Pàgina:1982 802042 Quartell.pdf/2

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

 RESULTANT que a l'expedient s'adjunta un estudi de la Universitat de València, Facultat de Filosofia, Departament de Lingüística Valenciana, abonant el canvi toponímic sol·licitat per l'Ajuntament.
 RESULTANT que fou demanat l'informe a què fa referència l'article 2.n del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, de l'Excma. Diputació Provincial de València i a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, el dictamen de les quals fou favorable.
 RESULTANT que la tramitació d'aquest expedient ha acomplert tots els requisits prevists per les disposicions legals i reglamentàries.
 CONSIDERANT que la competència per a conéixer i, si s'escau, aprovar el canvi de toponímia sol·licitat és atribuïda al Ple del Consell, en virtut del que disposen els articles 1.2.3. del Reial Decret 695/1979, de 13 de febrer, en relació amb l'article 5.2.3. del Decret del Consell del dia 2 d'agost de 1979.
 CONSIDERANT que l'article 22 de la Llei de Règim Local i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Territorial estableixen la possibilitat d'alterar els noms dels Municipis als Ajuntaments, mitjançant la instrucció d'expedient i la justificació dels motius que fonamenten el canvi.
 CONSIDERANT que l'article 303, b), de la Llei de Règim Local i l'article 3.r, 1, b), de la Llei 40/81, de 28 d'octubre, estableixen que per a l'alteració del nom dels municipis cal el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i, en tot cas, de la majoria absoluta legal de membres de la Corporació.

 CONSIDERANT que l'acord de l'Ajuntament, en Ple celebrat el dia 29 d'abril de 1981, fou adoptat per unanimitat, per tant amb quòrum superior a l'exigit legalment, i que consta, a més a l'expedient tramitat per la Conselleria, l'informe favorable de l'Excma. Diputació Provincial de València i de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
 ATESES les disposicions legals suara esmentades i les altres de general aplicació.
 El Ple del Consell, a proposta de la Conselleria de Governació, acordà per unanimitat aprovar el canvi de nom del municipi de Cuartell, de la província de València, pel nom de Quartell.
 València, 5 de novembre de 1982.

El President del Consell,
ENRIC MONSONÍS I DOMINGO

El Conseller d'Interior,
FELIP GUARDIOLA I SELLÉS