Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/114

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
LA FUGIDA


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key f \major
 \time 2/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  \partial8
  a16^\markup{\italic{Alegre}} c
  f8 f f f
  f8 e d e \break
  f4. d8
  c4. a16 bes
  c8 c c c \break
  d8 c f e
  d4. c16([ bes])
  a4. a16 bes \break
  c8 c c d16 e
  f8 d d d
  c4 bes
  a4.
  \bar"|."
  
 }
 \addlyrics {
  A la por -- ta de sa_ai -- ma -- da,
  ca -- ri -- tat de -- man;
  feu -- li ca -- ri -- tat,
  se -- nyo -- ra,
  al po -- bre pai -- san.
  al po -- bre pai -- san.
  go -- ri -- de -- ta,
  al po -- bre pai -- san.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
A la porta de sa aimada caritat deman:
—Feu-li caritat, senyora, al pobre paisan.
 Gorideta l'han.