Mentres pasa la diana

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Mentres pasa la diana
Chuguét còmic, en un acto y en vers castellano y valensiá
Anònim
 BaixaMENTRES PASA LA DIANA.

Chuguét còmic, en un acto

Y EN VERS

castellano y valensiá.PERSONAS.

D. Pascual.
Conrado, su hijo.
D. Juan.
Elvira, su hija.
El tio Róc.
Tomasa, criada.
El tio Chuan.
Un chiquét.


ACTE UNIC.

El teatro manifesta el interior de un contador de la casa d'un fabricant de paños, en diferents obchéctes de fábrica. Al foro un balcó; á la dreta, dos pórtes y entre el espay de una y átra un bufét: á l'asquerra, en primer terme un atre balcó y en segón átra pórta.

ESENA PRIMERA.

D. Pascual, escribind: póc despues el tio Chuan.

Tio Chuàn. Es pót pas'avànt? (De la pórta)
D. Pascual.  Avánt.
Tio Chuàn. Bón dia tinga vosté. (Entránd.)
D. Pascual. Este ya sé á lo que vé. (Apart.)

Buenos dias tio Chuan. (Alt.)

Tio Chuan Cóm en podria esplicar!..... (Apart.)

óu que volia qu'en dára.....
pero si mal li pegára (Alt.)
no comense á bunegar..

D. Pascual. Que volia?
Tio Chuan.  Ya eu sabrá.....

no mo coneix en la trasa?

D. Pascual Es algún pá de filasa

ó algun cóve d'alquitrá?.....

Tio Chuan. No es cósa per eixe estil.
D. Pascual. Pero qu'es, avánt aném.
Tio Chuan Vosté ya sabrá qu'estém

en el vintidos d'Abril.

D. Pascual. Hóme diga..... ¡bón chaulít!

espliques ya tio Chuan;
no estigam asi parlánt
hasta qu'es fasa de nit.

Tio Chuan. Pos yo liu diure, sap qu'es....
D. Pascual Vechám si en eixirem d'esta.
Tio Chuan. Que volia eixi'á la festa

y en faltàven els dinés.

D. Pascual. Pos mire li falta tod.
Tio Chuan. Aixi mo diu?
D. Pascual.   Está clar

tio Chuan.

Tio Chuan.   En fá ascuallar.....
D. Pascual. Pos no s'ascualle.
Tio Chuan.   Del bot!

nem fasau.

D. Pascual   iVálgame Dios!

vosté en vól fer aburrir.....
sap pues que li tinc que dir,
qu'es un hóme mol visiós.
Sempre l'ancontre de taina,
preguntand sempre «aon aném».....
si fán bóus á Bocairént:
per Tót-Sáns á Cosentaina;
per Pascua no falta créu,
per San Antoni á rustir.....
asó so pot inferir
solamens aquell qu'ó veu.

Tio Chuan. ¡Cóm ha de ser!
D. Pascual.   Feno bé.....

iSen Cheróni qu'en sostinga!
triunfe y gaste aquell que tinga
y aguantes el que no té.
Para tót es nesesari
arreplegar mes dines
qu'els que cobren en un mes
en casa de un potecari.

Tio Chuan. Ya en pensava este quefér, (Apárt.)

sempre tiránmeu en cara.

D. Pascual. Millor fora qu'em pagára

el añ qu'en deu de lloguer.....
en faria un gran favor.

Tio Chuan. Anem tot se pagará.....
D. Pascual. Eix'es el conte qu'es fá

tot hóme mal pagador!
Repareulo..... un canalobre,
sempre en llastimes y pena,
aburrit de fer faena
y sense pasár de pobre.
Tot per falta de cuidado.

Tio Chuan. Botoá la canterella.....

unos nasen con estrella,
y otros nasen estrellados.

D. Pascual. Per mi ó diu, pos s'angañat:

no tinga tan llárc el pic.....
que si m'ancontre hui ric
es perque be ó tinc guañát.
Yo soc hóme, ascolte be;
que tocand á la matéria
no he vist ninguna comédia
ni h'entrad en cap de café.
Lo que he pogúd he alforrát;
ya tinc vint añs estos trastos
y sols per evitar gastos
soc viudo y no m'ha casát.
Esta es tota la cuestió.....
¿U'anten tros de chirivia?
de modo que hui en lo dia
soc hóme de mich milló.

Tio Chuan. Mare de Deu!..... friolera.

¡Cuand diner!

D. Pascual.   Ya m'el vech vindre. (Apárt.)
Tio Chuan. Si els aplegára yo á tindre.....
D. Pascual. S'els gastava en una fuera.
Tio Chuan. No tant.....
D. Pascual.   Vosté considere.....
Tio Chuan. No es menester.....
D. Pacual.   Tio Chuan
qu'el que no mira en avant.....
Tio Chuan. O se ya: cau en arrere.
D. Pascual. Pos entonses ya m'irrita;

ya m'ha tornad la calor.....

