Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/11

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.

ELS ESTUDIANTS DE TOLOSA\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key es \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial4 g8^\markup{\italic {Molt a poc a poc}} g
  c4. b8 c d \break
  es8.[ d16] c4 g8 g
  c4. b8 c d
  bes2 d8. bes16 \break
  c4 bes d8. bes16
  g4 g bes8 g
  as4 c bes8 as \break
  g2 bes8 g
  as4 c4 bes8 as
  g2^\fermata
  \bar"||"
 }
 \addlyrics {
  A la vi -- la de To -- lo- sa
  n'hi ha tres es -- tu -- di -- ants
  que'n se -- guei -- xen els
  es -- tu -- dis pe -- ra ser -- ne
  ca -- pe -- llans,
  per a ser ne ca -- pe -- llans.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 4)
  }
 }
}


A la vila de Tolosa
n'hi ha tres estudiants
que'n segueixen els estudis