Pàgina:40 cançons populars catalanes (1909).djvu/56

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


EL NOI DE LA MARE\version "2.14.2"
\header {
 tagline = ""
}
\score{ 
 \relative a' {
  \key es \major
  \time 6/8
  \autoBeamOff
  \override Voice.Stem #'neutral-direction = 1
  \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
  \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
  \partial 4.
g8.^\markup{\italic {A poc a poc}} as16 bes8
bes8. c16 d8 es8. d16 c8 \break
c4 bes8 g8. as16 bes8
bes8. c16 d8 es8. d16 c8 \break
bes4. g8. as16 bes8
bes8. as16 g8 f8. es16 f8 \break
g4 es8 g8. as16 bes8
bes8. as16 g8 f8. g16 f8
es 2. \bar"||"
 }
 \addlyrics {
Què li da -- rem an el Noi de la ma -- re?
Què li da -- rem que li sa -- pi -- ga bo?
Pan -- ses i fi -- gues i nous i o -- li -- ves,
pan -- ses i fi -- gues i mel i ma -- tó.
 }
 \layout {
  indent = 0
 % ragged-last = ##t
  line-width = 110
  \context {
   \Score
   \remove "Bar_number_engraver" 
  }
 }
 \midi{
  \context {
   tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}


Què li darem an el Noi de la Mare?
Què li darem que li sapiga bo?
Panses i figues i nous i olives,