Vés al contingut

Viquitexts:Llicència de documentació lliure de GNU

De Viquitexts
(S'ha redirigit des de: GFDL)
Llicència de documentació lliure de GNU
FSF
Llicència de documentació lliure de GNU
logo Viquipèdia
logo Viquipèdia
Informació sobre el text

Traducció de la versió 1.2 de la llicència

This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Catalan. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GFDL--only the original English text of the GNU GFDL does that. However, we hope that this translation will help Catalan speakers understand the GNU GFDL better.

Aquesta és una traducció no oficial al català de la Llicència de documentació lliure (GFDL) de GNU. No ha estat publicada per la Free Software Foundation, i no estableix legalment els termes de distribució del programari que utilitza la GFDL de GNU, ja que això només ho fa el text original en anglès de la GFDL de GNU. Esperem, però, que aquesta traducció ajudi els catalanoparlants a comprendre millor la GFDL de GNU.


Aquesta traducció prové de http://www.gnu.org/licenses/translations.ca.html; la llicència original té copyright


Versió 1.2, novembre de 2002

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Qualsevol pot copiar i distribuir còpies literals d'aquest document de llicència, però no és permès canviar-lo.

0.PREÀMBUL

La finalitat d'aquesta Llicència és crear manuals, llibres de text o altres documents, funcionals i útils, "lliures" pel que fa a la llibertat; per assegurar tothom la llibertat real de copiar-los i redistribuir-los, modificant-los o no, amb finalitats comercials o no. Addicionalment, aquesta Llicència assegura l'autor i l'editor una manera d'obtenir crèdit per la seva obra sense ser considerat responsables de les modificacions fetes pels altres.

Aquesta Llicència és una mena de "copyleft", el que significa que les obres que es derivin del document també han de ser lliures en el mateix sentit, i complementa la Llicència pública general de GNU, que és una llicència de copyleft dissenyada per al programari lliure.

Hem dissenyat aquesta Llicència per tal d'utilitzar-la en manuals de programari lliure, perquè el programari lliure necessita documentació lliure: un programa lliure ha de venir amb manuals que tinguin les mateixes llibertats que té el programari. Però aquesta Llicència no es limita als manuals de programari; es pot utilitzar per a qualsevol obra de text, independentment del seu tema o de si s'ha publicat en forma impresa o no. Recomanem aquesta Llicència especialment per a obres la finalitat de les quals sigui formació o consulta.

1.CAMP D'APLICACIÓ I DEFINICIONS

Aquesta Llicència s'aplica a qualsevol manual o altra mena d'obra, en qualsevol suport, que inclogui un avís del propietari del copyright que digui que es pot distribuir sota els termes d'aquesta Llicència. Aquest avís garanteix una llicència a nivell mundial, lliure de drets d'autor, de durada il·limitada, per utilitzar l'obra sota les condicions que es detallen aquí. Amb "Document" ens referirem a aquest manual o obra. Qualsevol membre del públic és un "autoritzat" i ens hi adreçarem com a "vós". Accepteu la llicència si copieu, modifiqueu o distribuïu l'obra d'una manera que requereixi permís segons la llei de copyright.

Una "Versió modificada" del document significa qualsevol obra que contingui el document o una part d'ell, ja sigui copiat literalment o amb modificacions i/o traduït a un altre idioma.

Una "Secció secundària" és un apèndix amb títol o una secció preliminar del Document que té a veure exclusivament amb la relació dels editors o autors del Document amb el tema general del Document (o amb temes relacionats) i no conté res que pugui entrar directament dins d'aquest tema general (així, si el Document és en part un llibre de matemàtiques, una Secció secundària pot no parlar gens de matemàtiques). La relació pot ser un assumpte de connexió històrica amb el tema o amb assumptes relacionats, o de posicions legals, comercials, filosòfiques, ètiques o polítiques relatives a ells.

Les "Seccions invariables" són determinades Seccions secundàries els títols de les quals indiquen que són Seccions invariables en l'avís que indica que el Document es distribueix sota aquesta Llicència. Si una secció no compleix amb aquesta definició de Secundària, no es pot designar com a Invariable. El Document pot no contenir cap Secció invariable. Si el Document no identifica cap Secció invariable, aleshores no n'hi ha cap.

