Epístola segona del Apóstol Sant Pau als Tessalónichs

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

EPISTOLA SEGONA
DEL
APOSTOL SANT PAU ALS TESSALONICHS.

CAPITOL I.

Dona gracias á Deu per la fe dels Tessalónichs, y per sa paciencia en las tribulacions.
1 Pau, y Silvá, y Timotheu, á l'Iglesia dels Tessalónichs en Deu nostre Pare y en lo Senyor Jesu-Christ.
2 Gracia sia á vosaltres, y pau de part de Deu nostre Pare y del Senyor Jesu-Christ.
3 Debem, germans, donar gracias á Deu sens cessar per vosaltres, com es just; perqué vostra fe creix mes y mes, y abunda la caritat de cada ha de vosaltres mateixos:
4 Tant que fins nosaltres mateixos nos gloriam en vosaltres en las Iglesias de Deu, per vostra paciencia y fe en totas las persecucions y tribulacions que sufriu:
5 Lo ques un senyal manifest del just judici de Deu, peraqué siau contats dignes en lo regne de Deu, per amor del qual també patiu.
6 Suposat ques just devant de Deu que ell donia en paga aflicció als queus afligeixen.
7 Y á vosaltres que sou atribulats descans, juntament ab nosaltres, quant lo Senyor Jesús apareixerá del cel ab los ángels de son poder.
8 En flamas de foch, prenent venjansa d'aquells que no coneixen á Deu, y dels que no obeheixen al Evangeli de nostre Senyor Jesu-Christ:
9 Los quals sufrirán la pena de perdició eterna en la presencia del Senyor y de la gloria de son poder,
10 Quant vindrá á ser glorificat en sos sants, y á ferse maravellós en tots los que cregueren (perqué ha estat cregut entre vosaltres nostre testimoni) en aquell dia.
11 Per lo que pregam també sens cessar per vosaltres, peraqué nostre Deu vos fassa dignes de esta vocació, y cumplia tot lo plaher de sa bondat, y l'obra de fe ab son poder;
12 Peraqué sia glorificat lo nom de nostre Senyor Jesu-Christ en vosaltres, y vosaltres en ell, segons la gracia de nostre Deu y del Senyor Jesu-Christ.

CAP. II.

Descriu las senyals que precehirán á la vinguda de Christo y á la del Antichrist, yls exorta á permaneixer en la doctrina quels ha ensenyat.
1 Y vos suplicam, germans, per l'adveniment de nostre Senyor Jesu-Christ, y de nostra reunió ab ell,
2 Que nous aparteu fácilment de vostres sentiments, nius perturbeu, ni per esperit, ni per paraula, ni per carta com enviada per nosaltres, com si lo dia del Senyor estigués ja cerca.
3 Nous deixeu seduhir de ningú en manera alguna, perqué tal dia no será sens que primer vinga l'apostasía, y sia manifestat l'home del pecat, lo fill de perdició:
4 Lo qual s'oposa y s'alsa sobre tot lo ques anomena Deu, ó que s'adora; de manera ques asentará en lo temple de Deu, mostrantse com si fos Deu.
5 ¿Nous recordau que quant jo era encara ab vosaltres vos deya aquestas cosas ?
6 Y vosaltres sabeu ara lo que deté que ell sia revelat en aquest temps.
7 Perqué ja está obrant lo misteri de l'iniquitat, solament quel que ara reté, retindrá fins que ell sia tret del mitg.
8 Y llavors se descubrirá aquell Pervers, á qui lo Senyor Jesús consumirá ab l'alé de sa boca, yl destruirá ab lo resplandor de sa vinguda.
9 A ell, la vinguda del qual es segons l'obra de Satanás ab tot poder, y senyals, y ab maravellas de mentida,
10 Y ab tota seducció d'iniquitat en aquells que pereixen, perqué no reberen l'amor de la veritat pera ser salvos.
11 Per aixó los enviará Deu illusió d'error, peraque cregan la mentida,
12 Y sian condemnats tots los que no cregueren la veritat, ans be se complagueren en l'iniquitat.
13 Mes nosaltres debem donar sempre gracias á Deu per vosaltres, germans amats de Deu, perqué Deu desdel principi vos escullí pera salvació, mediant la santificació del Esperit y la creencia de la veritat;
14 A la qual ell vos cridá per nostre Evangeli, pera obtenir la gloria de nostre Senyor Jesu-Christ.
15 Y axí, germans, estigau ferms, y manteniu las tradicions que aprenguereu, ó per paraula, ó per carta nostra.
16 Yl mateix Senyor nostre Jesu-Christ, y Deu, y Pare nostre, lo qual nos ha amat, yns ha donat consol etern, y bonas esperansas per medi de la gracia;
17 Consolia vostres cors, yus confirmia en tota paraula y obra bona.

CAP. III.

Los demana que preguian á Deu per ell. Parla contra los ociosos, díscols y temeraris, y recomana l'amor al treball, y la correcció dels dolents.
1 Per lo demés, germans, pregau per nosaltres, peraqué la paraula de Deu se propaguia, y sia glorificada, com ho es entre vosaltres:
2 Y peraqué siam deslliurats d'homes impertinents y perversos: puix la fe no es de tots.
3 Emperó Deu es fiel, queus confirmará y guardará de mal.
4 Y confiam en lo Senyor per lo que toca á vosaltres, que feu y fareu lo queus manam.
5 Yl Senyor encaminia vostres cors en l'amor de Deu, y en esperar ab paciencia á Christo.
6 Emperó vos intimam, germans, en nom de nostre Senyor Jesu-Christ queus aparteu de qualsevol de vostres germans que caminia desordenadament, y no segons la tradició que rebé de nosaltres;
7 Perqué vosaltres mateixos sabeu com debeu imitarnos; per quant nons portarem desordenadament entre vosaltres,
8 Ni menjarem lo pá de grat á costa de ningú, sinó ab treball y fatiga, treballant de nit y de dia, pera no ser gravosos á ningú de vosaltres:
9 Y no perqué no tinguesseu potestat, sinó pera oferirvos en nosaltres mateixos un exemple que imitasseu.
10 Perqué fins quant estavam ab vosaltres vos intimavam assó: Quel que no vol treballar, no menjia.
11 Perqué havem ohit que entre vosaltres hi ha alguns inquiets que van desordenats, que no treballan de ninguna manera, sinó que s' ocupan en lo que nols va res.
12 A estos donchs ques conduheixen d'aquesta manera, los manam y exortam per nostre Senyor Jesu-Christ, que treballian quietament, y menjian son propi pá.
13 Y vosaltres, germans, nous canseu de fer be.
14 Y si algú no obehís lo que ordenam per nostra carta, senyalaulo y no tingau comunicació ab ell, á fi de que s'avergonyesca.
15 Ab tot nol mireu com á enemich, ans be corretgiulo com á germá.
16 Yl mateix Senyor de la pau vos donia pau sempre, y en totas parts. Lo Senyor sia ab tots vosaltres.
17 La salutació de mi, Pau, ab ma propia ma, ques lo senyal en cada carta. Axí escrich.
18 La gracia de nostre Senyor Jesu-Christ sia ab tots vosaltres. Amen.