La Cançó de l'Esteve

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

LA CANÇÓ DE L'ESTEVE
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key c \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial 8
  g16 a
  b8 c b a \break
  b4. g16 a
  b8 c b a
  a8 g a c \break
  b8 a a f
  e8 d16 e g8 f
  e4 d \break
  g8 g f16 g f e
  e8 d16 e g8 f \break
  e4 d
  g8 g f16 g f e
  e4 r4 \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  U -- na can -- çó vui can -- tar,
  no hi_ha molt que s'és dic -- ta -- da,
  tre -- ta n'és d'un fa -- dri -- net 
  de la pri -- me -- ra vo -- la -- da.
  Ti -- ri ti ri tinc, 
  ti -- ri, tinc, tinc, tinc, tinc,
  tai -- na;
  ti -- ri, ti -- ri, tinc.
 }
 \layout {
  indent = 15
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}


Una cançó vui cantar,
no hi ha molt que s'és dictada,
treta n'és d'un fadrinet
de la primera volada.
 Tiri, tiri tinc, tiri, tinc, taina;
 tiri, tiri, tinc.

Esteve se diu per nom,
que en té gran anomenada;
no hi ha aplec ni sarau
que l'Esteve ja no hi vaiga.
La primera que hi fa anar
és la seva enamorada.
Ella sempre està dient:
— Esteve, no et cansis massa,
que en sería un bon perill
de rebre'n alguna airada. —
Quan ne són a mig sarau
van a fer la refrescada,
i ella amb el mocadoret
si li'n eixuga la cara.
I ella, sempre està dient:
— Esteve, per què no et cases?
— De casar ja em vui casar,
pro jo no em puc casâ encara;
tinc de gonyar lo diner
per arrendar-ne una casa. —
Qui li'n havía de dir!

Quina noia tan galana!
Si serà d'un veiot,
o d'un veí de can Saumanya,
de can Saumanya de Boix,
que n'és capità de banyes!