Llibre de les besties (1905)/Glosari

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
GLOSARI


Acordar-se, v., determinar-se, decidir-se, resoldre-s.
Acostament, s., intimitat, passió, simpatia.
Adenançar-se, v., anticipar-se, eixir al davant.
Adoncs, adv., llavors, aleshores.
Aesmar, v., pensar, considerar, reflexionar, posar esment.
Afer, s., negoci, qüestió.
Agró, s., ànec?, au aquatica.
Ahirar, v., avorrir, odiar.
Ahurtar-se, v., topar, envestir-se de front; francès, heurter.
Ajustar-se, v., reunir-se, aplegar-se.
Alà, s., goç o ca lloper; castellà, alano.
Alberc, s., casa o habitació propria, diferent d'hostal, casa o habitació llogadiça.
Alduf, s., tamboret o tamborí; castellà, adufe (pandero).
Allongar, v., allargar, perllongar, continuar.
Atre tal, adj., altre tant, lo mateix.
Anap, s., copa o vas pera beure; italià, nappo.
Ans, adv. i conj., abans, sinó.

Apellar, v., nomenar, declarar; apellar quiti, declarar franc o lliure a algú.
Apoderar, v., véncer, subjugar, sotsmetre.
Ardiaca, s., arcedià; llatí, archidiaconum.
Ardit, s., recurs, actucia, enginy.
Arreat, da, adj., vestit, parat, dispost.
Asalt, ta, adj., simpatic, plaent, gallart, agradable.
Asauter-se, v., complaure-s, agradar-se, quedar satisfet.
Atényer, v., cumplir lo promès; partic. atès (lo promès sia atès, locució proverbial a Mallorca).
Auciar, v. Vegi-s Occiure.
Ausir, v., oir, escoltar.
Autrofar, v., otorgar, consentir, fer tracte.
Àvol, la, adj., mal, dolent, pervers.

Bassa, s., estany, llacuna.
Batre, v., açotar, colpejar.
Besant, s., especie de moneda.
Blasme, s., i Blasmar, v., injuria, mala fama, afronta, i rependre, injuriar; cfr. francès, blâme i blâmer.
Bordell, s., casa, carrer o barri ont habiten bagasses i dònes publiques.
Bram, s., braol, rugit de feres i altres besties.
Bruelar, v., braolar (en mallorquí bramular).
Buc, s., rusc, arna, caera d'abellas (castellà, colmena).

Cabirol, s., metat. de cabriol, animal selvatge; llatí, capreolus; francès, chevreuil.
Camiar, v., cambiar, baratar, i devegades mudar.
Captenir, v. comportar-se, i Capteniment, s., manera de trobar-se o de viure.

Cell, cella, pron., aquell, aquella.
Clam, s., clamor, invocació, crit, reclamació o queixa.
Cogitar, v., pensar, meditar, opinar.
Comiat, s., despedida o llicencia de partir : pendre comiat, dir adéu i anar-sen.
Consegüents, s., descendents, successors.
Concirós, adj., preocupat, pensatiu.
Cors, s., còs : ell son cors, per mà propria, per sí mateix, personalment.
Cosiment, s., guarda, protecció; en cosiment, a mercè, a submissió.
Cuidança, s., intimitat.
Cuidar, v., pensar, suposar, calcular.
Cuitar-se, v., apressurar-se, donar-se pressa.

Damnatge, s., dany, perjudici.
Dejús, adv., abaix, davall, a sota.
Deportar, v., recrear-se, divertir-se, solaçar.
Desconeixent, adj., ingrat, desagrait.
Despagat, da, adj., malcontent, queixós, mal satisfet. V. Pagat.
Desplaure, v., desagradar, disgustar.
Destrenyer, v., impedir, cohibir, apartar de.
Dubtar, v., témer, tenir por; cfr. francès, redouter.

Elet, ta, partic. de eléger (electus), elegit, da.
Empatxar, v., impedir, contrariar, posar obstacles.
Empetrar, v., impetrar, suplicar.
Endurar, v., sofrir, arrostrar; francès, endurer.
Ensems, adv., al mateix temps, simultaniament; llatí in-simul.

Entuxegat, da, partic., metzinat, enverinat; llatí, intoxicatus.
Environar, v., revoltar, rodejar; francès, environner.
Escient, a escient, a gratscient, aposta, a conciencia, am tota intenció; castellà, á sabiendas.
Escondir, v., excusar, defensar, disculpar.
Escrú, adj., airat, adust, ferotge.
Esdevenir, v., ocórrer, succeir.
Esmena, a esmena, adv., apart de, séns perjudici, a correcció.
Espaordiment, s., por, temor, esverament.
Esquinçar, v., esqueixar, rompre.
Esquivar-se, v., enfurir-se, irritar-se.
Estament, s., estat de salut, de vida o de fortuna.
Estremir, v., tremolar; castellà, estremecerse.
Exausir, v., oir, atendre favorablement, accedir.
Exellar, v., desterrar, i devegades anar-sen voluntariament, extranyar-se.

Fallir, v., faltar, mancar.
Fellonament, adv., desllealment, traidorament, i també iradament.
Fermar, v., pactar, convenir, cloure un pacte.
Flac, ca, adj., petit, magre, diminut, feble.
Foll, lla, adj., imbecil, boig; folla fembra, meretriu, dòna pública.
Freixura, s., tot o part de les entranyes o visceres; castellà, asadura.
Frevol, la, adj., fluix, debil, moll.

