Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/47

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


Aquesta pàgina conté una partitura.

LA TORNADA DEL CAVALLER


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key bes \major
  \time 2/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial4
  d8^\markup{\italic{Moderat}} c
  bes4. a8
  g4. fis8 \break
  g8[( d]) d d
  g4. a8
  bes4. g8
  g8[( fis]) d4( \break
  d4) d'8 c
  bes4. a8
  g4. fis8
  g8[( d]) d d \break
  g4. a8
  bes4. g8
  g8[( fis]) d4(
  d4)
  \bar"|."
 }
 \addlyrics {
  Sa ma -- re lo veu ve -- nir
  per un camp que ver -- de -- ja -- va,
  cu -- llint vi -- o -- les i flors
  per gua -- rir les se -- ves na -- fres.
 }
 \layout {
  indent = 0
%  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 90 4)
  }
 }
}Sa mare lo veu venir
per un camp que verdejava,
cullint violes i flors