Tio Chuan. Pero....
D. Pascual.   Si señor, si señor.  (Incomodád.)

(Serenánse de pronte. Pausa.)
Digam pues, ¿cuant nesesita?

Tio Chuan. Para eixir d'els meus apuros

sense la pólvora..... no;
sense cap d'apelasió
lo meñs, lo meñs, son tres duros.

D. Pascual. Qu'ha dit?  (Pasmanse.)
Tio Chuan.   Tres duros, no es broma.
D. Pascual. Vacha, vacha al alquitrá;

pos si en tres duros n'y ha
p'a fer un viache á Roma.

Tio Chuan. Del carái, venim á venit.
D. Pascual. Amigo, els dines sem bólen.....

tots fan de mi lo que vólen   (Apárt.)
perqu'en coneixen el chénit.
Al final m'ha de chelar   (Alt)
para que volém raons.....
pero entrém en condisions
per cuant mes ha de tornar?

Tio Chuan. Ya sap el chénit que tinc.
D. Pascual Vosté pense, pegue bóltes.....
Tio Chuan. Per Nadal ó Carnistóltes.
D. Pascual. Uapo pues, si qu'en convinc.

Pero cuidado.....  (Donanli els dines.)

Tio Chuan.   Ya eu sé.
D. Pascual. Alerta en lo que m'ha dit.
Tio Chuan. Cóm yo sempre li ha cumplid.....
D. Pascual. S'ácabat.
Tio Chuan.   Pasaro be.  (Marchand.)
D. Pascual. Mireu y be s'en va curro
el gran trós de cansalada.....
Tio Chuan En acaband de la entrada,  (Chiranse.)

vindré á darli menchá'l burro
y á fer els demés queférs.

D. Pascual Mire y en falta advertir

que mos vinga en el vestir
y el vorán els forastérs,

 (S'en vá el tio Chuan y despues torna.)

Qu'els pedriquen ó disputen

lo que pensen han de fer. ...
por señor, còm ha de ser,
estos son els que disfruten.  (Alsanse.)
Papelero ó teixidór,
lo mateix pares que fills
ells s'han porten els conills
y es menchen tót lo millor,
pero despues vé'l dolor,
perque cóm es natural
s'els acaba el bon chornál
y dormen hasta en pesebres
demà s'ancontren en febres
y á morir al hospital.
Hómens de Cristo, alforreu;
en el vostre viure está.....
que ya un dia de demá
es menester que penseu.
Feüo no mes per la creu
del que par tots va morir.....
no mediteu, y al patir
el vostre queixarse es
«ay señor, no tenim res
qui mos havia de dir!..... »
Supòse que vé'l disapte.....
yo m'anfurix, re palleta.
Alforreu una peseta
no mes del vostre recapte,

¿que vos costará este acapte

tan sensillo y limitad
y de tanta utilitad?.....
Pues no señor, vé'l dumenche:
dumenche has dir, tot mo menche.....
y el dillúns van per fiát.
¡ Ay teixidor, papelero !
yo que les faltes t'alegue
un gran treball t'ancarregue,
esto es fico y verdadero:
cuidado en ser macadero
en tot temps la toleransia,
en lo que gastes sustancia
y groses faras les galtes....·
amigo les meües faltee
queden p'als segos de Fransa.
¡Eu! yo he pogud olvidar
encaprichád y tan pronte,
qu'en falta acabar el conte
y que tinc tant qu'arreglar.....
¡del recarát! aixi es,
yo m'antretenia asi
y mentre tant el matí
sen pasa sense fer res.

 (Al anar á prendre asiento, torna á eixir el tio Chuan.)

Tio Chuan. Asi baix ya un corredor.
D. Pascual. Esta píndola es mes agra.

¿Quin corredor?

Tio Chuan.   Llana-magra.
D. Pascual. No dic, millor que millor.
Tio Chuan. S'aspera baix en la pórta.
D. Pascual. ¿Sap para qu'en vé á buscar?
Tio Chuan. Li güa volgud pregnntar,

y ma dit que no m'importa
qu'ell busca al Señó Pascual.

D. Pascual. Dígali si vé per llana
qu'en acaband la diana,

ya's vorem allá en l'hostàl.
Siga pronte; vamos apte.....
y advertixca á Samarroca
que cuand vinga per la troca
se li donará el recapte.

Tio Chuan. Teresa la Cherevía

pregunta si es fá faen;
tanbé la tia Replena.....

D. Pascual. Dígales que hasta mich dia;

y tanque bé tio Chuan,
que no s'acoste ningú..... (S'en vá el tio Chuan.)
cuand mes gránd quefer té ú
mes el van importunand.   (S'asenta.)
A vore pues qui s'atraca.....

