Jochs Florals de Barcelona en 1867/Acta de la festa

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

ACTA DE LA FESTA.EN la ciutat de Barcelona als cinch dias del mes de Maig y hora de la una de la tarde, fou celebrada en la gran sala de Cent de la casa de la Ciutat, la IX festa dels Jochs Florals, la qual com es de costum presidiren lo Excel-lentissim Ajuntament Constitucional de la present Ciutat y los set Mantenedors. Hi assistiren una comissió de la Excma. Diputació Provincial, los molt il-lustre Senyor Rector de nostra Universitat literaria y honorable Senyor Regent de la Audiencia de nostre Principat, molts representants de corporacions y academias, casi tots los Senyors Adjunts que forman part del Consistori y un escullit y numerós concurs de personas convidadas.
 Obrí la festa lo M. I. Sr. Corregidor de esta Ciutat Don Lluis Rodriguez Trellez, pronunciant lo discurs que senyalat de número 1 se troba estampat en lo tomo dels Jochs Florals del present any; incontinent lo Senyor President del Consistori llegí lo que va senyalat ab lo número 2, y després d' ell, l' infrascrit Secretari cumplint ab lo manat per los Estatuts llegí la memoria que porta lo número 3.
 Despres d' aixó per manament del Senyor Corregidor fou obert lo plech que contenia lo nom del autor premiat ab la Flor Natural, que aparegué esser Don Joseph Lluis Pons y Gallarza; y proclamat tal, per veu del infrascrit Secretari, aná á la taula de la presidencia á cercar lo premi d' honor y cortesía, que oferí incontinent á la Senyora Dona Dolós Llopart, muller de Don Francisco Muns, fentla ab aixó Reyna de la festa. Dos dels Senyors Mantenedors l' anaren á cercar y acompanyaren fins al siti que li estava reservat, que era entremitx dels Senyors Corregidor y President del Consistori, y una volta allí, per tal Reyna fou proclamada entre 'ls picaments de mans de tothom.
 Llavors comensá la lectura de las composicions fentho ab la sua titulada La Montanya Catalana (n° 4) lo mateix autor Senyor Pons y Gallarza. S' obriren despres los plechs que contenian los noms dels autors que havian guanyat los dos accéssits corresponents á est premi, y resultaren esser Don Armengol del Montsech per la composició titulada A la Conca de Tremp (nº 5) y Don Pere d' Alcántara Penya per la sua A ma llengua (nº 6).
 Y aixís s' anaren obrint los demés plechs y proclamats los autors premiats, los quals foren:
 Don Adolf Blanch y Cortada ab la Englantina d' or, per sa composició titulada La veu de las Ruinas (n° 7) que llegí ell mateix; Don Joseph Lluis Pons y Gallarza ab lo primer accésit de dit premi per sa composició Las duas coronas (n° 8), y Don Damás Calvet ab lo segon per la sua La mort d' En Pere del Punyalet (nº 9).
 Don Tomás Aguiló ab la Viola d'or y d' argent per sa composició titulada Constansa d' Aragó (n° 10), que fou llegida per Don Terenci Thos y Codina; Don Miquel Victoriá Amer ab lo primer accéssit per sa composició Fe, Esperansa y Caritat (nº 11), y D. Adolf Blanch y Cortada ab lo segon per la sua L' ánima enamorada (n° 12).
 Lo mateix Senyor Blanch y Cortada ab lo premi estraordinari de la Cigala d' argent oferta per l' Ateneo Balear, per sa composició que porta per títol Lo derrer Rey de Mallorca (n° 13), la qual fou llegida per ell mateix; Don Pere d' Alcántara Penya y Nicolau ab lo primer accéssit per sa composició titulada La colcada (n°14), y Don Joseph Lluis Pons y Gallarza ab lo segon per la sua L' olivera (n° 15).
 Don Antoni Molins y Sirera ab lo premi estraordinari d' un Brot de sempre-vivas ofert per l' Ateneo Catalá, per sa composició A la inmortal Girona (n° 16), que llegí Don Víctor Gebhardt; Don Ramon Picó y Campamar ab lo primer accéssit per la sua titulada La mort d' En Roger de Flor (n° 18), y Don Antoni de Bofarull ab lo segon per sa composició Lo bes de la madrastra ó sia los fills del Rey Don Joan (n°18).
 Don Joseph de Palau y de Huguet ab l' altre premi estraordinari ofert per lo Consistori, d'un Clavell d' argent, per sa composició titulada La ventafochs (n° 19), que llegí ell mateix; Don Guillem Fortesa ab lo primer accéssit per sa composició L' orfanet Savoyart (nº 20), y Don Joaquim Riera y Bertran ab lo segon per sa colecció de Follías (n° 21).
 Desprès de adjudicats los premis, lo Senyor President cridá al honorable adjunt Don Joseph Lluis Pons y Gallarza, Catedrátich del Institut de Mallorca, President del Ateneo Balear y Advocat del Col-legi de Barcelona, y en presencia del Il-lustre Concurs lo proclamá Mestre en Gay saber segons li corresponia per haver obtingut los tres premis ordinaris previnguts per lo Reglament.
 Se cremaren á presencia de tothom los plechs que contenian los noms dels autors no premiats, y complerta esta formalitat y llegit lo discurs de gracias per lo Senyor Mantenedor Don Gayetá Vidal, senyalat de número 22, lo M. I. Sr. Corregidor doná per conclosa la festa, tocant despres, aixís com durant la mateixa, la música del Excel-lentissim Ajuntament, diferentas cansons populars regaladas al Consistori per Don Joseph Piquer.

Barcelona 5 de Maig de 1867.
Lo Mantenedor President,   Lo Mantenedor Secretari,
Marian Aguiló y Fuster. Franscisco Maspons y Labrós.