La mort de la missenyora

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


LA MORT DE LA MISSENYORA
\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key f \major
  \time 6/8
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial 4.
  r8 a a
  g4. e8 f g \break
  a8 f4 r8 a a
  g4. e8 f g \break
  a4. r8 c, f
  a4 a8 bes4 a8 \break
  \bar "||" \time 3/8
  a8 g fis
  \bar "||" \time 6/8
  g4 r c,8 e \break
  g4 g8 g4 g8
  a4. g8 a g
  f4. \bar "||"
 }
 \addlyrics {
  -A on vas tu
  ca -- ba -- lle -- ru.
  a -- on vas, tan de -- ma tí?
  -A veu -- re la mi -- se -- nyo -- ra,
  mes ai!, que di -- uen que_es -- tà_al
  mo -- rí, mes ai de mi!
 }
 \layout {
  indent = 15
 %  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}— Aon vas, tu, caballeru?
aon vas, tan dematí?
— A veure la missenyora.
 Mes ai!,
que diuen que està al morî. —
 Mes ai de mi!
— Vostra senyora n'és morta,
jo hi era quan va finir;
tres-centes monges hi havía
a ajudar-la a ben morir.
El dia del seu enterro
sant Ofici varen dir;
ne cremaven tres-cents ciris,
tot l'altar feien lluir.
Les campanes d'aquell poble
tot ho feien retrunyir;
enterraren missenyora
allà al peu del monestir. —
Ell se'n corre i no reposa;
ja és al peu del monestir.
ja se n'arrenca l'espasa
i la sepultura obrí.
— Alça't, alça't, missenyora,
que ton marit és aquí.
— Com m'alçaré, caballeru,
si sola no em puc tenir?
Casa't, casa't, caballeru,
i no quedis pas per mi;

i si Déu te'n dóna filles
posa'ls-hi el nom de mi,
i fè'ls-hi dir el pare-nostre
al vespre i al dematí.