ESENA SEGÓN.
D. Pascual, un chiquét que apareix en un pá de filasa al
cap, y despues el tio Róc.
D. Pascual. Dél recarát, bó! bó! bó!
Chiquét. Aón vól que li deixe asó?.....
D. Pascual Deixau damunt d'eixa saca.

(Deixa el pá de filasa aón li mana.)
Vinticuatre y pórte dos.....   (Contand.)
xixanta, xixanta tres.....

Chiquét. Señó Pascual vól res m s?
D. Pascual. No vullc res mes.
Chiquét.   Pos á Dios.

  (S'en vá é ix el tio Roc.)

Tio Roc. Bón dia mos done Deu.
D. Pascual. Eu, que lo qu'en pasa es trist..... (Apárt.)

pos señor asó está vist;
que no faré res ya's veu.
Caramba qu'estic anquiét.
¿Y el tio Roc que mos diu?   (Alt.)

Tio Roc. Que fa calor en l'estiu

y qu'en l'ivern mos fa frét.

D. Pascual No, pos yo tinc bón humor;

vingam eu bachilleries.....   (Incomodad.)

Tio Roc. No son lo mateix els dies.....
D. Pascual. Conque.....
Tio Roc.  Yo.....
D. Pascual.  Qué?.....
Tio Roc.  Si señor.....
D. Pascual. Est'hóme no te trellàt.  (Apárt.)
Tio Roc. El llit..... lo demes al riu.....

es sért. Ah! Ah! Ah!  (Riense.)

D. Pascual.  Y es riu!  (Apárt.)

Pos señor quede enterad.
Si d'esta manera aném
no podrem averigüar.....
parlem un poquet mes clar  (Quidránd.)
á vore si s'antendrem:
que diu del llit?.....

Tio Roc.  Yo? carát,

no res..... ¿ y que tinc que dir ?

D. Pascual. Ya üa pogud definir,

es qu'estava andormiscad

Tio Roc. El llit üapo ya se vé.
D. Pascual. De segur que mo pensava;  (Apárt.)

pero com d'ell marmulaba.....  (Alt.)
¿ ha dormit bé?

Tio Roc.  Molt re bé.

Man despertad les campanes
y entonses pa mi m'ha dit:
« caramba, deixem el llit:
pasechém para fer ganes.

D. Pascual. Vosté no les té menudes.

¡Chesus que ganes millors.....  (Apárt.)

Tio Roc. Les tinc machors y menors:

Pero may les he perdudes.

D. Pascual. Se li coneix en la trasa.

Este, es un fartó complet. (Apárt.)

Tio Roc. ¿ La chicota qu' s'ha fet?
D. Pascual. Es á comprar á la plasa.
Tio Roc. Haurá comensad la festa?.....
D. Pascual. Hóme, será regular.
Tio Roc. Ara ó voré hasta almorsar. (Saludánd y s'en vá)
D. Pascual. Yo t'acurtaré la cresta.

No he vist hóme mes tosút,
ni tampóc de meñys trellat,
un mes que tinc el pegát.....
asi estic per, qu'he vengud.
Per tindre la chica asi
servint, que mol bé li pague,
venen festes y m'el trague.....
asó sóls em pasa á mi.
A lo millor me se riu,
yo vullc que s'en vacha pronte
y á mi em pareix qu'es fá conte
de pasar asi l'estiu.

ESENA TERCERA.
El mateix, y Tomasa en una sistella y un ambud
en la mà
Tomasa. Quin moti señó Pascual

que ya en la plasa este dia,
els chiquets, de l'alegria
tiren les gorres al alt.
Tots tan guapos y enflocats
es pasechen..... que bonicos:
en sombreros d'a tres picos
y en sabres desambainads.
Alli també está Barau,
entre mich de tan chiquillo,
el amo del baratillo.....

D. Pascual. Esta chica vol dir Gráu.
Tomasa. En una cara de sopa

alli s'ancontra formàd,
en charreteres d'aspart
y una choteça d'astopa.
Un fester d'estos d'humor
m'ha dit al vorem aixi:  (Fent la curra.)
«Xixonenqueta alsa ahi»
¡ay Mare de Deu Señor!
Para millor adobar
un marroqui que no aspanta
m'astés per terra la manta
y per mich m ha fet pasar.

D. Pascual. Vamos, cuando digo yo.....
Tomasa. Un estudiant indesént

entre mich de tanta chent
m'ha posat el morrió.

D. Pascual. Pues vamos, es menester

per les sircunstan.ies estes
que mentres tant siguen festes
no m'ixques fóra al carrer;
pues si et posa el morrió
eixa estudiantina sólta.....
No en sosoirá atra vòlta.....
¡vaya, bonica soc yo!
En este chénit que tinc,
es pegaria un revés
com una y cuatre son tres.....

