Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/49

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
MONTANYES DE CANIGÓ


Aquesta pàgina conté una partitura.


\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key g \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial4
  g8.^\markup{\italic{Molt a poc a poc i dolç}} a16
  b4. b8 c a
  g2 b8. c16 \break
  d4. e8 fis g fis8.[( e16]) d4 fis8. e16
  c4. d8 e d \break
  b2 d8. b16
  a4. b8 c c
  b8.[( a16]) g4 d'8. b16 \break
  a4. b8 c c
  b8.[( a16]) g4
  \bar"|."
  
 }
 \addlyrics {
  Mon -- tan -- yes de Ca -- ni -- gó,
  fres -- ques sou i re -- ga -- la -- des,
  so -- bre tot a -- ra_a l'es -- tiu,
  que les ai -- gues són ge -- la -- des
  que les ai -- gues són ge -- la -- des
 }
 \layout {
  indent = 0
  ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 80 4)
  }
 }
}


Montanyes de Canigó,
fresques sou i regalades,
sobre tot ara a l'estiu,