Ordenances de la confraria de pelleters de la ciutat de València (1329)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Ordenances de la confraria de pelleters de la ciutat de València
la Confraria de pelleters de la ciutat de València
Les següents normes de 1329 pretenien establir uns regles de solidaritat entre els membres de la confraria de pelleters de València per a situacions de malaltia o mort.
 Baixa
LXVIII.


Reg nº479,
fol 173
31 ag. 1329
Noverint universi quod nos Alfonsus etc. sedula meditatione pensantes quod licet tempore illustrium principium domini Jacobi abavi et domini Petri avi et domini Alfonsi patrui nostrorum recordationis inclite regum Aragonum plures in civitate Valentie confratrie de corum auctoritate atque consensu fuissent comuniter institute: verumtamen quia ex congregationibus et conventionibus hominum non nunquam monopolia et illicita emergunt consilia que illicitis actibus ausum prebent: serenissimus dominus Jacobus recolende memoria rex Aragonum genitor noster confratias omnes civitatis et regni Valentia excepta confratria que dicitur sancti Jacobu reprobavit easque cassavit et irritavit ac perpetua sustulit sanccione inter quas confratriam olim per peyllerios dicte civitatis editam et multo tempore observatam noscitur sustulisse. Quia temen nunc per vos proceres nunc peyllerios civitatis protacte nobis extitit supplicatum ut cum ad laudem Dei et beati Francisci regalis corone servicium et eorum reipublice comodum intendatis super capitulis sub anexis confratriam statuere nostram auctoritatem atque decretum oidem imponere dignaremur nos visis ipsis capitulis nobis oblatis continencia subsequentis:

Primerament que tot confrare cascun dissapte don mealla e la pecunia que daquen axira sia convertida a tenir una lantea ardent continuament de nit et de dia davant laltar del beuaventurat sent Francesch e cascun any sien comprats II ciris de II libres cascun los quals sien posats en laltar lo dia de sent Francesch a reverencia del qual arden et cremen et si alcuna cosa de la peccunia sobrara aquella sia donada per amor de Deu a alcun confrare o a muller o a fills daquell qui sia vengut a fretura sens colpa sua et no sia convertida en alcunes altres coses.

Item que si alcun confrare sera detengut de malaltia los majorals de la confraria per esguardament de pietat et per caritat de proisme visiten aquell et en la visitacio donen obra ab acabament que aquell reeba los sagraments de santa Esgleya a salut et remey de la sua anima: et si per aventura aquell molt de temps estara malalt et les companyes de casa no podien sostentar lo trabayll de lla et vetlar de nit o no haura companyes o parents quil trabayl reportassen quels majorals fassen manament a certs confrares que de nit vetlen et pensen del confrare et si sesdevendra que aquell confrare de nit pas desta vida que X confrares vetlen lo cors: et si aquell no haura bens temporals de que sia feyta la sepultura quels majorals de la confraria compren et paguen de la almoyna de la confraria ço que costara la sepultura.

Item cascun confrare tinga I ciri de mige llibre de cera lo qual port creman com lo cors portaran de son alberch o casa tro a lesgleya on deura esser soterrat e crem tro la albsolucio sia feyta per lo prevera ans de la missa o de vespres: e feyta la dita absolucio apaguen los dits ciris e com la missa o vespres seran dites e lo prevera comensara les orations de la absolucio encenguen los dits ciris los quals porten creman tro lo cors sia soterrat: et cascun confrare diga per anima del confrare defunt C vegades la oratio del pater noster et de I diner als majorals et aquella pecunia sia convertida en la almoyna de la confraria axi per la sepultura feyta e faedors a confrares qui no hagen facultats temporals com encare a confrares qui sien venguts a inopia no per lur colpa.