D. Pascual. Mentira pues, que son sinc.
Tomasa. Es veritat.... ah! ah! ah!  (Riense.)
D. Pascual. Sempre en bulles! T'acompare

à la filla de tom pare.
Vinga el conte.

Tomasa.  Anèm allá.

A setse cuéns la toñina.

D. Pascual. Masa cara..... ¿n'has comprát?.....
Tomasa. Dos lliures sóls n'he portád.
D. Pascual. ¡Del dimoni! la albarchina!

y no has de tindre pedás?

Tomasa. Carchofes tantes n'he dut.....

també he comprad un ambud.

D. Pascual. Eixa es la lley que tu em fás.
Tomasa. Cherevies, carn, torrát

perque m'ha dit qu'en comprára,
y un sóu que li torne encara
del duro que m'ha donát.

D. Pascual. Ay Chesús..... y Chesús filla!....

vacha un conte de trellat

Tomasa. Prenga el sou que m'ha sobrát. (Donánlilo.)
D. Pascual. Ya tinc pa una paquetilla. (Preninlo y alsanselo)

Aixó sols ó sufrix yo.....
ay Señor, Mare de Deu
que pesada es esta creu!

Tomasa. May!..... be s'alsad hüi fulló.....
D. Pascual. Que fulló ni que fullola.....
Tomasa. Vosté té el chénit tan pronte

que no m'está masa á conte.....

D. Pascual. No t'está a conte pos bola.
Tomasa. No m'estaré molt pensant.
D. Pascual. Si señora, estic frechit.
Tomasa. Desde el mati hasta la nit,

tot el dia bunegánd.

D. Pascual. Tu tens la culpa.
Tomasa.   Ya yá:

en tot calent se me posa
y al ferli cuasevol cosa
sempre en respón «mal está»
Chesus! Chesus!

D. Pascual.  Ya se vé:

es molt sért que pasa aixi.

Tomasa. Sempre, sempre contra mi.
D. Pascual. Perque may has fet res bé.
Tomasa. Vosté te raó.
D. Pascual.   ¡Falleta!
Tomasa. Vechen vostés per no res.....
D. Pascual. Mira, si m'anquietes mes

pases hüi la carrasqueta.

Tomasa. Al gos flac puses en ell.
D. Pascual. Despues ya no yama vénit.
Tomasa. Se li va calfand el chenit

conforme và fendse vell.

D. Pascual. ¡Desvergoñida! (Incomodad.)
Tomasa.  Aixi es;

ya eu té en la cara.

D. Pascual.  ¡Tomasa!

Mira, marcha de ma casa
que no aprofités pa res.

Tomasa. ¡Ay pare, pare! (Quidrand plorosa.)
D. Pascual.  Chiss....chis....(Imposanli silensi.)
Tomasa. ¡Pare!
ESENA CUARTA.
Els mateixos, y el tio Roc
Tio Roc. ¿Que vols filla meüa?
Tomasn, El amo no m dona tregua.

m'ha despachad.....ji! ji! ji! (Plorand.)

D. Pascual. Sab lo qu'es.....
Tio Roc.  No necesite.

¡Anchel de la mehua vida! (Abrasandla.)

Tomasa. ¡Ay! m'ha dit desvergoñida

y que pa res aprofite.

Tio Roc. ¡De veres!.....estic confus;

alerta, medixca els pasos  (Amenasandlo.)
que yo li partiré els nasos
mes pronte que un dir Chesus.

D. Pascual. ¡Del carat!.....que valentón!

vamos, ya.....segurament

est'es Chaume Clavillent

que mos vé del atre mon.

Tio Roc. Lo que yo he dit en redoble.
D. Pascual. Hóme, calle; ya se vé.
Tio Roc. Yo sobre para vosté;

si señor..... sobre y resobre.

D. Pascual. Ell está fet una brasa.

Conque sobra.....

Tio Roc.  Si señor.
D. Pascual. Pos entonces, lo millor

es que fofe de ma cása.

Tio Roc. S'en anirém tio gañát

desde el cap hasta les pates.....
que consentix tindre rates
primer que mantindre un gát.

D. Pascual. En vosté no párlen.
Tio Roc.  Bé.
D. Pascual. ¿Qué trau d'eixirnos aixi?
Tio Roc. Vosté no parlará en mi,

pero yo parle en vosté.
Mireu, y quin rosiñól
mes gran.....

D. Pascual.  No tinc res que dir;

en el modo de vestir
lí asemecha á Chuan Cresól.

Tomasa. Y vosté pareix la mona

qu'está guardand els melons.

D. Pascual. No tinc pancha de raons,

aneúsen pronte á Xixona.  (S'en ván.)

(Pausa.)
¡Chesús y que despedida

qu'he tengúd en la criada!.....
tindré present la pasada
pa tota la meüa vida.

