Vés al contingut

Decret 58/1992, de 13 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis

De Viquitexts
DECRET 58/1992, de 13 d’abril, pel qual es regula el procediment per a l’alteració del nom dels municipis. [92/2329]
Govern Valencià
(1992)


DECRET 58/1992, de 13 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis. [92/2329]

En el marc del que estableixen els articles 3.2. de la Constitució espanyola i 7 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana ha de garantir l'ús normal de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana i atorgar una especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.
La competència respecte a la denominació oficial dels municipis del seu territori la té atribuïda en l'article 31.8 de l'Estatut d'autonomia.
Correspon al Govern Valencià, d'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, determinar els noms oficials dels municipis.
Fent ús d'aquesta facultat, el Decret 74/1984, de 30 de juliol, va regular el procediment per a l'alteració del nom dels municipis.
Es considera necessari establir una nova regulació en la matèria que adeqüe determinats aspectes del procediment d'alteració del nom dels municipis a la legislació de règim local vigent i a l'estructura organitzativa de l'administració de la Generalitat Valenciana, a conseqüència de la creació del Consell Valencià de Cultura per la Llei 12/1985, de 30 d'octubre, i de la Direcció General de Política Lingüística, mitjançant la Llei 7/1990, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Finalment, s'amplien les garanties del procediment en introduir un tràmit d'audiència en els casos de discrepàncies de l'òrgan competent per a emetre l'informe amb la proposta d'alteració de denominació presentada per l'ajuntament.

Per tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 16, apartat g), i 35, apartat c), de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià, a proposta del Conseller d'Administració Pública i la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 13 d'abril de 1992,


Decrete

Article primer
1. Aquest decret regula el procediment per a l'alteració del nom dels municipis de la Comunitat Valenciana. La nova denominació del municipi s'haurà d'adequar a la seua tradició històrica i lingüística.
2. Els municipis no podran usar noms que no hagen estat autoritzats d'acord amb els tràmits reglamentaris previstos en aquest decret.
3. La denominació del municipi podrà ser en castellà o en valencià, o en les dues Llengües. Els municipis que tinguen denominació en les dues Llengües hauran d'utilitzar el seu nom en forma bilingüe.
4. No S'autoritzarà l'alteració del nom quan el proposat siga idèntic a un altre existent o puga produir confusions en la identificació de les administracions públiques.

Article segon
L'expedient d'alteració del nom dels municipis s'iniciarà mitjançant acord de l'ajuntament en ple, adoptat després de l'informe de la secretaria i amb el quòrum exigit per l'article 47.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, amb instrucció de l'expedient on es raone i es justifique adequadament el canvi que es proposa amb els informes de particulars o d'entitats amb autoritat sobre el tema.

Article tercer
L'acord d'alteració del nom del municipi, adoptat segons determina l'article anterior, seguirà els següents tràmits:

a) Exposició al públic pel termini d'un mes, mitjançant anuncis en el bulletí oficial de la província i en el tauler d'edictes de l'ajuntament, perquè els interessats puguen formular reclamacions.
b) Resolució de les reclamacions presentades amb el quòrum assenyalat.
c) Si no hi ha reclamacions, s'unirà a l'expedient el corresponent certificat acreditatiu expedit pel secretari de la corporació, i no caldrà adoptar un nou acord.
d) Remesa de l'expedient a la Conselleria d'administració Pública, després de completada la tramitació.


Article quart
1. Vist l'expedient tramés per l'ajuntament i els informes justificatius sobre l'alteració de denominació, la Conselleria d'Administració Pública sol•licitarà informe a l'òrgan competent en matèria de política lingüística de la Generalitat Valenciana qui, en els casos que considere oportú, elevarà consulta al Consell Valencià de Cultura.
2. L'òrgan competent en matèria de política lingüística haurà de trametre informe en el termini d'un mes a partir de la data de sol•licitud formulada per la Conselleria d'administració Pública.


Article cinquè
1. Si l'informe emès és favorable a l'alteració de la denominació del municipi, la Conselleria d'administració Pública elevarà proposta de resolució al Govern Valencià, que resoldrà.
El decret del Govern Valencià es notificarà a l'entitat local i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. La Conselleria d'administració Pública comunicarà l'alteració de la denominació del municipi a l'administració de l'Estat perquè l'anote en el Registre d'Entitats Locals i la publique en el Butlletí Oficial de l'Estat.


Article sisè
1. Si l'informe emès és desfavorable a l'alteració de la denominació proposada per l'ajuntament, la Conselleria d'administració Pública el trametrà a l'ajuntament interessat i li concedirà un tràmit d'audiència d'un mes perquè, mitjançant acord plenari i amb el quòrum requerit en l'article 47.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, manifeste si accepta les alternatives proposades.
2. Si l'ajuntament en l'acord plenari accepta les alternatives, la Conselleria d'administració Pública l'elevarà al Govern Valencià perquè resolga d'acord amb el que preveu l'article anterior.
3. En 91 cos que l'ajuntament presente i al·legue la documentació que considere convenient per a defensar la seua proposta d'alteració, la Conselleria d'administració Pública la trametrà a l'òrgan competent en matèria- de política lingüística que va emetre l'informe, el qual s'hi pronunciarà en un termini de 15 dies.

Article setè
1. Acabada la tramitació, la Conselleria d'administració Pública elevarà proposta de resolució al Govern Valencià, el qual resoldrà.
2. El decret del Govern Valencià es notificarà a l'entitat local interessada i es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Article vuitè
El procediment establert en els articles anteriors s'aplicarà als canvis de nom dels nuclis de població que constituesquen entitats locals d'àmbit inframunicipal.


DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Els expedients d'alteració del nom dels municipis iniciats abans de la data d'entrada en vigor d'aquest decret, s'adaptaran quant a la seua resolució al procediment previst en aquest sense perjudici que es conserven els actes vàlidament celebrats en la seua tramitació, particularment en allò que fa referència a acords municipals i a informes emesos per òrgans consultius.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es derogat el Decret 74/1984, de 30 de juliol, del Govern Valencià i totes les disposicions que s'oposen a allò que estableix aquest-decret.


DISPOSICIONS FINALS

Primera
S'autoritza el Conseller d'administració Pública perquè dicte les disposicions que calguen per al desplegament d'aquest decret.

Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el ‘'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 13 d'abril de 1992

El President de la Generalitat Valenciana
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,
EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ


Enllaços

[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)