Els "Textos de portada" són determinats fragments breus de text que consten com a Textos de portada o Textos de contraportada en l'avís que indica que el Document es distribueix sota aquesta Llicència. Un Text de portada ha de tenir un màxim de 5 paraules, i un Text de contraportada un màxim de 25.

Una còpia "Transparent" del Document significa una còpia que pugui ser llegida per una màquina, presentada en un format les especificacions del qual siguin accessibles al públic en general, que es pugui revisar directament amb editors de text genèrics, o, per a imatges composades de píxels, amb programes gràfics genèrics, o, per a dibuixos, amb editors de dibuix fàcilment accessibles, i que es pugui introduir a formatadors de text, o a traductors automàtics en una varietat de formats que es puguin introduir a formatadors de text. Una còpia feta en un format de fitxer Transparent, l'etiquetatge o l'absència d'etiquetatge del qual s'hagi dissenyat per obstaculitzar o dissuadir als lectors de fer-hi ulteriors modificacions no és Transparent. Un format d'imatge no és Transparent si s'utilitza per a una quantitat significativa de text. Una còpia que no és "Transparent" s'anomena "Opaca".

Alguns dels formats adequats per a còpies Transparents són: ASCII net sense etiquetatge, format d'entrada Texinfo, format d'entrada LaTeX, SGML o XML que utilitzin un DTD accessible per a tothom, i HTML senzill que compleixi amb els estàndards, PostScript o PDF que estiguin dissenyats per a la modificació humana. Els formats transparents d'imatge inclouen PNG, XCF i JPG. Els formats opacs inclouen els formats de propietat que només es poden llegir i editar per processadors de textos de propietat, SGML o XML el DTD i/o eines de processament dels quals no siguin fàcilment accessibles, i HTML, PostScript o PDF generats automàticament per alguns processadors de textos només per a la sortida.

La "Pàgina de títol" significa, per a un llibre imprès, la pròpia pàgina de títol, més totes aquelles pàgines que siguin necessàries per contenir, de manera llegible, el material que aquesta Llicència requereix que aparegui a la pàgina de títol. Per a les obres que, a causa del format de les quals, no tinguin pròpiament una pàgina de títol, la "Pàgina de títol" significa el text proper a l'aparició més destacada del títol de l'obra, precedint el començament del cos del text.

Una secció "titulada XYZ" significa una subunitat amb títol del Document que, o bé és precisament XYZ o bé conté XYZ entre parèntesis a continuació del text que tradueix XYZ a un altre idioma (XYZ indica el nom d'una secció determinada, com ara "Agraïments", "Dedicatòries", "Aprovacions" o "Historial"). "Conservar el títol" d'una d'aquestes seccions quan modifiqueu el document significa que segueix existint una secció titulada XYZ segons aquesta definició.

El Document pot incloure Descàrrecs de garantia al costat de l'avís que indica que aquesta Llicència s'aplica al Document. Es considera que aquests Descàrrecs de garantia s'inclouen en referència a aquesta Llicència, però solament quant a descarregar de garanties: qualsevol altra implicació que aquests Descàrrecs de garantia puguin tenir és nul·la i no té cap efecte en el significat d'aquesta Llicència.

2.CÒPIES LITERALS

Podeu copiar i distribuir el Document en qualsevol suport, de manera comercial o no, sempre que aquesta Llicència, els avisos de copyright, i l'avís de llicència que diu que aquesta Llicència s'aplica al Document, es reprodueixin en totes les còpies, i que no hi afegiu altres condicions que les d'aquesta Llicència. No podeu utilitzar mitjans tècnics per impedir o controlar la lectura de successives còpies de les còpies que feu o distribuïu. Podeu acceptar, però, una compensació a canvi de les còpies. Si distribuïu un nombre prou gran de còpies també heu de seguir les condicions de la secció 3.

També podeu prestar-ne còpies, amb les mateixes condicions esmentades, i exhibir-ne còpies públicament.