¡Cóm ha de ser!

(Es dirichix á la porta de l'asquerra y desde ella diu:)

 Consesió:

tu póds cuidar de la casa
qu'he despachad á Tomasa.....
ya póds pendre posesió.
Deixa estar lo que bavines,
qu'el sup!ixca la Replena.....
y la primera faena
pucha el segó á les gallines.

(Ix atra volta per la primera pórta de la dreta el tio Róc,
y sen entra per la segòn molt apresurad. D.Pascual qu'el
veu, ansés cóm un lluquét li diu.)

Fóra d'asi..... Que voldrá!.....

¡Este vell es una róda!
pos si no me' s'acomóda
de casa no m'eixirá.
Vamos, en recrema..... en pót;
si torna en la picardia.....

(El tio Roc ix del cuarto tand dé presa cóm ha entrád,
en un fardet de roba pasad per un gayato, y anansen diu.)

Tio Roc. Ya m'andúc lo que volia,

pasáro bé, pardalót.  (S'en vá.)

D.Pascual. iDescaràd! Desvergoñít!.....

eu! asó pareix mentira;
no li tire una cadira.....
ivotová! qu'estic frechid.
Si per conte d'estar yo
á soles en tal enfado,
s'ancontra asi el meu Conrado
m'el aboca pel balcó.
Despues d'estar, !ay de mi!
un mès menchand y beénd,
pagarme així..... !mala chent!.....
asó sols em pasa á mi.
¡Ay, que falta de consensia

y que falta de raó!

Vamos es una llisó
que m'ha donad la esperiensia.

ESCENA QUINTA.
Dicho, D.Juan, Conrado y Elvira
D. Pascual. Amigos, se ha matinado. (Al verlos.)
D. Juan. D. Pascual, como ha de ser,

fué preciso obedecer
los mandatos de Conrado.
El nos hizo la merced.....
de una vueltecita dar.....

D.Pascual. Espantosa?
D.Juan.  Regular.
Elvira. Algo mas.
Conrado.  Perdone Usted. (Riéndose.)
D.Pascual. Descansad señores.....vá! (Ofreciéndoles sillas.)

Esas son bromas pesadas.....

Elvira. Tiene Alcoy unas bajadas

y subidas que ya, ya.

D. Pascual. ¿Por dónde los has portado?
D. Juan. Por el Puente y el camino

nuevo; San Roque.....

D. Pascual.  Y opino

que por los Tintes..... ¡Conrado!

Conrado. Es un paseo¡ muy llano

y recto.

D.Juan.  ¡Mala centella!
D. Pascual. Recto, como una corbella.
Conrado. Volvemos al castellano?(AD. Pascual.Impa-)
D. Pascual Y tú á furgar en el taco?  ciente.)

Conrado. No me puedo contener.....:
D. Pascual. Pues mira ya es menester,

que nos sigues tan barraco.

Conrado. Pero padre.....
D.Pascual. Calla el pico;

al verte cualquier dirá
que yo parlo el castellá
tan bien como el Serenico.
Lo qu'es D.Cuan y su hica
me comprenden..... no es así?

Conrado. ¡Esto mas!   (Aparte.)
D.Juan.  Seguro.
Elvira.  Si
D.Pascual. A mi nayde me replica.  (A Conrado)

¿Han visto la Cotonera?.....  (A lo demas.)

Conrado. ¡Me hará perder el juicio.  (Aparte.)
D.Juan. Es elegante edificio;

no hay duda.

D.Pascual.  Y l'aiximera?
Conrado. ¡Válgame Cristo, que horror,

cuanto disparate ensarta!

D.Pascual. Chiquillo, vamos, aparta.....
Conrado. Ya me aparto, si señor.

(Se dirige al balcon del faro.)

D.Pascual. Y el camino nuevo? que?
D.Juan. Que quiere V. que le diga,

regular; bien.....

D.Pascual.  No prosiga:

yo disculpa donaré.
Hay razones, ¡ay de mi!
que á decirlas no me atrevo.....
lo qu'es el camino nuevo
lo tengo anclavado aquí. (Señalando el corazon.)
Dispusieron por mecor
no reparto, ya se vé:
cinco tandas que pagué
me las robaron del cor.
Señor D. Cuan, soy un bolo
y no me puedo esplicar

D.Juan. Puede V. manifestar.....
D. Pascual. Yo me entiendo, y bailo solo.

¿y el puente, que.....

D. Juan.  D. Pascual,

como no soy arquitecto.....
está bastante perfecto
y es bastante colosal

D. Pascual. Ese puente costó mas,.....

¡ay señor, lo que costó!
eso no mas lo se yo.....
y lo saben los demas.
Teniamos una gana
de mirarle concluir.....

