Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/108

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key d \minor
 \time 3/4
 \partial4
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c'' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 \repeat unfold 2 {
  a8 a
  d4. cis8^\( d e\)
  }
 \alternative {
  {f8.^\([ e16] d4\)}
  {c4 r}
 }
 e8^\( c\) \break
 d4 ~ d8 c8^\( e c
 a4\) a \stemUp c8_\( a\)
 \stemDown
 bes4^\( d c8 bes \break
 a4\) r \stemUp <a c>8 <fis a>
 <g bes>4 <bes d> <a c>8 <g bes>
 <f a>4*2
 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esq = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 r4
 \stemUp
 <d, d'>8[ \stemDown <f' a d>] <f, f'>[ <f' a d>] <a, a'>[ <f' a d>]
 \stemUp 
 <d, d'>8[ \stemDown <f' a d>] q[ q] q[ q]
 \stemUp
 <d, d'>8[ \stemDown <f' a d>] <f, f'>[ <f' a d>] <g, g'>[ <f' g b>]
 \stemUp
 <c, c'>8[ \stemDown <e' g c>] q[ q] q[ q] \break
 <<
  {b4 a c}
  \\
  {b8[ <d gis>] a[ <c e a>] c[ <e g c>]}
 >>
 <f, f'>8[ <f' a c>] q[ q] q[ q]
 <<
  {d4 bes g}
  \\
  {d'8[ <f bes d>] bes,[ <d f bes>] g,[ <bes d e>]}
 >>
 a8[ <cis e a>] q[ q] \autoBeamOff \stemUp <d, d'> \stemDown <d' fis a>
 \autoBeamOn
 <g, g'>[ <d' g bes>] \stemUp <bes, bes'>[ \stemDown <d' g bes>] \autoBeamOff \stemUp <c, c'> \stemDown <e' g c>
 <f, a c f>2
}

%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 A la vi -- la de Tor -- to -- sa
 n'hi ha tres es -- tu -- di -- ants
 que'n se -- guei -- xen
 los es -- tu -- dis
 pe -- ra ser -- ne ca -- pe -- llans.
 pe -- ra ser -- ne ca -- pe -- llans.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {
% \global
 s4^\markup{\italic{dolce.}} s2. \break
 s2.*3
 s2^\<s8\! s8 
 s2.
 s4 s4^\markup{\italic{dim}} s4
 s4. s8^\f
}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {
 s4
 s2.*4
 s2_\< s8\! s8
 s2.
 s4 s4^\markup{\italic{dim}} s4
 s4. s8_\f
}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {TEMPO GIUSTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 25
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}