El carbonerot

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Segona serie de cançons populars catalanes (1909).djvu


EL CARBONEROTTres nines se'n van al bosc
La fosca 'ls pren
Veuen venî un carbonerot
que n'es d'Urgell

 Anda lumbet lumbet sardana,
 anda lumbet lumbet lumbet.

—Carboner, treu-nos del bosc,
que't pagarem:
no't pagarem amb plata ni or,
que no'n portem.

Sinó un bés de totes tres
te'n donarem.
—Més m'estimo un dinerot
que'n fossin cent.

—Anda allà, carbonerot,
que'n sou dolent.
La llenya que tens al bosc
mal llamp l'ençén.

La dòna que't casaras
ja estés a prenys;
la criatura que parirà
ja tingués dents.


 { \tempo \markup {\italic Alegret} \time 2/4
 r4 g'8 g' c'' c'' b' d'' c'' 
 c'' b' d'' \bar "|" \break c''4
 bes'8 bes'16 bes' a'8 c'' g' f' e'
 a'8 g' f' \bar "|" \break e'4

 g'8 g'16 g' c''8 g' a' f' g' e'
 g'8 g'16 g' \bar "|" \break c''8 g' g' f' e'4 \fermata \bar "||" 
 }
 \addlyrics {
 Tres ni -- nes se'n van al bosc
 La fos -- ca‿els pren
 Ve -- uen ve -- nir‿un car -- bo -- ne -- rot
 que n'és d'Ur -- gell

 An -- da lum -- bet lum -- bet sar -- da -- na,
 an -- da lum -- bet lum -- bet lum -- bet. }