(Se oye una música lejana, que por momentos vá acercándose)
Conrado. Señores pueden venir,

que ya pasa la Diana.

Elvira. ¡Ay, la Diana, Papà!   (Levantándose)
D. Juan. Veamos la gran funcion

si merece la admiracion
que dicen

D. Pascual.  Vengan acá
Elvira. Tengo por ello un afan.....
D. Pascual. Oüen, la música suena.

lo qu'es esta fiesta es buena.
Vamos, vostes la vorán

(Todos se agrupan al balcon, y guardan silencio hasta que

pasa el primer golpe fuerte de la música: pero sin dejar

de hacer ademanes de sorpresa D. Juan, y su hija.)
D. Juan. ¡Bella comparsa!
Elvira.  ¡Y que ufana!
D. Pascual. Mucha fanfària, es aixina.
Conrado. Padre.....  (Aparte.)
D. Pascual.   Esta se denomina.....
Conrado. ¡Hum!   (Aparte.)
D. Pascual.   La filada de Lana.  (Sin hacerle caso.)
Conrado. Calle V.; mas no prosiga   (Alto.)

con su sandéz. Me sofoca!   (Aparte.)

D. Pascual. Y es la música que toca

del pueblo la mas antiga.

Conrado. Bien, bien. (Interrumpiéndole.)
Elvira.  Dege V. Conrado

que nos cuente su papá.....

Conrado. Pero señores....
D. Pascual.  Ya, ya.....

mira, estas muy mal criado;
tienes sobrado despeco.....

Conrado. Despeco!
D. Pascual.  Y al fin y al cabo.....

el de delante es el cabo,
y no le falta maneco.

Elvira. Vá con mucha picardía.
D. Pascual. Se para.....
D. Juan. Y mira tambien.....
D. Pascual. Quiere lucirse.....¡Muy bien!  (Aplaudiendo.)
Conrado. Yo no llego á medio dia (Aparte.)

oyendo su castellano.
Por piedad padre.....

D. Pascual.   Matraca! (Bruscamente.)

Otra filada que baca.....  (Mùsica lejana.)
esta se llama de Chano.
Quiere dejarme..... ¡que chico! (A Conrado.)

Conrado. Señores.....
Elvira.  ¡Pobre Conrado! (Aparte.)
D. Pascual. Callen que aun no ha parado

de darme fuertes pesicos.

(A D. Juan y á Elvira; que se rien.)
Conrado. Su serenidad me admira. (Aparte).
D. Pascual. Márchate al otro balcon. (Incomodado.)
D. Juan. ¡Solo! sin conversacion.....

Hazle compañía Elvira.

(Se dirigen Elvira y Conrado al otro balcon.)

D. Pascual. Mejor le irá.
(Aparte á D. Juan.)

D. Juan.  A no dudar;

los jóvenes.....

D. Pascual.  Ya se vé.

Gracias á Dios que se fué; (Viéndolos marchar.)
no se podia agüantar.

 (Fuerte de música y permanecen en silencio mientras
 impide oir los versos.)

Elvira.
Conrado.  Perdone ustè

estaba..... tan distraido.....

Elvira. Distraido!
Conrado.  Si señora.
Elvira. Me sorprende.....
Conrado.  Sin razon.
Elvira. Que causa.....
Conrado.  Mi corazon.
Elvira. Se distrae?
Conrado.  Cuando adora.
Elvira. Ama ustéd?
Conrado.  Con frenesí.
Elvira. Y á ustéd ella?
Conrado.  Que se yo.....
Elvira. Su pasion conoce?
Conrado.  No.
Elvira. Y tiene talento.?
Conrado.  Si. (Siguen hablando aparte.)
D. Pascual. A ese que pasa baquito.....
D. Juan. Es el de la lanza?.....
D. Pascual.  Si,

le llaman Uitena aquí;
y cuentan de ese hombresito
que cuando el pronunciamento
se salieron, un amigo
y él, solos, del enemigo

hasta el mismo campamento.
(Hablan aparte. Fuerte de cajas. Pausa.)

Elvira. Háblela usté.....
Conrado.  Aunque se enciende

mi alma de puro amor,
no tendria.....

Elvira.  Que?
Conrado.  Valor.
Elvira. Porqué? eso á nadie ofende.
Conrado. De veras?
Elvira.  A hablar por mí. (Con coqueteria.)
Conrado. No se ofendiera?
Elvira.  Al revés.

ese nuestro orgullo es.

Ser amado.....

Conrado.  Es bello?
Elvira.  Si.
Conrado. Pues yo amo.  (Con fuego.).
Elvira.  Que me place.
Conrado. Y usted?
Elvira.  Tambien.
Conrado.  Por mi nombre..... (Con pesar.)
Elvira. Puede solo amar el hombre!
Conrado. Y de cuando.....
Elvira.  Ha tiempo hace.
(Sonriéndose. Conrado queda cabisbajo.)

