Discussió:Després d'un somni

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Notes del traductor jobuma:


L'original francès és l'adaptació lliure, feta per Romain Bussine, d'una cançó toscana tradicional per a l'harmonització que de la melodia en féu el seu amic Gabriel Fauré, que titulà Après un rêve.


En trobareu la partitura, amb totes dues lletres, a l'IMSLP.
Trobareu la cançó, en francès, cantada per Kiri Te Kanawa, a l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=Oq4iEhRpAcY
Trobareu la melodia, a violoncel i piano, a l'enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=XTOkWD6xvTI


Tot seguit, afegeixo els originals francès i toscà, en aquest ordre, amb les síl.labes on recauen els accents principals de la melodia escrites en negreta:


Dans un sommeil que charmait ton image
je rêvais le bonheur ardent mirage.
Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore,
tu rayonnais comme un ciel éclairé par l'aurore;

tu m'appelais et je quittais la terre
pour m'enfuir avec toi vers la lumière,
les cieux pour nous entr'ouvraient leurs nues
splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues;

las! hélas, triste réveil des songes,
je t'appelle, ô nuit, rends-moi tes mensonges,
reviens, reviens radieuse,
reviens, ô nuit mystérieuse!


Levati, sol, che la luna è levata,
leva dagli occhi miei tanto dormire,
il tradito del sonno m'ha ingannata,
il bello amante m'ha fatto sparire.

Se lo ritrovo quell'amor giocondo
io mai più mi fa tradir del sonno,
se lo ritrovo quell'amor gentile
mai più dal sonno mi fa tradire.

Se lo ritrovo, quell'amor giocondo,
se lo ritrovo, quell'amor gentile,
mai più, mai più dal sonno,
dal sonno mi farò tradire.


I tot seguit les corresponents traduccions catalanes, amb les separacions de síl.labes, i amb les síl.labes on recauen els accents principals de la melodia escrites en negreta:


Dins - un - som - ni amb - ta i - mat - ge en - cis - a - do - ra,
jo hi - vi - vi - a un - fe - liç - ar - dent - mi - rat - ge.
Dol - ços - e - ren - tos - ulls, - ta - veu - pu - ra i - so - no - ra,
e - res - com - cel - res- plen - dent - es - ban - dit - per - l'au - ro - ra.

"Ei!" - em - cri - da - ves, - i - dei - xa - va - la - ter - ra
per - fu - gir amb - tu - cap - a - la - llum,
nus, - els - cels - ens - dei - xa - ven - en - tre - veu - re
llu - ors - des - co - ne - gu - des, - tasts - d'es - plen - dors - di - vi - nes.

¡Que - n'és, - de - trist, - des - vet - llar - se, - dels - som - nis!
Et - cri - do, oh - nit, - tor - na'm - tes - fan -tas - i - es,
oh - tor - na, - tor - na - ful - gent,
¡oh - tor - na, oh - nit - mis - te - ri - os - a!

Lleva't, oh sol, que la lluna és llevada,
treu-me dels ulls tant de dormir,
el son traïdor m'ha ensarronada,
el bell amant m'ha fet fugir.

Ah! si el reveia, l'amor joiós,
no em podria, el son, mai més trair.
Ah! si el reveia, l'amor gentil,
el son no em podria trair mai més.

Ah! si el reveia, l'amor joiós,
ah! si el reveia, l'amor gentil,
mai més, mai més, el son,
podria el son trair-me més.

Lle - va't, - oh - sol, - que - la - llu - na és - lle - va - da,
treu - me - dels - ulls - tant - de - dor - mir,
el - son - tra - ï - dor - m'ha en - sar - ro - na - da,
el - bell - a - mant - m'ha - fet - fu - gir.

Ah! - si el - re - ve - ia, - l'a - mor - jo - iós,
no em - po - dri - a, el - son, - mai - més - tra - ir.
Ah! - si el - re - ve - ia, - l'a - mor - gen - til,
el - son - no em - po - dri - a - tra - ir - mai - més.

Ah! - si el - re - ve - ia, - l'a - mor - jo - iós,
ah! - si el - re - ve - ia, - l'a - mor - gen - til,
mai - més, - mai - més, - el - son,
po - dri - a el - son - tra - ir - me - més.

Comenceu una discussió sobre Després d'un somni

Comença una nova discussió