Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/125

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
ELS SEGADORS


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""

}
global = {
 \key d \major
 \time 3/4
 \autoBeamOff
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
 \override TupletBracket #'bracket-visibility = ##f
}

\score {
 \new Voice = "tema"
 \relative a' {
  \global
  \partial 4
  b8.^\markup{\italic{A poc a poc}} cis16
  d4. e8 cis d
  b2 d8. e16 \break
  fis4. fis8 a fis
  e4 d4 d8 e
  \bar"||" \time 2/4 
  fis8 g cis, d \break
  \time 3/4
  e2 cis 8 d
  e4 g fis8 e
  cis8[( d]) b4 \tupletUp \times 2/3 {b8^\f\( b b\)} \break
  b2 \tupletUp \times 2/3 {fis'8^\ff\( fis fis\)}
  g8. g16 g8 fis e fis \break
  cis4 d \tupletUp \times 2/3 {b8^\ff\( b b\)}
  b2\fermata
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Ca -- ta -- lu -- nya, tri -- om -- fant
  tor -- na -- rà_a ser ri -- ca_i ple -- na!
  En -- dar -- re -- ra_a -- ques -- ta gent
  tant u -- fa -- na_i tant so -- per -- ba!
  Bon cop de falç!
  Bon cop de falç quan vul -- guin mou -- re bre -- ga!
  Bon cop de falç!
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}