D.Pascual. Esos que por baco pasan

la caballeria son
de moros..... que morrión!
pareix un pan de filasa.
Y me ha de creer D. Cuan,
los de la filada esta
son, para mi, de la fiesta,
los que mas gusto me dan.
Muchos hay que su cornal
no les permite salir

por corto..... y que hasen? cusir

por la mitad un brial.
Una vez que está cusido
se lo nugan por detras,
y ya tiene usted sin mas
ni mas, u moro vestido.

(Fuerte de música. Momentos de silencio.)
D. Juan. De payos?
D. Pascual.  No lo adivina.
D. Juan. Es de labradores?
D. Pascual.  Nada:

yo lo diré, esta filada
es..... la de los tomasinas.
La que baila el D. Simon.

D. Juan. Tambien bailan
D. Pascual.   Ya se vé,

de noche, y si viera usté
con que gusto y perfeccion

(Siguen hablando aparte.)
Elvira. Está ustéd triste Conrado.
Conrado. Yo triste..... (Ruborizado.)
Elvira.  Viéndolo estoy.
Conrado. Es que.....
Elvira.  Infeliz! (Aparte.)
Conrado.  Es que soy (Con fuego.)

Elvira muy desgraciado.
Es que tengo aqui un volcán
que me está abrasando, horrible.....
y ya lodo es imposible
para mitigar mi afan.
Es que yo amo á ustéd, señora (Con desesperacion)
y acabo con mi despecho
de saber que en vuestro pecho
otro mas dichoso mora.

Elvira. Yo ignoraba.....
Conrado.  Sí, locura,
mi ciego frenesí fué.....

¿Cómo á imaginar llegué
dueño ser de esa hermosura?

Elvira.  (Aparte.) Cuán felice soy! Ya pues,

que no conoció mi arcano.....
no mas sufrir: esta mano
(Ofreciéndole la mano, que el coge con frenesí.)
de su amor el premio es.

Conrado. Elvira!
Elvira.  Yo suspiraba 

tal vez cuando ustéd gemia;
justo es que llegara el dia
que el corazon anhelaba.

Conrado. Oh dicha! Sin dilacion

á tu padre le hablaré,
y con placer le diré
que es mio tu corazon.

 (Se dirige al otro balcon.)

D. Pascual. Otra vez! Por San Clemen, (Al verlo.)

que vienes á hacer aquí?
porqué tornas, vamos, dí?

Conrado. Porque allá no se vé bien;

y esta señorita quiere,
como nueva en la funcion
verla desde este balcon
y que en algo ustéd la entere.

D. Pascual ¡Criatura mas parada!..... (Aparte.)

Venga usté aquí..... ¿que dirán? (A Elvira.)

Conrado. Una palabra D. Juan. (Aparte á D· Juan.)

 (D. Juan se aparta para oir á Conrado. Elvira ocupa su puesto.)

D. Pascual. Vé ustéd aquella filada? (A Elvira.)
D. Juan. Dispuesto á escuchar estoy,

lo que le obligó á Conrado
á haberme aparte llamado.....

Conrado. A complacer á ustéd voy.....
ustéd no ignora que soy

único.....

D. Juan.   Sin duda alguna.
Conrado. Conoce tambien mi cuna.....
D. Juan. Que me indica..... Ciertamente   (Aparte.)
Conrado. Y que poseo actualmente

una regular fortuna.....
Pues bien; cuando á ver llegué
(Señal de afirmación de D. Juan.)
de Elvira los bellos ojos,
con su fuego.....

D. Juan.   ¡Ah!
Conrado.   No haya enojos:

con su fuego me abrasé,
á solas la declaré
mi amoroso frenesí,
y segun lo que advertí
al hablarla de mi amor.....

D. Juan. Ella.....
Conrado.   Me amaba, señor,

pues de sus labios lo oí.

  (D. Juan permanece en silencio y vuelve la vista.)

Vuelve la vista à otro lado.....

calla..... vacila..... ¡ay de mi
cuán poco felice fui!
ya mi dicha se ha frustado.
Me la niega, si.   (Con dolor.)

D. Juan.   Conrado.....   (Conmovido.)
Conrado. Negármela á mí, y porqué?

D. Juan consideré usté
que unido á la prenda mia
en mil pedazos haría
mañana su pagaré.

D. Juan. Caballero!..... los apuros   (Irritado.)

cree ustéd que no podrán
proporcionarle á D. Juan

dó pagar sus tres mil duros?.....

Aqui los tendrá seguros
el hijo de D. Pascual
antes del plazo....(Conrado quiere interrumpible.)
 Cabál;
en lo dicho me sostengo.

Conrado. ¿ Pero que culpa yo tengo

que ustéd me comprenda mal?

