Pàgina:Cansons de la terra (1866).djvu/114

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.

Aquesta pàgina conté una partitura.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PARÀMETRES INICIALS %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\version "2.14.2"

\header {
 % Eliminar el peu de pàgina predeterminat de LilyPond
 tagline = ##f
}

\layout {
 \context {
  \Score
  \remove "Bar_number_engraver"
 }
}

global = {
 %Elements globals
 \set Score.tempoHideNote = ##t
 \tempo 4 = 100
 \key bes \major
 \time 4/4
 \partial2
 \override Staff.Rest #'style = #'classical
 \override Staff.KeySignature #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.Clef #'break-visibility = #'#(#f #f #f)
 \override Staff.TimeSignature #'break-visibility = #'#(#f #t #t)
 \override Score.SystemStartBar #'collapse-height = #1
 \override Stem #'neutral-direction = #-1
}

%{Variable per esborrar el warning de col·lisió de pliques
al posar les lligadures de fraseig en acords diferents %}
ignore = \override NoteColumn #'ignore-collision = ##t

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% NOTACIÓ MUSICAL %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% partitura ma dreta
dreta = \relative c' {
 \global
 % La música comença aquí.
 \autoBeamOff
 d8 d d d \break
 g2 bes8 c d c
 \stemUp bes4_\( a8\) r \stemNeutral c c c bes \break
 g2 f8_\( g a g\)
 e4^\( d8\) r f f f f \break
 g2 f8_\( g a g\)
 e4^\( d4\)
 \bar"|."
}

% partitura ma esquerra
esqA = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 \repeat unfold 2 {d8 r}
 \repeat unfold 3 {d16^( es d cis) d8 d8\rest s2}
 g4 f8 d\rest d r d r
 e16^( dis e f) e8 d\rest s2
 g4 s
}

esqB = \relative c {
 \global
 % La música comença aquí.
 d8[ c] bes[ a]
 \repeat unfold 2 {g8[ g] g s <g d'> d'\rest q d\rest}
 g,8[ g] g s <a d> d\rest <a f'> d\rest
 a16^( cis b a) d8 s d[ cis] b[ a]
 g8[ g] g s <a dis> d\rest <a f'> d\rest
 a16 cis b a <d f>4^\fermata
}
esq = <<\esqA\\\esqB>>
%%%%%%%%%%
% LLETRA %
%%%%%%%%%%
lletra = \lyricmode {
 Dot -- ze ca -- va -- llers
 dot -- ze ca -- ma -- ra -- das
 son a -- nats á Tremp
 á ro -- bá_u -- na da -- ma,
 son a -- nats á Tremp
 á ro -- bá_u -- na da -- ma.
}

%%%%%%%%%%%%%%
% DINÀMIQUES %
%%%%%%%%%%%%%%
% dinàmiques de la mà dreta
dinD = {s}
% dinàmiques de la mà esquerra
dinE = {s}

right = <<\dreta \dinD>>
left = <<\esq \dinE>>

%%%%%%%%%%%%%
% PARTITURA %
%%%%%%%%%%%%%
\score {
 \new StaffGroup \with {
  instrumentName = \markup {
   \center-column \bold {"AND QUASI" ALLEGRETTO}
  }
  systemStartDelimiter = #'SystemStartBrace
 } <<
  \new Voice = "right" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } \right
  \new Lyrics \lyricsto "right" {
   \lletra
  }
  \new Staff = "left" \with {
   midiInstrument = "acoustic grand"
  } { \clef bass \left }
 >>
 \layout {
  indent = 35
  %  ragged-last = ##t
  line-width = 125
 }
 \midi {}
}