Pàgina:2020 7060 Herbers.pdf/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

DECRET 111/2020, de 4 de setembre, del Consell, d’aprovació del canvi de denominació del municipi d’Herbés per la forma exclusiva en valencià Herbers. [2020/7060]

 El Ple de l’Ajuntament d’Herbés, en la sessió de 25 de setembre de 2019, va acordar incoar l’expedient de canvi de denominació del municipi d’Herbés a Herbers, de conformitat amb l’informe tècnic subscrit per persones expertes en lingüística, el 24 d’agost de 2019, i va sol·licitar a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua un informe, el qual va ser emès el 21 de gener de 2020. Amb posterioritat, el Ple de l’Ajuntament d’Herbés, en la sessió de 3 de juny de 2020, per majoria absoluta del nombre legal de membres, va aprovar definitivament el canvi de denominació a la forma única Herbers.
 La Direcció General de Règim Jurídic Autonòmic i Local, del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, el 12 de juny de 2020, va certificar que, consultades les dades del Registre d’Entitats locals, la nova denominació d’Herbers, proposada per al municipi d’Herbés de la província de Castelló, no coincideix amb la de cap municipi inscrit en l’esmentat Registre.
 El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el 3 de juliol de 2020 va acordar que el nom més adequat del topònim és Herbers.
 L’article 21.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana, en relació amb l’article 13.2 del Decret 69/2017, de 2 de juny, del Consell, de regulació dels criteris i procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana, disposa que correspon al Consell mitjançant un decret, l’aprovació del canvi de denominació dels municipis.

 En la tramitació del procediment s’han complit totes les prescripcions sobre la matèria, i s’ha tramitat el procediment d’acord amb el Decret 69/2017, de 2 de juny.
 Per tot això, d’acord amb l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, a proposta del president de la Generalitat, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del 4 de setembre de 2020,


Decrete


Article únic
 Aprovar el canvi de denominació del municipi d’Herbés, per la forma exclusiva en valencià Herbers.

 Les referències a l’antic nom s’entendran fetes a la nova denominació, a partir de la publicació d’aquest decret en el Boletín Oficial del Estado.

 Contra aquest decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que estableix l’article 114.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

 a) Directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la notificació o publicació d’aquest decret, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
 b) Potestativament, un recurs de reposició davant del Consell, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació o publicació del present decret, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenint en compte que no és possible simultaniejar el recurs contenciós administratiu i el recurs potestatiu de reposició.
 c) En cas que la persona interessada siga una administració pública, no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjuí del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i ha de requerir