o altres organismes públics s'entendran fetes d'ara endavant a la nova denominació.


 València, a 22 de juliol de 1985

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

EL Conseller de Governació,
FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)