Gastar, v., devastar, tudar, fer malver.
Gatge, s., reguart, garantia, penyora.

Gitar, v., expulsar, fer exir, devegades tirar.
Gosar, v., atrevir-se, arriscar-se.
Guarir, v., curar, recobrar la salut.
Guasardó, s., recompensa, premi; castellà, galardón.

Hoc, adv., afirmació : sí, cert, efectivament.
Hostal, s., casa o habitació llogadiça. V. Alberc.
Hujat, part., irritar, enutjat, agraviat, ofès; devegades cansat o fadigat.

Inaesmable, adj., incalculable, dificil de precisar.
Irós, sa, adj., irritable, coleric, propens a l'ira.

Jatsia, conj., encara que, no obstant, am tot i que.

Llarc, ga, adj., generós, donador, abundós.
Llausangeria, s., adulació, alabança servil o immerescuda; castellà, lisonja.
Llepar, v., tastar passant-hi la llengua.
Llevar, v., produir, fructificar.
Llig, s., llei, creença, religió.
Llogar, v., gratificar, obsequiar.
Lloguer, s., gratificació, propina, per-beure.
Lluerna, s., cuca de llum.

Macip, pa, s., menor d'edat, pubill subjecte a cura de persona major.
Maestre, a, adj., astut, destre, habilidós. Maestria, s., astucia habilitat.
Malestant, adj., dolent, desagradable, mal fet.
Malgrat, adv., contra voluntat o desig, per força; francès, malgré.

Malmirent, adj., mal vist, avorrit.
Malvestat, s., malesa, dolentia, devegades delicte o crim.
Malvolença, s., mala voluntat, oi, avorriment.
Menar, v., moure, remenar.
Messió, s., gast, despesa.
Mils, adv., millor, am preferencia.

Nodrit, da, part., criat, educat.

Occiure, v., matar, assassinar.
Ors, s., ós; del llatí ursus (n. b. el femení onça, per orsa o orça).
Orifany, s., elefant.

Pagat, da, part., satisfet, content.
Paó, s., pago real; francès, paon.
Par, adj., igual o consemblant.
Paría, s., companyia, intimitat, privança.
Parrà, v., futur de parer, parèixer.
Participar, v., viure en companyia, tenir relació o tracte freqüent.
Pausar, v., reposar, descansar.
Pec, ga, adj., neci, beneit, ignorant.
Pélac, s., gran extensió o deposit d'aigua.
Pensar, v., cuidar, tenir cura o esment.
Percassar, v., cercar, tractar d'adquirir.
Poc, ca, adj., petit, humil, plebeu.
Pres, adv., prop, proxim.
Presentalla, s., regal, do, obsequi, present.
Proferta, s., ofrena, oferiment : de proferir, oferir.
Proom, s., home de bé i de caracter, persona principal; del llatí probum hominem.

Pus, adv., més; del llatí plus.
Puxes, adv., aprés, després; del llatí postea.
Puis, adv., igual significat que puxes.

Querir i Querre, v., cercar, demanar, reclamar.
Questa, s., capta, qüestació.
Quiti, adj., franc, lliure, indemne.

Regisme, s., regne, estat, reialme; francès, royaume.
Request, part., de requerir o requerre; v., Querre.
Res, s., cosa; gran res, abundancia, munió, gran quantitat o nombre.
Retentir, v., ressonar, fer gran brugit; francès, retentir.
Retre, v., tornar, retornar, entregar, restituir.
Revenir, v., reanimar, retornar força, reforçar.
Romandre, v., quedar, restar; pret. i part., romas.
Romanalles, s., rests, sobrances, desperdicis.

Sadollament, s., afartament, replecció.
Samit, s., especie de roba o teixit de molt preu.
Senglar, s., porc espí o singlar; francès, sanglier.
Senyoratge, s., domini, govern.
Simi, s., mico, mallorquí monea; del llatí simium; italià, scimmia; francès, singe.
Sobrar, v., vèncer, sotsmetre, superar.
Sojornar, v., estar-se o habitar am pler i repòs; francès, séjourner.
Sold, s., sou, moneda.
Sots, prep., sota, davall.
Sotsmès, part., de sotsmetre; subjecte, subdit.

Tanyer, v., importar, correspondre, pertànyer.
Tinentlloc, s., representant, substitut, lloctinent.
Tirar, v., atraure; francès tirer.
Tolre, v., llevar, privar de, pendre.
Tolt, part., de tolre; pres, llevat.
Torbar, v., pertorbar, destorbar, dificultar, devegades tardar.
Tort, s., agravi, injuria; a tort, injustament, séns dret ni motiu.
Trametre, v., remetre, enviar.
Trasc, v., pret. de traure; tragué, llevà.
Treballat, part. de treballar; passar afany, esforçar-se; fadigat, cansat.
Tro, prep., afèresi d'entró i dentró; fins a tant, mentres que.

Veguer, s., oficial representant del monarca; del llatí vicarium.
Volenter i volenters, adv., de tota voluntat, de bona gana; francès, volontiers; italià, volentieri.
Volp, s., guineu; llatí, vulpes.
Volpell, adj., astut, maliciós i covard, com la volp.
Volpellatge, s., malicia vil, covardia astuta, desllealtat, traidoria.