Lo catalanisme - Pròleg

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Sou al capítol «Pròleg»
Lo catalanisme
Download-icon.svg Descarrega l'obra
Breezeicons-actions-22-go-previous.svg Pòrtic Part Primera Breezeicons-actions-22-go-next.svg


AL JOVENT DEL "CENTRE CATALÀ"


——————


 Entremitj del ensopiment que s' ha apoderat de la gent de la nostra terra, en quant té relació ab los interessos morals é intel·lectuals, veig en vosaltres certs afany de saber y ganas d' estudiar. Vos ofereixo, donchs, aquest llibre, no ab la pretensió de que 'l prenguéu com obra de text del Catalanisme particularista, sinó ab la més modesta de que vos fassi lo meteix servey que fa un programa als que cursan una assignatura.

L'Autor. 


QUATRE PARAULAS AL LECTOR
——————


 Avans de entrar en materia, nos interessa dir quatre paraulas sobre com s' ha fet aquest llibre, que té la seva historia, puig que la cosa mes insignificant no deixa de tenirla.
 A mitj Febrer poch més ó menys, va ocórrens lo pensament de celebrar la diada dels «Jochs Florals», que hem de presidir aquest any, ab la publicació d' un llibre sobre Catalanisme. Concebut lo pensament, vam resoldre realisarlo, sens amidar las dificultats. La primera ab que vam topar, fou del ordre material. Necessitavam paper, y com no n' hi havia de á propósit en los magatzems, vam haver d' encarregarlo exprés. Aquesta petita dificultat nos va fer perdre quinze dias.
 A primers de Mars va rebre la imprenta los primers originals, y al endemá vam corretjir las primeras probas. Haviam convingut ab lo impressor, que 'l dia 20 de Abril li entregariam lo final, á fi de poder ell terminar la confecció del llibre en temps útil; y efectivament, lo dia marcat, ha rebut las darreras fullas. Lo llibre queda fet y en disposició de ser donat á llum, mes ¿lo contingut se resent tal vegada d' aquestas pressas?
 No podem dirho, puig al estampar aquesta advertencia preliminar en lo primer full, qual impressió vam deixar pera l' últim, no hem tingut quasi ni temps de rellegir lo llibre. De segur que s' hi notarán vuits; de segur que s' hi trovarán repeticions. Nosaltres n' hem observat bastants dels primers y algunas de las darreras. Aquestas hi fan poch mal, puig que sóls dependeix de la benevolensa dels lectors lo dispensarlas. Aquells no tenen ja remey, per lo qual hem de reduhirnos á consignar que, si ara fós á fer, desenrotllariam algunas ideas que no hem fet més que indicar.
 Al rellegir molt per damunt lo nostre travall, se 'ns ha ocorregut una observació que no deixarán de ferse los que lo llegeixin. Lo carácter catalá, dihem en éll,—y en aquest fet basem una bona part dels rahonaments,—es eminentment analisador y poch amich de generalisacions, y 'l nostre llibre está generalisant quasi constantment. O són, donchs, los nostres rahonaments falsos, ó 'l nostre llibre es poch catalá.
 Realment, generalisem bastant: pero notis, que hem procurat fugir de idealismes y abstraccions, basantnos sempre en los fets, comprobats per la observació directa. No nos apartem, donchs, del criteri positivista que es l' únich que escau al particularisme. Per altra part, no tenim cap inconvenient en confessar, que hem fet esforsos pera generalisar, no sóls á fi de acomodarnos al gust que se 'ns ha empeltat, sino perqué lo particularisme te reunits ja prou elements pera poder fundarhi sa teoría. Las nostras generalisacions, ademés, son dolentas ó bonas. Si son dolentas, confirman lo que dihem sobre 'l carácter del nostre poble, del qual lo nostre llibre será una demostració més: si fossin bonas, no voldrian dir sinó que, ó nosaltres som una excepció á la regla general, que la confirmaria, ó que la materia s' hi presta tant, que fins los menys aptes trobem medi de condensar los principis que se 'n desprenen, fentlos servir de base á un sistema.
 Hem posat al nostre llibre lo títol massa general de «Lo Catalanisme.» En lo subtítol precisem ja més lo pensament que hem procurat desenrotllar.

 Barcelona 22 de Abril de 1886.