Pàgina:30 cançons populars catalanes (1916).djvu/96

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA FILLA DEL REI

\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key es \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial 8
  g16 bes
  es8 es d d \break
  bes4. g16 bes
  es8 es d d
  c8 bes g bes \break
  d8 d c c
  as4. g16 as
  \bar "||" \time 3/4
  bes8 bes c4 d \break
  \bar "||" \time 2/4
  bes8 c as as
  g4. \bar "||"
 }
 \addlyrics {
  De les tre fi -- lles del rei
  jo_en soc la més des -- gra -- cia -- da,
  del pri -- mer fes -- te -- ja -- dor
  n'he que -- dat e -- na -- mo -- ra -- da.
  La -- ra -- là.
 }
 \layout {
  indent = 15
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

De les tres filles del rei,
jo en soc la més desgraciada;
del primer festejador
n'he quedat enamorada.
 La ra là.