Item si algun confrare morra fora la ciutat dins espay de V legues quels majorals de la confraria vegen e trameten a aquell lloch on lo confrare sera finat e aquell sia portat a son alberch e apres soterrat en la parrochia o esgleya on sera lexat e fassenti loffici segons quel damunt es declarat: e si aquell no haura bens de que pach les mossions del aportar e de la sepultura sia pagat de la almoyna de la confraria.

Item si algun confrare per sols peccats o desastre cativara e aquell bonament la reenço pagar no pora cascun confrare per amor de Deu e esguardament de pietat do en ajuda de la reenço daquell II solidos.

Item si algun demanara o requerra que sia reebut en la confraria los majorals ab alguns prohomens que a ells ben vist sera certifiquense bonament de la fama condicio e conversacio daquell: e si atrobaran aquell esser suficient no guardada ringa mas bon estament de sa persona sia reebut en confrare pagant V solidos a la almoyna en la entrada e V solidos a la fi si bens haura. E si algun confrare apres que sera reebut en la confraria en la qual algun temps haja estat e perseverat bonament e apres per sos peccats o folia caura en peccat publich que aquell sia amonestat per lo guardia dels frarers menors ques tolga daquell peccat: e si daço per la dita amonestacio correger nos volra quels majorals amonesten aquell privadament I o II o III vegades ques partescha del dit peccat: e si aquell axi amonestat corriger nos volra que en aytal cas sia posat en capitol et per tuyt sia remogut de la confraria a bon exempli daquells que be perseveraran et a terror daquells qui semblant peccat volrien assajar de fer.

Item quels majorals manen capitol quels confrares sapleguen en la casa de sent Francesch e aqui ordonen lo dia que volran fer pietança als frarers de la dita casa o altres coses necessaries per la almoyna de la confraria faedores en lo qual capitol puxen ordonar e elegir cascun any majorals: e si per ventura algun sera rebel de no venir visitar los malalts o a soterrar los morts o altres bons ordonaments paguen I libre de cera pera laltar de sent Francesch.

Item que tots los confrares qui en aquell any seran passats desta vida sien meses e posats en scrit a memoria: lo qual scrit los majorals mostren lo dia de la pietança al custodi del frares menors si present sera e en absencia daquell al guardia per tal quels frares fassen commemoracio per animas daquells: e en lo dia de la pitança sia feyt anniversari et commemoracio general per los confrares defunts en lo dit convent al qual sien tots los confrares ab lurs ciris axi com si fos cors de confrare per lo qual anniversari sia dat al convent dels frares a la taula de la sobredita almoyna X solidos.

Item quels majorals del any passat reten compte e rao en presencia dalguns prohomens confrares als majorals qui elets seran per tal que sia cert que la pecunia per aquells reebuda sia convertida en les coses meritories en los damunt dits capitols contengudes e per tal que algun no haja opportunitat o avinentea de retenirse alguna cosa de la almoyna de la confraria: et si per compte sera atrobat que aquells hagen a tornar aquella peccunia sia convertida en les almoynes dessus declarades et no en negunes altres coses e axis seguescha de uns en altres.

Idcirco vestris super hoc supplicationibus inclinati cum contenta in dictis capitulis videantur bona elemosine et opera caritatis inducere et ex eix nullum in posterum presumatur damnum malum aut dispendiosum periculum imminere cum presenti carta nostra gratia et ex certa scientia ac mera libera et spontanea voluntae dicte confratrie nostrum prestamus assensum et ei auctoritatem regiam impendimus et decretum. Mandantes procuratori ejusve vices gerenti justiciis bajulis et aliis officialibus nostri regni Valentie presentibus et futuris et eorum loca terrentibus quatenus hoc¿? jusmodi confratriam per nos vobis ut est dictum consessam et approbatam per vos institui camque permittant perpetus et inviolabiliter observari lo cujus rei testimonium etc.

Data Valentie pridio calendas septembris anno Domini MCCCXXIX.

Berengarius Salvatoris mandate regis facto per dominum cancellarium.