Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/102

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key f \major
 \time 6/8
 \partial4.
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 <a c>8[ <bes d>] <a c>
 <f a>4^\( \stemUp <a c>8 \stemNeutral <d f>4 <bes d>8\) \break
 <a c>4 r8 <a c>^\( <bes d> <g e'>
 <a f'>8[ <c e>] <bes d> \stemDown <a c>[ <g bes>] \stemNeutral <f a>
 \appoggiatura q <e g>4.\) \bar"||" <f a>8_\( <g bes> \stemUp <a c>\) \break
 <a c>8_\( <e g>\) r8 \stemNeutral <a c>^\([ <bes d>] <g e'>
 <a d f>8[ <c e>] <bes d> <a c>[ <g bes>] <f a>
 <e g>4.\) <f a>8 <f a d> <f b d> \break
 <e c'>4 r8 <a c>^\( <bes d> <g e'>
 <a f'>8[ <c e>] <bes d> <a c>[ <g bes>] <f a>
 \appoggiatura q <e g>4.\) <f a>8^\( <f bes> \stemUp <a c>\) \break
 <f a>8_\( <e g>\) r8 \stemNeutral <a c>^\( <bes d> <g e'>\)
 <a f'>8[^\( <c e>] <bes d> \stemUp <a c>[ <g bes>] <f a>
 <e g>4.\) <f a>8^\( <f bes d> q
 <f a c>4.\)
 \bar"|."
 
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 \stemDown
 r4 r8
 <f, f'>4 r8 q4 r8
 q4 q8 q4. 
 q4 r8 q4 r8
 <c' c'>4. <f, f'>
 <c' c'>4_\fermata r8 q4 r8
 <f, f'>4 r8 q4 r8
 \stemUp
 <c c'>4 q8 \stemDown <f f'>[ <d d'> <g g'>]
 \stemUp
 <c, c'>4 r8 q4 r8
 \stemDown
 <f f'>4 r8 q4 r8
 <c' c'>4 q8 q4.
 q4_\fermata r8 q4 r8
 <f, f'>4 r8 q4 r8
 \stemUp
 <c c'>4 q8 <f f'>[ <bes, bes'> <d d'>]
 \stemDown
 <f f'>4.
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 A -- qui_á dalt
 en a -- quest prat
 un po -- me -- ret
 hi tinc plan -- tat,
 que no'n pot viu --re
 qui no'n sab de ben ay -- mar
 que no'n viu -- rá.
 Qui no pot viu -- re de -- li -- tòs
 viu d'a -- mo -- re -- tas,
 qui no pot viu -- re de -- li -- tòs
 viu del a -- mor.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
 s4.*4
 s8 s4.^\markup{\italic{cresc}}
 s4 s4.^\markup{\italic{dim}}
 s4. s4.^\markup{\italic{Tornada}}
 s2 s4^\markup{\italic{cresc}}
 s4 s2^\markup{\italic{dim}}
 s4 s2^\markup{\italic{rall. un poco}}
 s4 s2^\markup{\italic{á tempo}}
 s2.*2
 s2 s2^\markup{\italic{cresc}} 
 s2^\markup{\italic{dim}}
 s8 s4 s2^\markup{\italic{rall. un poco}}
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s4.*14
 s4.^\< s\!
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {ALLEGRO NON_TROPPO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 30
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}