Lo Torn de Sant Christófol

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


OBRES FESTIVES
______
LO TORN DE SANT CHRISTÓFOL.
~~~~~~~~~~~


 Puix que saps lo que te estime,
Contarte vullch, amich meu,
Lo qu'em dona en esta vida
Mes gust y entreteniment.
Molt bé saps que á San Christófol
Asovint vaig, perque sé,
Que de tots los de Valencia
Es éll lo millor convent.
En éll se troba lo afable,
Lo amorós y lo discret;
Lo virtüos y apacible;
Lo lliberal y cortés;
Lo curiós, polit y noble;

Lo constant y lo prudent;
Lo relijós y lo cast;
Lo llegal y lo perfet.
Estich jo tan agrahit
De les mercés que de éll reb,
Que per, éll de bona gana
La vida que tinch pedré.
Jo les vullch á totes tant
Que en sentirles que les sent,
En lo meu cos se belluga
Lo cor, lo feche y lo lleu.
No sé jo, per vida mehua,
Manyo meu, lo que m'han fet,
Que já no me trobe alegre
Lo dia que no les veig;
Puis apenes jo demano
Per una, quant diligens
A parlarme molt alegres,
Per una m'en ixen tres.
Fánme pasar á la reixa;
Ríchme un rato, pase el temps,
Y si están molt ocupades
No parlem per lo rallet.
Per miracle pera mí,
Sol haber impediment,
Que corojo no só devot,
Lliure estich de un mal succés.
¡Si saberes lo que pasa
Un devot! jo sé molt bé,
Que un marit no patix tant
En una orada muller.
Un devot, si hó consideres,
Feste conte que es un prés,

Que á les guardes y al Alcait
Bona cara els ha de fer.
En un convent lo devot
A pasar vé lo mateix;
¿Volsho veurer? vaig á dirte
Lo que pasa un penitent.
Aplega un devot al torn,
Y si acás en éll hiá gent,
A tots se lleva el sombrero,
Fent dos mil acataments.
El que es conegut li diu:
—Senyor meu, toque vostè,
—No senyor, vosté negocie,
Que entre tant jo aguardaré.
—No senyor, vostè demane,
Que no só tan descortés.
—Molt bó es aixó!—Quedo estigas.
—No faré tal per ma fé.
—Vosté deixes já de quentos,
Que jo sé lo que dech fer.
Ύ en aquestes cóses pasen
Mig hora de compliments.
Toch, toch, al torn;—Deo gtatias,
Diu la monja: ¡áh, senyor meu!
A qui demana?—Demane
A ma senyora Babech.
—¡Jesús, quina aparició!
¡Válgam Deu, de ahón pareix?
—Así estich jo cada dia.
—Mil die há que no el veig.
—Qué hiá de nou dels gabajos?
—Lo que es diu de estos pobrets,
Que ha de fer un tiratot

De sá hacienda nostre Rey.
—Quánt venen los comediants?
—A quince del mes que vé.
—Y es bona la companyía?
—Bonísima dihuen que es.
—Los bous son en lo Mercat?
—Sí senyora, allí han de ser.
—Digam, senyor, y ¿han de eixir
A torejar caballers?
—Tinch entés que no ix ningú.
—Qué dihuen de este Virrey?
—Que li agrada molt lo arrós.
—Bo es lo arrós si está ben fet!
—Cóm li vá de gobernar?
—Goberna admirablement.
—Cóm no há vengut la estafeta?
—La ha detenguda la gent.
—Ahón ballen? quí te les joyes?
—Pense que en Benimaclét.
—Qui es lo mort, que la Séu toca?
—La muller de un correjer.
—Qué hiá de nou de les guerres?
—Per ma fé que no en sé res.
—A fé que em donen cuidado!
—Tantes cóses diu la gent,
Que á ninguna vullch dar crédit.
—Lo nostre Rey, senyor meu,
Tinch per molt cért, que á la llarga
Ha de tenir bon succés.
