Pàgina:2014 6338 Xert.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

DECRET 102/2014, de 4 de juliol, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi de Chert/Xert per la forma exclusiva en valencià de Xert. [2014/6338]


 L'Ajuntament de Xert, de la província de Castelló, en la sessió plenària del dia 17 de gener de 2014, amb els informes previs pertinents i amb el quòrum legalment exigible, va acordar aprovar la modificació del nom bilingüe actual del municipi, i adoptar com a nova denominació la forma exclusiva en valencià de Xert. Este acord va ser ratificat pel Ple el 4 d'abril de 2014.
 El Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió de 30 de maig de 2014, va acordar emetre un informe favorable sobre el canvi de denominació proposat.
 La Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Generalitat, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Consell determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

 En virtut de tot això, d'acord amb l'expedient instruït per l'Ajuntament de Xert per a la modificació de la denominació bilingüe actual del municipi per la forma exclusiva en valencià de Xert, en el qual s'acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 4 de juliol de 2014,


DECRETE


Article únic
 El municipi de Chert/Xert, de la província de Castelló, adoptarà la denominació exclusiva en valencià de Xert. Les referències que a l'antic nom s'hagen realitzat pels òrgans de l'Estat i altres organismes públics s'entendran fetes, a partir de la publicació del present decret en el Boletín Oficial del Estado, a la nova denominació.
 Contra este decret, que posa fi a la via administrativa de conformitat amb el que establix l'article 109.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les persones interessades podran interposar els recursos següents:
 1. Directament, recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la notificació o publicació d'este decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
 2. Potestativament, recurs de reposició davant del Consell, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.
 3. En el cas que la persona interessada siga una administració pública, no es podrà interposar recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i s'haurà de requerir prèviament l'anul·lació o revocació d'este decret, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació o publicació del decret, tenint en compte que això no incidix en la seua executivitat, ni interromp els terminis per a la seua fermesa, al no ser substitutiu del règim de recursos en via administrativa.
 Tot això sense perjuí que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que estimen oportuna.


 València, 4 de juliol de 2014

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

El conseller de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua,
JOSÉ CÍSCAR BOLUFER