L'estrella guiadora

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


L'ESTRELLA GUIADORA
{ \tempo \markup {\italic Moderat} \time 6/8
 r2 e'8 f' | g'4 a'8 g'4 a'8 | \bar "|" \break g' (f' e'~) e'
 e'8 f' | g'4 c''8 c'' (b') a' | \bar "|" \break a'8 (g'4~) g'8
 a'8 b' | a'4 c''8 c'' (b') a' | \bar "|" \break a'8 (g'4~) g'8
 f'8 e' | \bar "||" \noBreak \time 3/4 f'4 a' g'8 f' | \bar "|" \break e' r8

 g'4 f'8 e' \bar "||" \noBreak \time 6/8 g'4. \fermata r8 ^"Respost"  % bon dia i nit
 e'8 f' | \bar "|" \break g'4 g'8 a'4 a'8 | a'4 g'8 g' f'  % amb l'estrella ...
 e'8 | \bar "||" \break \time 3/4 f'4 a' g'8. f'16 | \bar "||" \noBreak \time 6/8 f'4 e'8 \fermata  % anem tots ..
 \bar "||"
}
\addlyrics {
Els Reis sa -- vis promp -- ta -- ment,
mo -- guts del Sant Es -- pe -- rit,
a‿a -- do -- rar l'Om -- ni -- po -- tent
nos -- tre rei Déu in -- fi -- nit,

bon di -- a‿i nit,
amb l'es -- tre -- lla gui -- a -- do -- ra, a -- nem, 
a -- nem tots en bon' -- ho -- ra.
}

Els Reis savis promptament,
moguts del Sant Esperit,
a adorar l'Omnipotent
nostre Rei-Déu infinit,
bon dia i nit,
amb l'estrella guiadora,
anem, anem tots en bon'hora.

Anem tots en companyia,
no tingueu pas por d'errar,
puix que ve la llum del dia
i l'estrella de la mar,
que ve a guiar
qui uns tals senyals honora.
Anem, anem tots en bon'hora.

A Jerusalem entraren
demanant aont es nat,
els Rabins interpretaren
de Betlem noble ciutat;
ja hi han trobat
el Noi i la gran Senyora.
Anem, anem tots en bon'hora.

De sos tresors li portaren
molta mirra, incens i or,
i per Rei to coronaren
amb aquestos rics tresors,
i altres millors
aont els tres Reis adoren.
Anem, anem tots en bon'hora.

No'l trobaren a sa casa
ni tampoc a Nazareth,
sinó entre un bou i un ase,
sa Mare i Sant Josep,
lo Infantet,
ont el pobre Infantet plora.
Anem, anem tots en bon'hora.

Els pastors porten formatges;
amb grans genuflexions
diuen:—Senyora, accepteu-los,
que són d'envers Farrarons
i són molt bons;
preneu-los, noble Senyora.
Anem, anem tots en bon'hora.

Li diuen:—No us portem pomes,
puix veiem que us fan plorar,
puix que la primera dòna
i Adam les van gustar
i van pecar,
aont tota la gent plora.
Anem, anem tots en bon'hora.