La mallarenga i el pinçà

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


LA MALLARENGA I EL PINÇÀ
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative d'{
  \key bes \major
  \time 6/8
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial 4.
  \autoBeamOff
  d8 d d
  g4 bes8 a4 bes8 \break
  g4. \bar":|" bes4 c8
  d4 d8 c4 bes8 \break
  a4 bes8 c c c
  bes8 a4^\fermata r8 d, d \break
  g4 a8 bes4 c8 
  d4 c8 bes a bes \break
  g4^\fermata r8 \bar"||"
 }
 \addlyrics {
  La ma -- lla -- ren -- ga_i
  el pin -- çà si se'n
  vol -- li -- en ca -- sà.
  Lan -- ti -- ru -- lu -- re -- ta
  si se'n vo li -- en ca --sà,
  lan -- ti -- ru -- lu -- rà.
 }
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{}
}La mallarenga i el pinçà
si se'n volíen casâ,
 lan tiru lureta,
si se'n volíen casâ,
 lan tiru lurà,
mes diu que els ne manca pa.
Si en veuen venir un grill,
 lan tiru lureta,
si en veuen venir un grill,
 lan tiru lurill,
que en portava un pa de mill.
— Ara de pa ja en tenim,
 lan tiru lureta,
ara de pa ja en tenim,
 lan tiru lurim,
de vi ja ens en estarem,
tot cantant i tot rient,
 lan tiru lureta,
tot cantant i tot rient
 ens en pairarem!