—Qué tenim de son amich?
No me dirá qué s'ha fet?
—Senyora, s'ha posat frare.
—Diga, d'ahón?—Del Remey.

—¿Qui ix vesprá de Sant Joan,
Per capitá dels Armers?
—Ambrós Moria, mon nebot!
Li té prestat lo nanet.
—Dígam, no fá gran calor?
—Sí fá temps d'anar nohuets!
—Vindrá demà per así,
Que ara em fá mal lo ventrell.
Mire, no vullch molt cansarlo;
Esperes y avisaré.
Toca prest la campaneta,
Baixa la monja corrent,
Y abans de parlar paraula,
Aguayta p'el foradet,
Y mira com pasetjant,
Se está lo pobre fonent
De aguardar á qui es posible
Acás no volerlo bé;
Perqué en lo temps que ara corre,
Es cósa molt contingent,
No voler á qui bé vol,
Voler á qui no vol bé.
Ella el crida, y éll s'acosta
Mes alegre, y mes content
Que los cautius que han vengut
Aquestos dies de Alger.
Demánali cóm está,
La senyora fá el mateix,
Gom si no se hagueren vist
De Sant Joan á Giner.
Fica lo cap dins lo torn,
Y ella diu: «parle baixet,
Que está así prop la priora;

Que no os senta molt la veu.»
Y lo pobre fet un mártir,
A ser vé tan obedient,
Que sent lo tal contrabaix,
Per contentarla, es tiplét.
—Qué's feu ahir que no el viu?
—Tinguí un poquetde quefer.
—Al Grau. s'en degué d'anar!
Qué's pensa que tot no heu sé?
Ja m'han dit que en unes dones,
D'estes del punta corrent,
Tapadetes á mig ull
Que van fent lo vell francés,
Parlar lo veren ahir;
Puix á fe que no m'ho déu!
Perqué á saber lo que pase
Jo así dins ficá per éll,
Bé m'estimara en lo just.
—Senyora, això de mí creu?
—Diga, cóm vé en mentiretes?
—Qué té, mongeta, qué té?
—Que si es burla es una cosa,
Mes si no...—Ménten, viu Deu!
—No té pera qué jurar;
De res de lo que diu crech,
Que sé molt bé ses pasades:
Sap que ha de fer? vájasen,
Y no em torne así en sa vida!
Que no tinch de pedre el seny,
Per un hóme tan ingrat
Que no coneix mes intents.
—Jo la vullch mes del qu'es pensa,
Que el meu amor no el coneix?

Si sap que per eixa cara
Estich un astrólech fet,
Puix per pensar sempre en ella,
Ni repose, dorch ni bech,
Pera qué cels me demana?
Pera qué em fá pastorets?
Jo pense que ella desitja
Que perda lo enteniment.
—De segur que no pedrá
Lo que no ha tengut ni té.
—Deixes de quentos, y pase
A la reixa.—No pot ser,
Que es dia de Comunió,
Y en tals dies no podem.
Víngasen enjorn demá.
—Sí faré.—Lo que pot fer,
Venir tart com acostumbra.
—D'aixó me'n guardaré bé;
A quina hora puch venir?
—Allá devés de les tres.
—Reste, manya, en hora bona.
—Deu lo guarde, jumillet.
—Dígam, hi resta enujada?
—No per cért; y éll?—Jo, de qué?
—Puix jo m'en vaig molt contenta.
—Ja saps, manya, que só teu.
—Recordes de mí esta nit.
—Sense aixó no dormiré.
—Deu lo guart de tenir deutes.
—No m'han de faltar secrets.
Totes estes coses pasa
Lo devot que es un dement,
Que tot vé á ser una cosa,

Menys la cota y lo barret.
Prou millor m'en folgue jo
Quant m'asente en lo banquet;
Mirant lo que en lo torn pasa,
Me pareix un entremés.
Per qué vé Vicent y diu:
—Senyora, prenga la llet!
