Els micalets d'Espanya

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaELS MICALETS D'ESPANYA\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
temaA =\relative e'
{ \key e \minor \time 3/8 
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\autoBeamOff
e8 b' b
a8 c a \break
b4 b8
e,8 b' b
a8 a d16[ c] \break
b4 r8
e,8 b' b
fis8 a fis \break
g4 e8
e8 g g
fis8 a fis \break
e4 r8
e16 fis g8 g
fis a fis
}
temaB =\relative a'
{\key e \minor \time 3/8 \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \autoBeamOff
a8 g16 fis e8
e16 fis g8 g
fis a fis \break
a8 g16 fis e8 ~ e4 r8 \bar "||"
}
\score{ 
{\temaA}
\addlyrics
{ El de -- ma -- tí de San -- ta_Ag -- na
tot -- hom n'es -- ta -- va con ~ -- tent
d'a -- nar a -- llà_a la Cer -- da -- nya_a
treu -- re_a -- que -- lla ma -- la gent.
Tra -- la -- ra -- la -- la -- la -- la --
}
 \layout {
  indent = 15
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
}
\score {
{\temaA \temaB}
 \midi{}
}\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
temaA =\relative e'
{ \key e \minor \time 3/8 
\autoBeamOff
e8 b' b
a8 c a \break
b4 b8
e,8 b' b
a8 a d16[ c] \break
b4 r8
e,8 b' b
fis8 a fis \break
g4 e8
e8 g g
fis8 a fis \break
e4 r8
e16 fis g8 g
fis a fis
}
temaB =\relative a'
{\key e \minor \time 3/8 
\override Staff.KeySignature #'transparent = ##t
\override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t
\override Staff.Clef #'transparent = ##t
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
\autoBeamOff
a8 g16 fis e8
e16 fis g8 g
fis a fis \break
a8 g16 fis e8 ~ e4 r8 \bar "||"
}
\score{ 
{\temaB}
\addlyrics
{ la -- la -- ra -- la.
Tra -- la -- ra --la --
la -- la -- la --
la -- la -- ra -- la.
}
 \layout {
  indent = 0
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
}
\score {
{\temaA \temaB}
 \midi{}
}

El dematí de Santa Ana
tot-hom n'estava content,
d'anar allà a la Cerdanya
a treure aquella mala gent.
 Tra-la-ra-la-la-la-la-la-la-ra-la.
 Tra-la-ra-la-la-la-la-la-la-ra-la.

Travessàrem la muntanya
al mig del cor de la nit,
i els micalets d'Espanya
fugíen amb gran delit.
Sort tinguérem, en bona hora,
dels baluarts que allà hi ha,
vam pendre'ls les bateries
allà als camps de Puigcerdà.
Els de Palau i Osseja
no es volíen entregar;
hasta les dònes s'hi feien,
que sempre varen tirar.
Les paus ne foren firmades,

l'ordre és a Vilallovent
les monges foren tornades
a Puigcerdà an el convent.
Acabades les veremes,
dels micalets, què en farem?
Acabades les veremes
a fangar los posarem
Hi ha fills de moltes mares,
no els hi sab bo el treballar;
acabades les veremes
se'n posaràn a robar.