3.CÒPIES EN GRANS QUANTITATS

Si publiqueu més de 100 còpies impreses, o en un suport que habitualment tingui cobertes impreses, del Document, i l'avís de llicència del Document requereix Textos de portada, heu d'acompanyar les còpies de cobertes que portin, clarament llegible, tots aquests Textos de portada: Textos de portada a la portada i Textos de contraportada a la contraportada. A totes dues cobertes s'ha d'indicar, clarament llegible, que sou l'editor d'aquestes còpies. La portada ha d'indicar el títol complet, i totes les paraules han de destacar i veure's d'igual manera. Podeu afegir material addicional a les cobertes. Les còpies amb canvis només a les cobertes, mentre conservin el títol del Document i satisfacin aquestes condicions, es poden considerar còpies literals en altres aspectes.

Si els textos requerits per a qualsevol de les cobertes són massa densos per encabir-los de manera que quedin llegibles, cal que poseu els primers (tants com sigui raonablement possible) en la coberta real, i la resta en pàgines adjacents.

Si publiqueu o distribuïu més de 100 còpies Opaques del Document, heu d'incloure amb cadascuna d'elles una còpia Transparent, llegible per una màquina, o bé incloure-hi, o indicar-hi, una ubicació de xarxa des d'on tothom que utilitzi la xarxa pugui baixar-se, utilitzant protocols de xarxa públics, una còpia Transparent completa del Document i sense material afegit. Si utilitzeu aquesta darrera opció, en començar la distribució de gran quantitat de còpies Opaques heu de prendre les mesures raonablement necessàries per tal d'assegurar que la còpia Transparent a què s'accedeix seguirà disponible, en la ubicació indicada, com a mínim durant un any a comptar des del moment en que distribuïu al públic (directament o a través dels vostres representants o minoristes) l'última còpia Opaca d'aquesta edició.

Es prega, però no s'exigeix, que us poseu en contacte amb els autors del Document abans de redistribuir un gran nombre de còpies; d'aquesta manera, els autors us podran facilitar una versió actualitzada del Document, si és que n'hi ha alguna.

4.MODIFICACIONS

Podeu copiar i distribuir una Versió modificada del Document d'acord amb les condicions de les seccions 2 i 3, més amunt, sempre que distribuïu la Versió modificada d'acord precisament amb aquesta Llicència, amb la Versió modificada actuant com a Document, autoritzant d'aquesta manera la distribució i modificació de la Versió modificada a qualsevol que en posseeixi una còpia. A més, a la Versió modificada hi heu de fer el següent:

 • A. Utilitzeu a la Pàgina de títol (i a les cobertes, si n'hi ha) un títol diferent del del Document i del de les versions anteriors (que, si n'hi ha, han d'estar detallades a la secció Historial del Document). Podeu utilitzar el mateix títol d'una versió anterior si l'editor original d'aquesta versió ho autoritza.
 • B. Relacioneu a la Pàgina de títol, com a autors, una o més persones o entitats responsables de la realització de les modificacions de la Versió modificada, juntament amb almenys cinc dels autors principals del Document (o tots els autors principals, si són menys de cinc), tret que ells us dispensin d'aquest requeriment.
 • C. Indiqueu a la Pàgina de títol el nom de l'editor de la Versió modificada, com a editor.
 • D. Conserveu tots els avisos de copyright del Document.
 • E. Afegiu, al costat dels altres avisos de copyright, un avís de copyright adequat per a les vostres modificacions.
 • F. Incloeu, immediatament després dels avisos de copyright, un avís de llicència donant autorització pública per utilitzar la Versió modificada d'acord amb els termes d'aquesta llicència, en el formulari que s'indica a l'addendum de més avall.
 • G. Conserveu, en aquest avís de llicència, la relació completa de Seccions invariables i Textos de coberta necessaris que s'indiquen a l'avís de llicència del Document.
 • H. Incloeu una còpia no alterada d'aquesta Llicència.
 • I. Conserveu la secció titulada "Historial" amb el seu títol, i afegiu-hi almenys el títol, any, nous autors i editor de la Versió modificada, com s'indica a la Pàgina de títol. Si al Document no hi cap secció titulada "Historial" creeu-ne una indicant-hi el títol, any, autors i editor del Document com s'indica a la seva Pàgina de títol, descrivint-hi també la Versió modificada com s'indica al punt anterior.
 • J. Conserveu la ubicació de xarxa, si n'hi ha, indicada al Document per a l'accés públic a una còpia Transparent del Document, i també les ubicacions de xarxa indicades al Document on es poden trobar les versions anteriors en què s'ha basat, que es poden incloure a la secció "Historial". Podeu ometre les ubicacions de xarxa d'obres publicades al menys quatre anys abans del propi Document, o si l'editor original de la versió a què fa referència us hi autoritza.
 • K. En qualsevol secció titulada "Agraïments" o "Dedicatòries", conserveu-ne el títol, i conserveu-hi tota l'essència i to de cadascun dels agraïments dels col·laboradors i/o dedicatòries que hi apareguin.
 • L. Conserveu totes les Seccions invariables del Document, sense canviar-ne els textos ni els títols. La numeració de seccions o sistemes equivalents no es consideren part dels títols de secció.
 • M. Suprimiu qualsevol secció titulada "Aprovacions". Aquestes seccions no es poden incloure a la Versió modificada.
 • N. No reanomeneu cap secció existent com "Aprovacions", ni tampoc de cap altra manera que pugui entrar en conflicte amb el títol de qualsevol Secció invariable.
 • O. Conserveu tots els Descàrrecs de garantia.