Alií van les camarrojes,
Los ous, la beta y la neu.
—Senyor Vicent, per sa vida
Vatja per lo coquiller,
Y de camí prenga y porte
Quatre caneles de seu
-Los diners embolicats
Van en eixe paperet.
—Senyora, así está Simó.
—Simó, dígali al paler,
Que cóm se descuida tant;
Ahí vá lo que li dech,
Y pera les dos tortades
Prenga buit fulls de paper.
—Senyores, la llavanera.
—Válgam Deu! á, est'hora vé?
¿Qué no pot llansar de veure
Que tenim dos mils quefers?
—Senyora, vosté perdone,
—No haguera vengut mes prest!
—Senyora, así está lo sastre.
— Asansa, cride á Oliver.
—Senyores, qué's lo que manen?
—Só Oliver, vatja corrent
Al Mercat, y mire, pórte
Dos lliures de moscatell,

Y de tàperes y olives
Cosa de quatre diners.
Pase á la Peixcatería,
Y mire si veurà peix,
Que lo convent há molts dies
Que no sap qué cosa es.
Senyora Eugenia.—Qué mans?
—Ha portat aquell billet?
—Sí, senyora.—Y qué li ban dit?
—Pase al cego y heu diré.
—Senyora, así está el bescuit.
—Per cert, Simó, no el entench;
Cóm lo porta tan cremat?
—Tot lo qu'es pot fer s'ha fet;
¿Pensa vosté qu'en lo forn
No tenim altre quefer?
—Per cert que es bona disculpa!
Qué's roba de Genovés?
Lo millor de tot será
Tornar al forn de la Creu
Nova, que tenen cuidado
Y paler de millor seny;
Prenga, y porte eixa tortada.
So Vicent, porte un tinter.
Asausa!—Senyora!—Vatja,
Y porte aquesto roquet
A cása la llavanera,
Qu'está davant Sant Francesch.
Eugenia, tanque eixa porta,
Que no ens vetjen del carrer.
—Ave María.—Deo gratias.
—A la senyora Cortés,
Avisará que está asi

Mestre Donís lo fuster.
—Senyora, prenga la mel,
Lo meló y els formatjets.
—Só Vicent, este meló
Está poch escrit y es sem.
Toch! Toch! toch!... á sor Matilde.
—Puix la demana, quí es!
—Lo escolá de Sant Thomás.
—Pasarém, puix, al tornet.
Toch! Toch!—Deo gratias.—Avise
Qulestá así lo moliner.
—Senyor Vicent, no se'n vatja,
Que ha de portar un present.
Toch! toch!—Deo gratias, qui crida?
—Dos frares de la Mercé.
Toch! toch! toch!—Deo gratias.—Cride
A sor Manuela Ferrer.
—Qui la crida?—Dígali
Que una dona de Torrent.
Toch! toch!—Deo gratias.—Senyores,
Volen flor de taronger?
—Ne du molta?—Sí, senyora.
—Esperes y avisaré.
—Toch! toch! toch!—Ahí vá el oli,
Les peres y el quarteret.
—Lo Sant Christófol demanen,
Qu'está mal Miser Fuster.
—Lo senyor Mosen Gregori
Per lo Sant Christófol vé.
—A la senyora Manrique,
Só Vicent, es menester!
—Ah! señor Mosen Gregori;
Hágame usted la merced

De llevar el Sant Cliristófol.
—Señora mía, está bien!
Y si ustedes, mis señoras,
Tomáran mi parecer,
Aunque mas me importunasen
No le prestara, pardiez!
—Señor, eso es caridad.
—Desdichada cosa es;
Todos por el Santo vienen
Y no dan un alfiler:
Ustedes, señoras, miren
Si le falta algun joyel,
Y dénme con que limpiarle,
Porque á fé lo há menester;
Que está muy lleno de polvo
De la cabeza á los piés.
Miren en qué día vienen,
Con tanto lodo y llover!
—Señor, la necesidad
Siempre careció de ley.