D. Juan. Yo.....
Conrado.  Si.....
D. Juan.  Usté me presenta

la deuda en tal ocasion
y esto es.....

Conrado.  ¿Que?
D. Juan. En mi opinion

hacer de Elvira una venta.

Conrado. Que dice ustéd... ¡Oh afrenta!  (Con desesperacion)

yo tal pensar..... ¡Que bajeza!
¡Yo proponer tal vileza!.....
me ahoga el despecho, el afan;

(Disponiéndose á marchar.)
D. Juan. ¿A donde?
Conrado.  A probarle á D. Juan

que aqui en el fondo hay nobleza. (Vase.)

D. Juan. Un momento. Se ha marchado:
ESCENA SESTA.
Dichos, menos Conrado.
á probarme..... y para que?

malamente le juzgué,
mal mi mente se ha ofuscado.

D. Pascual. Este motin..... ¿ y Conrado?
(D. Pascual y Elvira dejan el balcon.)
D. Juan Ha poco marchó de aquí.

Silencio Elvira. (Aparte.)

Elvira.  ¡Ày de mi! (Aparte á D.Juan.)

ustéd mi desdicha labia.

D. Pascual. Yo no entiendo una palabra.....
Elvira. Yo todo lo entiendo, si.
ESCENA ÚLTIMA.
Los mismos y Conrado, algo afectado
D. Pascual. ¡Ay Virgen de las Mercedes!  (Al verle.)

¡Que palidéz! di..... te escucho.
¿Que tienes?

Elvira.   ¡Ah!  (Aparte)
Conrado. (Afectando indiferencia.) Placer mucho

de ver reunidos á ustedes
donde nací.  (A Elvira con solemnidad.)
 Estas paredes
me recuerdan una edad
que fuí feliz.....

Elvira.  ¡Oh crueldad.
Conrado. Conoce usté este papel?..... (Á D. Juan.)

(Enseñándole el pagaré.)
Rotos van en pos de él
mi amor, mi felicidad. (Lo hace pedazos.)

D. Pascual. ¡Dimóni, qu'es lo qu'has fet! (Arreplegand

ya t'has ubert la tahud.....  els troséts.)
¡diu, qu'asgarrà un pagarét
cóm si fora un drap perdút
ustéd D. Cuan esta cuenta
no me negará..... es verdad?

D.Juan. ¡Àh! no.
D. Pascual.  Pero.....
D. Juan.  Me afrenta (Aparte.)

tanta generosidad!

Conrado. Siempre esta casa es de usté..... (A D.Juan.)
Juan. Aun rompiendo tales lazos? (A Conrado.)
Conrado. D. Juan se sabré porqué.
D. Juan. ¡Conrado! dame los brazos! (Abrazándole.)
Conrado. ¡Ah D. Juan!......
D. Pascual.  Pero señor

que significa..... delira?

D. Juan. Conserve Dios tu pudor

y hágate feliz Elvira.

D. Pascual. Pero señores que pasa?.....

pues nada mi vista mira  (Aparte.)
bueno.....

D. Juan.   Su hijo se casa.
D. Pascual. ¿Con quien?
Conrado.  Con la bella Elvira.
D. Pascual. ¡Bravo!
D.Juan.  Que nos dice usté?
D. Pascual. Yo.....
Conrado.   Cabál: sí ó nó pronto.
D. Pascual. Que tot en pareix molt bé;

pero que soc yo molt tonto:
por no haberme dicho nada (Música lejana.)
solo estoy agraviado.....

Elvira. La música.
D. Juan.   ¿Otra filada ?
D. Pascual. Como está tan mal criado...(Se dirigen al balcon.)
D. Juan. Bonita. ¿Nombre no tiene?

Será bien que ustéd le ponga.

D. Pascual. No ha de tener? La que viene

se llama de Camallonga.

D. Juan. De Covadonga ?
D. Pascual.   Que tal,  (Aparte.)

per aon mos ix el mauro.....
de les cóves del Tosal. (Alto.)
Es menester ser molt burro.   (Aparte.)

 (Fuerte de mùsica.)

Elvira. Ya se acabó.....
D. Pascual.   Hasta la Entrada.
Elvira. Que será mañana.....
D. Pascual.  Hoy.
D. Juan. Con razon està elogiada.
Conrado. Esa es la gloria de Alcoy.
D. Pascual. Calle tu lengua estrambótica

y suprime ese capitulo
no nos pongan en ridículo
tus paraulas patrióticas.

 (Al público.)

Ya concluyó, ó soy un vándalo

este pobre cuego jómico;
dí demá que fué lajónico
pero no que fué un escándalo;
porque si vas contemplándolo,
á dos seres pusilánimes
tu voto dejará exánimes:
y no es bien, por un maléfico,
les niegue un aplauso unànime
un público tan benéfico.

 FIN.