Si la Versió modificada inclou noves seccions preliminars o apèndixs que es considerin Seccions secundàries i no continguin material copiat del Document, si ho voleu podeu anomenar totes o algunes d'elles com invariables. Per fer-ho, afegiu-ne els títols a la relació de Seccions invariables de l'avís de llicència de la Versió modificada. Aquests títols han de ser diferents de tots els altres títols de secció.

Podeu afegir una secció titulada "Aprovacions", sempre que contingui solament aprovacions de la vostra Versió modificada fetes per diverses parts; per exemple, declaracions d'experts o afirmant que el text ha estat aprovat per una organització com a definició autoritzada d'un estàndard.

Al final de la relació de Texts de portada de la Versió modificada podeu afegir un text de fins a cinc paraules com a Text de portada, i un altre de fins a 25 paraules com a Text de contraportada. Cada entitat només pot afegir (o arranjar) un Text de portada i un Text de contraportada. Si el Document ja inclou un text de coberta per a la mateixa coberta, que hagueu afegit anteriorment o que s'hagi afegit mitjançant un arranjament efectuat per la mateixa entitat en nom de la qual actueu, no en podeu afegir cap més, però podeu reemplaçar l'antiga amb l'autorització expressa de l'editor anterior que la va afegir.

Per virtut d'aquesta Llicència, el(s) autor(s) i editor(s) del Document no us autoritza(en) a utilitzar-ne el(s) nom(s) amb finalitats publicitàries, ni afirmen ni queda implícita l'aprovació de qualsevol Versió modificada.

5.COMBINACIÓ DE DOCUMENTS

Podeu combinar el Document amb altres documents publicats d'acord amb aquesta Llicència, d'acord amb els termes exposats a la secció 4, més amunt, per a les versions modificades, sempre que incloeu a l'obra resultant totes les Seccions invariables de tots els documents originals, sense modificar, les relacioneu com a Seccions invariables de l'obra resultant en el seu avís de llicència, i en conserveu tots els Descàrrecs de garantia.

A l'obra resultant només cal incloure una còpia d'aquesta Llicència, i diverses Seccions invariables idèntiques es poden substituir per una sola còpia. Si hi ha diverses Seccions invariables amb el mateix nom, però amb continguts diferents, feu que el títol de cadascuna d'elles sigui únic afegint-hi, al final i entre parèntesis, el nom de l'autor o editor original de la secció (si es coneix) o un nombre únic. Feu la mateixa operació als títols de la secció que són a la relació de Seccions invariables a l'avís de llicència de l'obra resultant.