—Si necesario no fuera
No le llevara, ¡pardiez!
—A la senyora priora,
Que está así el señor marqués.
—Una lliura de besquits.
—De quáls vol.—Dels redonets.
—Asansa!—Senyora.—Mire
Si son bons eixos diners.
—Sí senyora, tots son bons.
—Prenga els bescuits.—Dónemels.
—So Vicent!—Qué es lo que mana?
—Acostes así propet:
Portem dos dinés de fetje,

Una fulla y un cervell.
—De fetje, senyora mehua,
No en volen fer dos dinés.
—Dígali que es pera mí,
So Vicent, al carnicer.
—Senyora, prenga lo sucre,
Los pinyons y lo ayguardent.
—A una póbra, caritat
Si fan per amor de Deu.
—Germana, Deu la remedie;
Aguardes, prenga un diner.
Toch! Toch!—Deo gratias.—Senyores,
Volen, vostés, ramellets?
—Ves en bonhora, giqueta,
Que ramellets no en volém.
—Asansa!—Qué es lo que mana?
—Que vatja y porte del Trench
Una lliura de estadal.
—Senyora, así está el barber.
—Per sa vida, so Vicent,
Recordes dels ventallets.
—Una lliura de composta,
—Qué val?—Dos y mig.—No menys?
—Hixó es lo que val, rulleta.
—Senyora, así está Mateu.
—So Oliver!—Qué vol, senyora?
—Que vatja vostè corrent
Per les tortaes, que tinch
Por que les cremen, manyet.
—Pos á la pastisería
Per elles vaig.—Vatja prest.
—Eugenia?—Qué es lo que mana?
—Quatre diners de doncell,

Quatre de fenoll marí,
Y un parell de cohombrets;
Está ahí Asausa?—Qué vol?
—Dóneli aquest cubilet,
Y dígali, que va dins
Lo sou de mástich é incens.
Toch, toch!—Deo gracias.—Qué mana?
Senyora, prenga lo fetje,
La fulla y el cervellet,
Los sigrons y les lletugues,
Les pomes y els llimonets,
—So Visent!—Qué es lo que mana?
—Torne este fetje al moment;
Tórnelo, que té veneta
Y s'esgarrifen les dents.
—Está bé: vol altra cosa?
—So Vicent, fásam mercé
De portar dos aleluyes,
Y un sou de carn sense greix;
Tinga dos reals valencians.
—Jo, senyora, noia entenen!
Dígam: qué son aleluyes?
—Turmes; ara sí que heu sé!
Que aleluyes son aquelles
Que solen vendre els llibrers;
Fetje blanch sé que li dihuen
Allá en lo Peu de la Creu,
—Y les de la Purítat?
—Consolació; creeu jo qu'es.
—N' Asansa.—Senyora.—Prenga;
Aquestos quatre rollets
Y eixo tros de codonyat,
Y mire, pase al rallet,

—Senyora, vaig en seguida,
Que tinch un poquet que dirli.
Pero ha de ser de secret.
—Senyora, así está el capser.
—Senyora, prenga els codonys,
Les panses, y los cardets,
Los tapias, y lo cresol,
La antorjera y lo meger.
—So Oliver: ¿cóm s'ha olvidat
De portarme lo paper?
—Per cert, que no tinch memoria;
De matí li'l portaré.
—Prenga, puix, eixe cabás,
Y en l'hora, de matinet,
Comprem set dinés de fulles
Y un parell de melonets;
Y dos onces de satjí,
Mire que es molt menester.
De matí, senyor Vicent,
Un mes en sá que no el veig;
Avise al doctor Curfá.
—Molt bé está; Jo avisaré.
—Oliver, tanque eixa porta,
Que es de nit ara mateix;
Vicent, encenga eixa llàntia,
Que tineb un poch de quefer.
 Aquestes coses me causen
Molt gran entreteniment;
Asó es lo que gust me dona,
Que es aire tot lo demés.