Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/123

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
PLANY


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key a \minor
 \time 3/8
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}
 
\score {
 \relative a' {
  \global
  e8^\markup{\italic{A poc a poc}} a8. a16
  a4. ~
  a8 b8. gis16 \break
  a8 c8. d16
  f8 e4 ~
  e8 g8. e16
  d8 b4 ~
  b4. \break
  a8 c8. d16
  e4. ~
  e8 g8. e16
  d8 e8. b16
  c8 a4 \break
  a8 c8. b16
  gis8 a4 ~
  a4 r8
  b8 c8. d16
  e4. ~
  e8 g8. e16 \break
  d8 e8. b16
  c8 a4
  a8^\markup{\italic dimin.} c8. b16
  gis8 a4 ~
  a4 r8
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Ca -- ta lu -- nya_en al -- tre
  temps e -- lla so -- la_s
  go -- ver -- na -- va
  i_es fe -- ien les se -- ves
  lleis en sa llen -- gua i no_n cap al -- tra.
  ¡Plo -- ra. plo -- ra,
  Ca -- ta -- lu -- nya,
  que ja no_t go -- ver -- nes a -- ra!
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}