A l'obra resultant podeu combinar totes les seccions titulades "Historial" dels diversos documents originals, donant com a resultat una secció titulada "Historial"; combineu de la mateixa manera totes les seccions titulades "Agraïments" i totes les titulades "Dedicatòries". Heu de suprimir totes les seccions titulades "Aprovacions".

6.RECOPILACIONS DE DOCUMENTS

Podeu crear una recopilació que estigui formada pel Document i altres documents publicats sota aquesta Llicència, i reemplaçar les còpies individuals d'aquesta Llicència dels diversos documents per una de sola que quedi inclosa a la recopilació, sempre que seguiu les normes d'aquesta Llicència pel que fa a la còpia literal de cadascun dels documents en tots els altres aspectes.

Podeu extreure un document individual d'aquesta col·lecció i distribuir-lo individualment sota aquesta Llicència, sempre que inseriu una còpia d'aquesta Llicència en el document que ha estat extret i que seguiu aquesta Llicència en tots els altres aspectes relatius a la còpia literal del document.

7.AGRUPAMENT AMB OBRES INDEPENDENTS

Una compilació del Document o els seus derivats amb altres documents o obres separades i independents, en qualsevol mena de distribució o suport d'emmagatzematge, s'anomena un "agrupament" si el copyright que resulta de la compilació no s'utilitza per limitar els drets legals dels usuaris de la compilació mes enllà del que permeten les obres individuals. Quan el Document inclogui un agrupament, aquesta Llicència no s'aplica a les altres obres de l'agrupament que no siguin en elles mateixes obres derivades del Document.

Si el requeriment del Text de portada de la secció 3 és aplicable a aquestes còpies del Document, i si el Document és inferior a la meitat de tot l'agrupament, els Textos de portada del Document es poden col·locar en cobertes que encerclin solament el Document dins de l'agrupament. En cas contrari, han d'aparèixer en cobertes impreses que encerclin tot l'agrupament.

8.TRADUCCIÓ

La traducció es considera una mena de modificació, i, per tant, podeu distribuir traduccions del Document d'acord amb els termes de la secció 4. La substitució de les Seccions invariables per traduccions requereix un permís especial dels propietaris del copyright, però podeu incloure traduccions d'algunes o totes les Seccions invariables a més de les seves versions originals. Podeu incloure una traducció d'aquesta Llicència, de tots els avisos de llicència del Document, i de tots els Descàrrecs de garantia, sempre que també incloeu la versió original en anglès d'aquesta Llicència i les versions originals d'aquests avisos i descàrrecs. En cas de desacord entre la traducció i la versió original en anglès d'aquesta Llicència, prevaldrà la versió original.

Normalment, si una secció del Document es titula "Agraïments", "Dedicatòries" o "Historial", degut al requeriment (secció 4) de conservar-ne el Títol (secció 1) caldrà canviar el títol real.

9.CLOENDA

No podeu copiar, modificar, subllicenciar ni distribuir el Document excepte en els casos previstos expressament per aquesta Llicència. Qualsevol altre intent de copiar, modificar, subllicenciar o distribuir el Document serà nul i causarà la finalització immediata dels vostres drets d'acord amb aquesta Llicència. No obstant això, les parts que hagin rebut còpies o drets a través vostre, d'acord amb aquesta Llicència, en seguiran gaudint, atès que aquestes parts en segueixen complint els acords.

10.REVISIONS FUTURES D'AQUESTA LLICÈNCIA

De tant en tant, la Free Software Foundation pot publicar noves versions revisades de la Llicència de documentació lliure de GNU. L'essència d'aquestes versions serà similar a la de la present, però poden diferir en els detalls per contemplar nous problemes o assumptes. Consulteu http://www.gnu.org/copyleft/.

Cada versió de la Llicència té un número de versió únic; si el Document indica que s'hi aplica una determinada versió numerada d'aquesta Llicència "o qualsevol versió posterior", teniu l'opció de seguir els termes i condicions d'aquella versió o de qualsevol versió posterior que hagi estat publicada (no com a esborrany) per la Free Software Foundation. Si el Document no indica cap versió de la Llicència, podeu escollir qualsevol versió que hagi estat publicada (no com a esborrany) per la Free Software Foundation.

Versió oficial